(18.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 20. Táži se, kdo souhlasí s tímto usnesením. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 173 pro 116, proti 23. Tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

To je bod číslo 6, který jsme projednali. Nyní je před námi… Ještě poděkuji panu senátorovi Josefu Novotnému.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 7. Je to

 

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1189/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, usnesení Senátu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1189/4. Pan senátor Robert Kolář se omlouvá z dnešního jednání.

Prosím tedy, aby se, pokud chce, vyslovil k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Nechce vystoupit. Zeptám se tedy zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Miloslava Kaly, zda se chce vyjádřit. Nechce se vyjádřit.

Otevírám rozpravu. Nemám písemnou přihlášku, táži se na vaše přihlášky z místa. O slovo se hlásí pan kolega Aleš Rozehnal.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych velice krátce podpořit verzi tohoto zákona v té senátní úpravě, protože řeší pouze malou disonanci, která vznikla při projednávání tohoto zákona ve Sněmovně. Zavádí opět tzv. aukční přirážku, která je nedílnou částí všech aukcí všude na světě. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Rozehnalovi. Zeptám se na další přihlášku do rozpravy. Není-li taková, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat opět podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a k přijetí následujícího usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1189/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1189/4."

Než budeme hlasovat, mám žádost o odhlášení, což činím, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Návrh usnesení jsem přečetla, a mohu tedy zahájit hlasování s pořadovým číslem 21. Táži se, kdo s návrhem usnesení souhlasí. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 21 skončilo. Z přítomných 155 pro 114, proti 9. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu zpravodaji.

 

Můžeme se nyní vrátit k přerušenému sněmovnímu tisku 866, bod číslo 8. Je to

 

8.
Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích
ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon)
/sněmovní tisk 866/6/ - zamítnutý Senátem

 

Prosím nejprve, aby u stolku zpravodajů zaujal místo místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec, a informuji vás o tom, že rozpravu i projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 25. dubna na 55. schůzi, a budeme tedy v rozpravě pokračovat. Nemám zde žádnou přihlášku kromě pana místopředsedy vlády, který jako první má slovo. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že jsme přerušili projednávání tohoto materiálu v obecné rozpravě, tedy z toho vyplývá, že úvodní slovo bylo předneseno a já samozřejmě úvodní slovo nebudu opakovat, neboť jsme ho již absolvovali. Pouze bych připomněl, že antidiskriminační zákon je pro Českou republiku mimořádně důležitý, a to nejen z hlediska plnění našich mezinárodních závazků. Nicméně musím jednoznačně připomenout, že Česká republika je vázána mezinárodními závazky k provedení norem antidiskriminačního zákona a už v tuto chvíli jsme ve skluzu s plněním těchto závazků.

Senát tento návrh zákona zamítl, a proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Vítám ještě mezi námi pana senátora Volného. Prosím, aby zasedl ke stolku zpravodajů, u něhož seděl také v době, kdy jsme přerušovali rozpravu. Zeptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy nyní z místa. Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Patřičné kvorum je již nastaveno.

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon), podle sněmovního tisku 866/6."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 22. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 158 pro 83, proti 45. Konstatuji, že tento návrh zákona nebyl přijat.

 

Tím končím projednávání bodu číslo 8.

Je před námi bod číslo 9, který je bodem souvisejícím s bodem předchozím. Půjde zcela jistě pouze o formální projednání, pokud nepadne nějaký procedurální návrh.

Pan poslanec Pleva se hlásí o slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, protože by šlo skutečně jenom o formální projednávání, navrhuji vyřadit tento bod z programu naší schůze a tím bychom se s ním vyrovnali.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Požádám Sněmovnu o rozhodnutí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 23 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na vyřazení z programu schůze. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 23 přítomno 161, pro 144, proti 1. Návrh byl přijat. Tedy bod číslo 9, sněmovní tisk 867/5, byl rozhodnutím Poslanecké sněmovny vyřazen z programu této schůze.

 

Jsme u bodu číslo 10. Je to

 

10.
Návrh zákona o náhradním výživném a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
/sněmovní tisk 964/6/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 964/7. Opět vítám pana senátora Josefa Novotného.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřila paní poslankyně Anna Čurdová, má-li tedy zájem o toto vystoupení. Nechce v tuto chvíli vystoupit. Zeptám se, zda se k usnesení Senátu chtějí vyjádřit také zpravodajové příslušných výborů, nejprve zda se chce zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Josef Janeček vyjádřit k usnesení Senátu. Není tomu tak. A ptám se na totéž paní zpravodajky petičního výboru paní poslankyně Jitky Vojtilové. Nechce vystoupit.

Otevírám rozpravu. Táži se, kdo v ní chce vystoupit, protože nemám žádnou písemnou přihlášku. Pan senátor Josef Novotný se hlásí o slovo. Prosím, pane senátore. A prosím všechny kolegy o klid v jednací síni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP