(13.00 hodin)

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Dovolil bych si poprosit o vaši pozornost minutku před závěrečným hlasováním.

Tento návrh zákona obsahuje tři oblasti. První je náprava stavu, který by mohl nastat od Nového roku, kdy by trestné činy policistů nemohli vyšetřovat státní zástupci, ale trestná činnost policistů by byla vyšetřována samotnými policisty. Druhá oblast je rozšíření komfortu pro řidiče, a to o možnost podávání výpisů z bodového registru řidičů na tzv. czech pointech, tedy v místech, která se nacházejí v místech jejich bydlišť, tedy zvýšený komfort pro občany. A třetí je nová, z mého pohledu kompromisní úprava působnosti městských policií v oblasti měření rychlosti. Z přijatých pozměňovacích návrhů v této oblasti vyplývá, že obecní policie bude oprávněna měřit pouze na místech, která určí Policie České republiky. Při tomto měření bude postupovat v součinnosti s Policií České republiky a současně budou místa, kde rychlost bude měřena, označena novou dopravní značkou. Připadá mi to jako v tuto chvíli velmi smysluplný, vyvážený kompromis, kterého jsme v rámci hlasování dosáhli, a vzhledem k předcházejícím dvěma oblastem prosím Poslaneckou sněmovnu o podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Souhlasíte-li, dámy a pánové, přečtu závěrečné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 592, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 226. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 87, proti 2, takže konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi a loučím se rovněž s panem zpravodajem.

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, což je bod 124, a pokračovat bude pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, paní a pánové, Pevně zařazený bod číslo 124 je

 

124.
Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Radko Martínka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 487/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan poslanec Tomáš Kvapil za navrhovatele a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Josef Smýkal. Oba už vidím, takže mohu konstatovat, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 487/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se do ní hlásí z místa. Nikoho nevidím, proto rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a prosím tedy zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako zástupce navrhovatelů. Pane zpravodaji! Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, navrhovaná procedura je velmi jednoduchá s tím, že byl vznesen pouze jeden pozměňovací návrh, který je obsažený v usnesení rozpočtového výboru. To znamená doporučuji hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, který je z rozpočtového výboru, a podruhé jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Má někdo námitku? Ano, dojde k vyjasnění mezi panem poslancem Hrnčířem a panem zpravodajem. Souhlasíte s návrhem postupu? (Ano.) Pokud je to tak jednoduché, můžeme tak bez hlasování učinit.

 

Poslanec Josef Smýkal: Budeme hlasovat o návrhu, který byl obsažen v usnesení rozpočtového výboru jako celku. Mé stanovisko je: doporučuji. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O návrhu budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 227, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 227 z přítomných 148 pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Smýkal: Můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, přednesu návrh usnesení, když o všech návrzích bylo hlasováno: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Tomáše Kvapila, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 487."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 228 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 228 z přihlášených 149 poslanců pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 124.

 

Je tady vedena debata o tom, že můžeme po 13. hodině podle návrhu kolegy Rabase zahrnout bod č. 111. Podotýkám, že je to ale podle stenozáznamu až po vyčerpání třetích čtení, proto otevírám bod číslo 122 a poté se dohodneme, jestli budeme pokračovat řádně zařazeným bodem číslo 3, nebo tím předřazeným, ale to záleží, až ukončíme bod 122. Tím je

 

122.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 478/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Eva Dundáčková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 478/2.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se paní zpravodajka, tak jí uděluji v rozpravě ve třetím čtení slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vám omluvila za drobné nepřesnosti, ke kterým došlo v přepisu pozměňovacích návrhů. Jak jste si možná stačili všimnout, tak ten komplexní pozměňovací návrh, který prošel ústavněprávním výborem, je poměrně obsáhlý a tak se stalo, že při přepisu vznikly drobné chybičky.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP