(18.40 hodin)

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, mé vystoupení nebude dlouhé. Nebudu ani tak hovořit usnesení Senátu, se kterým se víceméně ztotožňuji, nicméně chtěl bych zde poukázat na dopis, který jsem obdržel od Svazu měst a obcí, který vyzývá Poslaneckou sněmovnu, aby nepřehlasovala senátní zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Ve svém zdůvodnění uvádí, že finanční a kontrolní výbory zastupitelstva obce jsou zřizovány ze zákona. Jedná se o iniciativní a poradní orgány zastupitelstva, přičemž se zabývají mimo jiné i úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce. A proto není důvod, proč vylučovat z členství v těchto výborech členy rady obce, když zastupitelstvo si tyto orgány zřizuje a samo jim ukládá úkoly.

Mám za to, že se Svazem měst a obcí tento návrh zákona nebyl projednán. Alespoň podle mých informací tomu tak je. Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby nepřehlasovala Senát a zamítla tento zákon. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku nemám. Prosím tedy o vaše přihlášky z místa. Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím.

Budeme hlasovat podle… Pane senátore, omlouvám se vám, ale teď nemáme prostor, abyste vy mohl vystoupit. Vidím, že se hlásíte o slovo. Možná ale se závěrečným slovem před hlasováním určitě udělit slovo mohu. Prosím.

Slovo má pan senátor Miloslav Pelc. Závěrečné slovo před hlasováním.

 

Senátor Miloslav Pelc: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, uvedený návrh byl v Senátu projednán výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jako výborem garančním, a ústavněprávním výborem. Oba výbory doporučily Senátu návrh zákona zamítnout. Senát na své 11. schůzi v pátém funkčním období dne 19. dubna 2006 hlasováním číslo 98 rozhodl počtem 51 hlasů z přítomných 62 senátorů návrh zákona zamítnout.

Dovolte, abych několika větami zdůvodnil toto stanovisko Senátu. Návrh zákona omezuje právo voliče zvolit si za poslance či senátory uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty či místostarosty. Občan volič sám nejlépe zváží a rozhodne, zda jím zvolený člen zastupitelstva vykonává řádně své povinnosti na postu starosty či místostarosty a zda si i nadále zaslouží jeho důvěru a je schopen zastávat souběžně ještě funkci poslance nebo senátora. Návrh zákona v konečném důsledku omezuje pravomoc zastupitelstva jako nejvyššího představitele příslušného samosprávného celku.

Tento návrh mimo jiné umožňuje, aby členové zastupitelstva mohli být přítomni jednání a hlasování s hlasem poradním i ve finančních a kontrolních výborech. Zároveň však je v návrhu zákona zakotveno ustanovení, které rozšiřuje neslučitelnost funkcí členů finančních a kontrolních výborů o funkce členů rady. Jedná se tedy o zřejmý vnitřní rozpor této navrhované právní úpravy. Výstupem činnosti rad i zastupitelstev jsou pouze schválená příslušná usnesení, jejichž plnění jsou kontrolní výbory povinny v souladu s platnými zákony kontrolovat již nyní. Další rozšiřování pravomocí těchto výborů by bylo i z těchto důvodů chybou.

Závěrem mi dovolte, abych zdůraznil jednu závažnou skutečnost, a sice že návrh zákona nebyl konzultován se Svazem měst a obcí České republiky, kterého se daná problematika bytostně týká.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane senátore. A jsme tedy před hlasováním. Já jsem přivolávala gongem do jednacího sálu všechny, aby sem mohli přijít.

Budeme tedy hlasovat podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny. Kvorum je nastaveno na 101.

Přednesu návrh usnesení: " Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 972/3.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 25. Táži se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 25: přítomno 169, pro 100, proti 49. Konstatuji, že návrh zákona nebyl přijat.

 

Proběhne ještě kontrola tohoto hlasování. (Kontrola hlasování.)

Je námitka? Pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, paní místopředsedkyně, s politováním musím oznámit, že zpochybňuji hlasování, protože jsem hlasoval pro, ale mám tam křížek.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O vaší námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 26, které zahajuji. Táži se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 26: přítomno 171, pro 124, proti 6. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o celém návrhu zákona tak, jak znělo usnesení, se kterým jsem vás seznámila.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 27. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27: přítomno 172, pro 103, proti 51. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tentokrát byl s návrhem zákona vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli nebo zástupci navrhovatelů a děkuji také panu senátorovi.

 

Je před námi bod

 

12.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu
některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,
občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících
změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí,
práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.,
a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 992/4/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 992/5. Pan senátor Brýdl, původně avizovaný, je omluven.

Ptám se tedy, zda se chce k navrhovanému usnesení Senátu vyjádřit pan poslanec Miloslav Kala. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dovolte mi jenom stručně několik slov. Navržená novela zákona respektuje tendenci nového občanského zákoníku, která vychází z evropské úpravy, a snaží se dosáhnout stavu, kdy je žádoucí to, aby budova a pozemek pod ní byly v rukou jednoho majitele. Současně s tím samozřejmě odstraňuje historickou křivdu, tak jak jsme o tom hovořili ve všech čteních zde v Poslanecké sněmovně.

Chtěl bych zdůraznit, že novelou tohoto zákona ustanovením § 15a a § 15b mají přejít z vlastnictví České republiky do vlastnictví odborových organizací pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví těchto organizací, a to za předpokladu, že bylo odborovým organizacím nebo jejich nástupcům zřízeno právo trvalého užívání a toto právo se změnilo ve výpůjčku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP