(11.30 hodin)
(pokračuje Julínek)

Mohl bych pokračovat o dalších detailech, ale vězte, že v Bohunické nemocnici je moderní ARO, kde byla zavřena polovina lůžek, takže polovina těchto lůžek se otevírá na specializovanou resuscitační péči pro traumatologické pacienty. Tak jak už jsem se zmínil, nastavuje se patro, kde bude speciální spinální jednotka, která bude přímo koridorem navazovat na příslušné patro standardního oddělení věžové části Bohunické nemocnice. Kdo to zná dneska v Úrazové nemocnici, tak je to hodně daleko, protože je to ve vedlejším činžáku a musí se takhle projíždět dál. V Úrazové nemocnici v Brně není urgentní příjem, je tam jakýsi vytvořený prostor pro to, kde to kolegové dělají velmi precizně procesně, ale v prostorách velmi nedůstojných.

Chci zdůraznit to, co jsem říkal na začátku. Bylo by nesmyslné a ani tomu tak není, aby ministr zdravotnictví zhoršoval péči o traumatologické pacienty a aby zhoršoval zkušenosti nebo stav týmu, který dělá špičkovou traumatologii v městě Brně, protože se to netýká jenom města Brna, ale týká se to celé části Jihomoravského kraje, části Vysočiny a okrajových částí i jiných krajů, kdy tento nejvyšší typ traumatologického centra koncentruje všechny pacienty do úrazové nemocnice.

Dál zodpovím eventuálně nějaké další dotazy. Bylo by to možná ještě na déle, kdybych měl povídat, jak je to všecko pěkně zajištěno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tento úvod panu ministrovi zdravotnictví Tomáši Julínkovi.

Pár organizačních věcí, než zahájím rozpravu. První je omluva pana poslance Krupky, který se omlouvá z dnešního dne částečně a ze zítřejšího kvůli onemocnění. A potom bych žádala, aby si rozmysleli ještě předsedové poslaneckých klubů další postup, protože máme rozjednaný tento bod. Mám zatím do něj čtyři písemné přihlášky - pátá. Otázkou je, zda jsme schopni stihnout projednání tohoto bodu do 11.45, na kdy jsme pevně zařadili volební blok. Bude tedy potřeba rozhodnout, zda doprojednáme tento blok, Sněmovna hlasováním posune blok voleb, anebo naopak přerušíme tento blok a zahájíme volby tak, jak bylo stanoveno předem. Zatím na to rozmyšlení máme chvíli času. Prosím o signály od předsedů poslaneckých klubů. Tolik informace spíše organizačního charakteru.

Požádám nyní o slovo navrhovatelku tohoto bodu paní poslankyni Hanu Orgoníkovou, aby nás informovala o jednání výboru, přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny a ještě ji také potom požádám, aby se jako první vystupující stala zpravodajkou k tomuto bodu.

Ale pardon, paní poslankyně, já jsem ještě porozuměla tomu, že se hlásí pan poslanec Rath. Chcete faktickou poznámku? Po paní poslankyni. Paní poslankyně má slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, pane ministře, dovolte, abych vás seznámila s materiálem, který jsme projednávali v petičním výboru. Celkem dvakrát jsme projednávali petici proti rušení Úrazové nemocnice v Brně ve veřejném slyšení. Poprvé to bylo za účasti pana náměstka ministra, podruhé za účasti přímo pana ministra Julínka.

Musím říci, tak jak se zde o tom pan ministr zmiňoval, že i nás vyzýval k tomu, abychom kontrolovali, kdo podepisuje petice. Domnívám se, že to není požadavek oprávněný, ale prostě zazněl a já se o něm prostě zmiňuji. Pro pořádek řeknu, že byla předána celkem petice s počtem hlasů 42 059, takže se domnívám, že to je dostatečně velké číslo, a že i kdyby se tam vyskytli někteří petenti, které samozřejmě my zjišťovat nebudeme, tak že je to petice naprosto oprávněná, i kdyby to byl petent pouze jeden.

Poněvadž se vedla rozsáhlá diskuse ve veřejném slyšení, tak zde mám několik poznámek ke zrušení Úrazové nemocnice Brno, tak jak na vystoupení pana ministra ve výboru při veřejném slyšení reagovali petenti.

Čili věcně. Pan ministr ruší fungující nemocnici a místo toho připravuje pouze provizorní řešení ve fakultní nemocnici. V Brně se zruší 190 lůžek, z toho 31 intenzivních lůžek pro vážně poraněné pacienty, a to v době, kdy přibývá úrazů. Nebezpečné je soustředit péči o úrazy pouze na jednom místě ve městě. Při dopravních nehodách je poraněno často velké množství lidí a je vhodné mít možnost rozmístit je do více nemocnic, kde jim bude možné věnovat okamžitou péči. Úrazová nemocnice je součástí záchranného systému kraje, má krizový plán a vybavení s možností navýšení lůžkové kapacity pro případ mimořádných situací. Úrazová nemocnice má dvě hlavní budovy, starší byla postavena úrazovou pojišťovnou ve 30. letech a během posledních deseti let byla oddělení rekonstruována, druhá budova pochází ze začátku 90. let. Stará budova potřebuje nová okna a fasádu, dále je potřeba rekonstrukce dvou operačních sálů, zbývající čtyři jsou po rekonstrukci. Odhady na nutné investice se pohybují kolem 50 milionů. Máme se stěhovat do Fakultní nemocnice v Bohunicích, která pochází ze 70. let a má řadu problémů. Stavebně je špatně uspořádaná. Problémy s evakuovatelností, radon, azbest. To znamená, že se traumacentrum přemístí do horších podmínek, a to za cenu, kterou uvádí pan ministr ve výši 320 milionů korun. Navíc se zlikvidují v posledních letech nově opravené sály a oddělení. Není to škoda investovaných peněz? Úrazová nemocnice fungovala bez dluhů a s minimálními dotacemi. Nyní by se měla připojit k nemocnici, za kterou stamilionové dluhy už několikrát řešil stát. Umístění nemocnice ve středu města je pro pacienty výhodné. Je nesmyslné přemisťovat nemocnici na okraj města, kde není dořešena dopravní dostupnost. Úrazová nemocnice je blízko autobusového i železničního nádraží. Doprava do Bohunic je problematická.

Otázka dostupnosti dalších medicínských oborů. Neurochirurg je smluvně zajištěn po 24 hodin denně a je dostupný do 20 až 30 minut. To je čas, během kterého se pacient připraví na sál, takže k prodlevám nedochází. Je to praxe běžná i v zahraničí. Ani v Bohunicích nejsou dostupné všechny obory, například kardiochirurgie.

Finanční otázka. Ministrem uváděná suma 1,5 miliardy představovala plány na celou novou úrazovou nemocnici s novými budovami ve výhledu cca 10 let, nikoliv na řešení akutního stavu. Tyto náklady jsou odhadovány na zhruba 50 milionů a část z nich již byla schválena. Ale jejich čerpání pan ministr letos zastavil. Náklady na provizorní řešení v Bohunicích ministr uvádí ve výši 320 milionů. Kde je tady ta úspora?

Nejsou pravdivé informace pana ministra o tom, že v Úrazové nemocnici tvoří operace úrazů méně než 50 %. Je to kolem 70 %, ale je třeba poznamenat, že někdy je těžké učit, která operace je a která již není úrazová. Dále je třeba říci, že řada operací řeší následky úrazu a to do komplexní péče o úrazy rozhodně patří. A co je podstatné, i ty neúrazové operace musí v Brně někdo provést a zrušení Úrazové nemocnice povede k prodloužení čekací doby na řadu operací.

V dubnu 2007 pan ministr slíbil vytvoření odborné komise za účelem racionalizaci brněnského zdravotnictví. Účast přislíbil městu, kraji, odborné veřejnosti. Vznikla komise dnes prezentovaná jako ministerská, která se zabývala jediným problémem - zrušením Úrazové nemocnice a přesunem její části do Fakultní nemocnice Brno. Jiné alternativy a návrhy nebyly brány v potaz. Závěry komise nebyly nikdy veřejně prezentovány. Všeobecné tvrzení, že vznikne nové a lepší traumacentrum ve Fakultní nemocnici Brno, ztrácí zcela na kráse, když po několika měsících úředníci ministerstva uznávají nedostatky v původních plánech a od zeleného stolu tyto původní plány mění.

Ve fakultní nemocnici se netvoří nová oddělení, ale některá starší se zrušují a přebudují. Přesný plán není dodnes zveřejněn. Informace o rozsahu traumacentra se výrazně liší. Je však jisté, že plánovaný rozsah lůžek je nižší. Nevzniká žádné traumacentrum, pouze se jednotlivá oddělení provizorně přemisťují do prostor, které má fakultní nemocnice k dispozici. Oddělení budou umístěna v různých patrech a různých budovách. Není plánováno samostatné ARO, oddělení pro úrazy, plány zatím neřeší ambulantní provoz.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP