(11.40 hodin)
(pokračuje Orgoníková)

Plány, které měli petenti možnost vidět, jsou z tohoto hlediska velmi nevhodné. Menší specializovaná nemocnice je výhodnější z hlediska zajištění péče o pacienty s úrazem. Úrazy přicházejí neplánovaně, potřebují okamžité ošetření a na rychlosti ošetření často závisí život pacienta. V menší nemocnici, kde se zaměstnanci vzájemně znají, se snadněji a rychleji přizpůsobí provoz akutní situaci. Menší nemocnice je také přátelštější pro pacienty než neosobní obrovský komplex ve velkém zařízení a jsou méně průhledné toky peněz.

Způsob, jakým pan ministr od začátku jedná se zaměstnanci, vede k rozpadu týmu odborníků. Podle informací z fakultní nemocnice se také nepočítá, že by se zachoval tým Úrazové nemocnice jako celek, ale že se jednotliví lékaři a sestry rozptýlí do různých oddělení. To je velká škoda, protože sehraný tým se tvoří léta a je pro rychlost a kvalitu ošetření pacienta akutně ohroženého na životě důležitý.

Zásadně se rozcházejí informace poskytované panem ministrem, jeho náměstkem, ředitelem Úrazové nemocnice a ředitelem Fakultní nemocnice Brno. Za poměrně značnou částku peněz se má zrušit fungující nemocnice, která má jistě řadu svých problémů, ale pracuje dobře a bez dluhů, a místo toho se vybuduje provizorium ve fakultní nemocnici v budovách ještě starších a problematičtějších. Pokud investovat, tak jistě do nové budovy, kam by se přemístila Úrazová nemocnice jako funkční celek, a ne torzo. Ostatně za prodej pozemků na lukrativním místě ve středu města se získá dostatek financí. Je ale na zváženou, zda mají být ve středu města pouze obchodní a zábavní centra a zda je vhodné zdravotnická zařízení stěhovat na městskou periferii.

O tak závažných otázkách, jako je rušení zdravotnických zařízení, je třeba rozhodovat po důkladné analýze odborníků a ne na základě rozhodnutí ministerských úředníků. Nemocnici lze zrušit celkem rychle, ale pak zjistíme, že nám chybí a že se o pacienty nemá kdo a kde postarat, a budeme novou nemocnici budovat velmi dlouho a problematicky.

To jsou tedy poznatky, které k řeči pana ministra měli petenti při veřejném slyšení. Z těchto důvodů jsme v petičním výboru, navrhovala jsem to tedy já, ale schválil to celý petiční výbor, aby se rušení Úrazové nemocnice v Brně-Ponávce, ale i dalších zdravotnických zařízení navrhovaných ke zrušení projednávalo zde, na plénu Poslanecké sněmovny. Jsem ráda, že toto usnesení bylo přijato a že skutečně se těmito záležitostmi zabýváme. Jenom mě mrzí, že pan ministr nehovořil o těch dalších zdravotnických zařízeních navrhovaných ke zrušení a že se soustředil pouze na Úrazovou nemocnici v Brně. Domnívám se, že kolegové samozřejmě vystoupí, poněvadž tento bod jsme se mnohokrát pokoušeli zařadit na jednání Poslanecké sněmovny a nedošlo k tomu.

Já bych tedy jenom zhruba řekla, jak bylo usnesení petičního výboru, a potom předpokládám, že usnesení, které vyplyne z podrobné rozpravy, navrhnu zde k hlasování.

Čili petiční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zařadit zprávu vlády o záměru zrušit Úrazovou nemocnici v Brně-Ponávce, případně o dalších zdravotnických zařízeních navrhovaných ke zrušení, na pořad nejbližšího jednání Poslanecké sněmovny. - Toto bylo tedy zajištěno, tento bod projednáváme a byla bych ráda, kdyby ještě pan ministr, pokud bude mít zájem, a myslím si, že by měl mít zájem, hovořil i o těch dalších zařízeních, která jsou navrhována ke zrušení.

To je prozatím ode mne vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Haně Orgoníkové. Ráda bych vás informovala o tom, že došlo k dohodě klubů v tom slova smyslu, že bychom v 11.45 hodin tento bod přerušili, zahájili blok voleb, tak jak byl řádně zařazen, a tento bod bude doprojednán na základě rozhodnutí, kam tedy přeložíme, až budeme moci o něm hlasovat zítra ráno.

Myslím si, že by bylo rozumnější, byť ještě chybí minuta, kdybych přerušila projednávání tohoto bodu, abych nikomu nerušila jeho vystoupení. Pokud proti tomu není námitka, přerušuji projednávání bodu číslo 83 poté, kdy zaznělo úvodní slovo pana ministra a také úvodní slovo paní navrhovatelky. Není námitka, přerušuji tedy tento bod.

Je před námi, dámy a pánové, blok voleb. Tento blok voleb zahrnuje body 58, 59 a 60.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 58. Tímto bodem je

 

58.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce
viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Petr Tluchoř. Prosím o pozornost, dámy a pánové.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ještě jednou dobrý den. Dámy a pánové, máme před sebou bod číslo 58, a to je návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. K dnešnímu dni je stále neobsazeno místo viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi pouze jeden návrh poslaneckého klubu Občanské demokratické strany na kandidáta Eduarda Vávru. Návrh byl postoupen poslaneckým klubům, a protože se nejedná o klasickou volbu, ale pouze o návrh Poslanecké sněmovny, kterým tato předkládá kandidáta na jmenování prezidentu republiky, je toto hlasování jednokolové. Dovolím si vám navrhnout volbu tajnou.

Nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženému kandidátovi i ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Otevírám rozpravu. Nemám do této rozpravy žádnou přihlášku, takže se ptám, zda někdo chce vystoupit jak k navrženému kandidátovi, či ke způsobu volby nyní a hlásí se. Nevidím žádnou takovou přihlášku, rozpravu končím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nyní tedy prosím, paní předsedající, abyste dala hlasovat o návrhu na tajné hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já jsem přivolávala všechny gongem, proto se domnívám, že mohu zahájit hlasování pořadové číslo 230. Táži se, kdo souhlasí s návrhem volební komise, aby volba byla tajná, pokud jde o funkci viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 230 přítomno 162, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Paní místopředsedkyně, protože Poslanecká sněmovna rozhodla o tajné volbě, prosím nyní, abyste přerušila projednávání tohoto bodu a otevřela další volební bod.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Přerušuji projednávání bodu číslo 58. Zahajuji projednávání bodu číslo 59. Tímto bodem je návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ne, ne. Jedná se o

 

59.
Návrh na volbu zástupce finančního arbitra

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Omlouvám se. Když jsem to četla, tak se dívám, že tady je chyba, tak jak mi byla předána prezidiálka, čili bude se jednat o volbu...

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, volba zástupce finančního arbitra.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: ...zástupce finančního arbitra.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Máme před sebou druhou volbu zástupce finančního arbitra. Minule tato volba nebyla úspěšná. Na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny oprávněným subjektům k podávání návrhů kandidátů ve stanovené lhůtě volební komise obdržela od institucí i jejich profesních sdružení a profesních sdružení na ochranu spotřebitelů tyto návrhy: Petr Šolc a František Tomášek.

Návrhy byly postoupeny jednotlivým poslaneckým klubům. Podle zákona 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, volí Poslanecká sněmovna zástupce finančního arbitra na funkční období pěti let veřejným hlasováním z osob splňujících podmínky stanovené tímto zákonem. Volba je dvoukolová. Zvolenému zástupci finančního arbitra započne jeho pětileté období dnem 6. března 2008.

Nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Otevírám rozpravu opět bez písemných přihlášek a opět se tedy táži, zda se někdo chce do této rozpravy přihlásit. Není tomu tak. Končím rozpravu.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat veřejně, jak už jsem říkal, o jednotlivých kandidátech na zástupce finančního arbitra.

Na funkci finančního arbitra je navržen pan Petr Šolc. Prosím, paní předsedající, abyste zahájila hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP