(13.10 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Já bych vás teď poprosila o shovívavost a načetla pět drobných legislativně technických úprav - a sice v bodě 17 namísto slova "kompaktního" patří slovo "kontaktního".

V bodě 23 poznámka pod čarou 4a správně zní: "4a § 143a občanského zákoníku".

Bod 27. V § 49b odst. 1 v písmenu c) patří za slovo "provinění" doplnit slovo "nebo".

Bod 34. V § 71b za slovy "výkon rozhodnutí" patří slovo "(exekuce)".

V bodu 4 v odst. 12 písm. a) je poprvé použité slovo "rodné" nadbytečné a činí ustanovení nesrozumitelným. Mělo by tedy být ze znění vypuštěno.

Tolik legislativně technické připomínky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Kdo další v rozpravě ve třetím čtení? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, ale předtím dám ještě závěrečné slovo panu ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nemohl jsem si u tohoto návrhu zákona odepřít závěrečné slovo, protože se jedná o největší novelu občanského soudního řádu za posledních deset let, a pokud ji schválíte, a o to vás chci poprosit, pak výrazně zmodernizujeme a zkrátíme délku civilního řízení v České republice. Nechci to odůvodňovat, byla o tom diskuse v prvém i ve druhém čtení, pouze hesla: nová forma doručování, elektronická forma doručování, advokáti kontra soud, povinná doručovací adresa, omezení písemné protokolace, užívání audiovizuálních záznamů na soudu, zrušení odůvodňování procesních rozhodnutí, posílení postavení notáře a odbřemenění soudu. A takhle bych mohl hovořit o dalších věcech, kdy se nám podařilo shrnout do jedné novely to, o čem odborníci posledních deset let hovoří.

Proto vás prosím napříč politickým spektrem o podporu tohoto návrhu. Pokud jej schválíme, pak to bude mít výrazný vliv na délku civilního soudního řízení v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu ministrovi spravedlnosti a teď už žádám paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila stejně jako pan ministr.

Ale ještě předtím, než začnete mluvit, požádám kolegy o klid. Případné debaty přeneste mimo jednací sál, i když hlasujeme ve třetím čtení, a vhodnější je usednout na své místo a věnovat se projednávanému bodu. Já sice tuším, co projednává pan předseda...

Ano, prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pokud mi to dopřejete, já si neodpustím ještě poznámku, která není vůbec na účet Ministerstva spravedlnosti, naopak. Já velmi vítám tuto novelu, která myslím opravdu zrychlí řízení a odstraní řadu komplikací, které při doručování doteď existují, jen je mi velmi líto, že podobné zjednodušení doručování nenastane i v oblasti správních rozhodnutí, protože se obávám, že tím nastane zmatek a že mohou občané právem očekávat z logického úsudku, že podobně jako tomu bude při doručování soudních rozhodnutí, bude to i při doručování rozhodnutí jiných, neboť zpravidla nerozlišují mezi tím, která složka státu jim písemnost doručuje. Proto si troufám věřit, že i v oblasti správního řízení dojde ke zjednodušení a vydají se i ostatní orgány cestou k doručování, kterou se právě vydáváme v rámci soudního řízení.

Teď mi dovolte, abych navrhla proceduru. V rámci druhého čtení jsme za základ projednávání vzali, předpokládám,pozměňovací návrh ústavněprávního výboru číslo 110 ze 43. schůze konané 11. září roku 2008, který jsme obdrželi jako tisk číslo 478/1. Pokud je tomu tak, pak můžeme hlasovat o tomto návrhu jako celku, ale až na závěr hlasování.

Předtím se musíme vypořádat s pozměňovacími návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení 24. října roku 2008, a to jsou pozměňovací návrhy pana kolegy Marka Bendy pod písm. B. Z mého pohledu je možné hlasovat pozměňovací návrhy přednesené pod bodem B jako celek, a budou-li proti tomuto postupu vzneseny námitky, pak budeme hlasovat B1 společně a B2 společně vzhledem k tomu, že ta problematika je trochu jiná. Následně se vypořádáme s pozměňovacími návrhy pod písm. C paní poslankyně Hany Šedivé a budeme je hlasovat jednotlivě, C1, C2 a C3, pokud s tím tak paní poslankyně souhlasí. A po připomínce paní poslankyně Šedivé opravuji navrženou proceduru a navrhuji, abychom C1 a C3 hlasovali společně. Zbude nám pozměňovací návrh poslance Radima Chytky pod bodem D a pak načtené legislativně technické úpravy.

Můžeme myslím odhlasovat proceduru, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Má někdo návrh na jiný postup? Nic takového nevidím.

 

O návrhu postupu hlasování, který přednesla zpravodajka, rozhodneme v hlasování 229, které jsem zahájil, a ptám se, kdo s tím souhlasí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 229 z přítomných 144 pro 132, proti nikdo. Postup hlasování byl schválen.

 

Prosím, paní zpravodajko, můžeme začít.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Napřed se tedy vypořádáme s pozměňovacími návrhy přednesenými panem poslancem Markem Bendou pod písm. B, a to se všemi najednou, tedy B1 i B2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A to v hlasování pořadové číslo 230, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 230 z přítomných 145 pro 126, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Budeme tedy hlasovat společně o bodech C1 a C3 z navržených pozměňovacích návrhů paní poslankyně Hany Šedivé. Jedná se o vypuštění možnosti, aby státní zástupce poslal k řízení před okresním soudem za sebe právního čekatele či asistenta státního zástupce. Poctivě tady říkám, že ústavněprávní výbor přijal tuto myšlenku, nicméně nikterak převažující většinou a nadále zůstává tato věc s velkými otazníky. Stanovisko zpravodaje je v tomto případě neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Také neutrální stanovisko.) Dobře.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 231, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 231 z přítomných 146 pro 5, proti 18. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Hany Šedivé pod bodem C2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko? (Zpravodajka i ministr pozitivní stanovisko.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 231. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 232 z přítomných 146 pro 108, proti 1. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pozměňovací návrh pod písm. D pana poslance Radima Chytky navazuje na projednávání dalších změn zákona o úpadku a způsobech jeho řešení a je v podstatě legislativně technickou úpravou. Doporučuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP