(18.30 hodin)

Senátor Josef Novotný: Ještě jednou, vážení poslanci. K zákonu o náhradním výživném chci uvést, že poslanecký návrh zákona má zavést zvláštní sociální dávku, která by se vyplácela, pokud povinný rodič neplní vyživovací povinnost. (Neustálý hluk v sále.)

Senátoři při argumentaci, která vedla k neschválení návrhu zákona, upozorňovali na nesouhlas vlády, nesoulad s právem ES/EU, další zatížení obcí správou dávky, která je v zákoně stanovena bez náhrady, vysoké náklady na správu dávky, možnosti, že se otevírá zneužití těchto dávek, snížení dosavadní vymáhatelnosti náhradní dávky, která se vyplácí v současné době, špatné zkušenosti ze zahraničí a ohrožení úplných rodin. Pro zásadní odmítavá stanoviska výborů Senát neřešil v zákoně obsažené duplicity, nepřesnosti -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane senátore, že vás přerušuji. Ještě jednou žádám všechny kolegyně, všechny kolegy, aby věnovali pozornost tomuto bodu a projevu pana senátora Novotného. Prosím o klid v jednací síni.

 

Senátor Josef Novotný: Senát proto neřešil v zákoně obsažené duplicity, nepřesnosti a nedůslednosti, jakož i nesoulad se souběžně projednávanými zákony. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane senátore. Zeptám se na další přihlášku do otevřené rozpravy. Není taková, ale avizovala paní poslankyně Čurdová, že bude chtít vystoupit. Tedy se ptám, zda chce vystoupit nyní. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi pouze velice stručně zareagovat na to, co tady zaznělo ve vystoupení zpravodaje.

Jak už bylo řečeno, zákon má řešit dlouhodobě neutěšenou situaci rodičů samoživitelů, kterým ten druhý nevyplácí výživné, a má zabránit v podstatě sociálnímu vyloučení dětí, které žijí v těchto rodinách. Musím zde odmítnout veškeré argumenty Senátu, které tady byly uváděny, protože Senát měl možnost to, co kritizoval, změnit ve čtení ve výborech, a neučinil tak. A zdá se mi, že pokud nemá Senát argument, tak v té chvíli používá argument, že předložený návrh zákona je zmetek. Bohužel s tímto nemohu souhlasit, protože se domnívám, že všechny připomínky, tak jak tady zazněly, jsou řešeny jak návrhem zákona, tak jinými zákonnými normami.

Závěrem mého vystoupení mi dovolte učinit pouze jednu jedinou výzvu. Chodí mi domů nyní, a myslím, že i nám všem, různé materiály. V jednom materiálu jsem se dočetla, že solidarita je konzervativní pravicovou hodnotou. Já si myslím, že tento zákon je právě o tom - o solidaritě. Proto bych chtěla požádat kolegy, kteří posílají tyto materiály všem občanům domů, aby to, co deklarují v těchto materiálech, nyní stvrdili svým hlasováním.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Anně Čurdové. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Oldřich Vojíř má slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, velmi stručně jenom krátkou poznámku. Je pravdou, že konzervativním přístupem je solidarita, ale občana s občanem, nikoliv stát s občanem nebo občan se státem. Já myslím, že tady v tom si to paní kolegyně trošku plete. (Hlasy nesouhlasu z řad ČSSD, potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Vojířovi a zeptám se na další přihlášku do rozpravy. Pokud taková přihláška není, rozpravu končím. Jsme před hlasováním. Přivolávám naše kolegy a budeme hlasovat podle paragrafu 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum je nastaveno.

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném), podle sněmovního tisku 964/6."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 24. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 24, přítomno 163, pro 112, proti 36. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končí projednávání bodu číslo 10. Tím děkuji paní poslankyni Čurdové, děkuji panu senátoru Novotnému.

 

Přistupujeme k dalšímu bodu. Tímto bodem je bod číslo

 

11.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 972/3/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo rozdáno jako sněmovní tisk 972/4. Vítám mezi námi pana senátora Miloslava Pelce.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona nejprve vyjádřil zpravodaj pan poslanec Václav Votava. Za navrhovatele chce vystoupit pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych jenom ve stručnosti zmínil, co je podstatou této novely o obcích.

Tato novela řeší zamezení personálního propojení kontrolované osoby s osobou kontrolující, co se týká kontrolních výborů, to znamená zamezení členství v radě obce, kraje či hlavního města Prahy členům rady těchto obcí, krajů či hlavního města Prahy. Chtěl bych připomenout, že stanovisko vlády v tomto bylo souhlasné. Byly tam samozřejmě i určité připomínky, ale s tímto byl vysloven určitý souhlas.

Dále řeší a zpřesňuje náplň činnosti a vymezení působnosti kontrolních výborů obcí, krajů a hlavního města Prahy a řeší, a to na základě pozměňovacích návrhů, které byly odsouhlaseny, i souběh mandátu uvolněného člena zastupitelstva obce, kraje a hlavního města Prahy s výkonem mandátu poslance či senátora.

To je zhruba v kostce, čeho se tato novela týká. Já bych si dovolil vás požádat o podporu a zamítnutí Senátu přehlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi a zeptám se, zda se chce nyní vyslovit k usnesení Senátu také zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tomáš Kvapil. Prosím, máte slovo, pane kolego. Prosím o klid.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP