(17.40 hodin)

Senátor Jiří Nedoma: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, páni ministři, dovolte, abych v úvodu svého vystoupení nejprve poděkoval všem, kteří se podíleli na tvorbě tohoto zákona. Myslím si, že to byla poměrně dlouhodobá práce, která by měla přinést svůj úspěch přijetím tohoto zákona.

Nicméně ještě při projednávání v Senátu byly objeveny některé nedostatky, které bylo potřeba dopilovat, a proto před vámi leží tento návrh. I když se ty pozměňovací návrhy zdají být poměrně četné, je to celkem 17 změn, pak pokud máte před sebou ty informace, které jsem k tomu psal, tak jsou ty pozměňovací návrhy přesně rozčleněny do čtyř různých skupin, takže de facto jde jen o čtyři myšlenky, o čtyři změny.

Já bych ve stručnosti jen připomněl, že v první řadě jde o to, aby zástupci provozovatelů letadel měli také možnost připomínkovat zásadní rozdělení vzdušného prostoru, což se promítá do bodů 3, 4 a 5.

Dále je to návrh, který shledal rozpor v některých paragrafech s tím, že sportovní létání lze provozovat bez povolení Úřadu pro civilní letectví, a to bylo v rozporu s pořádáním letecké soutěže. Čili to se zpřesňuje a sjednocuje v bodech 6, 7, 10, 11 a 12.

Třetím takovým bodem jsou kritéria pro posuzování lékaři, kdy jsou piloti posuzováni především u sportovních letců daleko přísněji než ostatní letecký personál. To srovnává bod č. 8.

A konečně ověřování spolehlivosti leteckého personálu je napraveno a upřesněno i pro personál na letišti a na palubách letadel v § 86a bodem 9. Navíc tam je u toho skupinka legislativně technických opatření, drobných upřesnění, která jsou v bodech 1, 2, 13, 14, 15, 16 a 17.

Já jsem přesvědčen a věřím tomu, že podpoříte tyto pozměňovací návrhy Senátu a že umožníte, aby tento zákon mohl začít co nejdříve platit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1069/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1069/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 200. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 160 poslanců, pro bylo 144, proti nikdo, takže návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

29.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1109/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1109/4. Vítám mezi námi pana senátora Josefa Vaculíka.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým návrhům vyjádřil představitel vlády, kterým v tomto případě je pan ministr Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zastoupil pana ministra zemědělství Mládka v mně blízkém oboru vinařství.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o vinohradnictví a vinařství, vrátil Senát svým usnesením Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy Senátu ve své podstatě směřují ke zpřesnění některých ustanovení navrhované novely zákona o vinohradnictví a vinařství. Dále napravují jeden chybný legislativně technický odkaz a také zlepšují situaci ohledně možnosti vinohradníků a vinařů využít více laboratoří, ve kterých bude možné provádět rozbory vín a jejich zatřídění. A v neposlední řadě tyto pozměňovací návrhy Senátu doplňují velmi důležitou definici pro označování vín výrazem Chateau, jehož bude napříště možné v České republice užívat bez rizika konfliktů s ostatními členskými státy Evropské unie nebo s právem Evropských společenství.

Pozměňovací návrhy Senátu Parlamentu České republiky jako celek mohu podpořit. Proto doporučuji přijmout tento zákon ve znění schváleném Senátem Parlamentu České republiky a doporučuji i vám, paní poslankyně a páni poslanci, abyste tento návrh schválili ve znění Senátu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo vlády, a nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ladislav Skopal, který je zpravodajem zemědělského výboru.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Velice stručně. Tak jak zde řekl pan místopředseda Škromach v zastoupení ministra zemědělství, i já doporučuji senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu, jako první v ní vystoupí pan senátor Josef Vaculík.

 

Senátor Josef Vaculík: Děkuji za slovo. Vidím, že dneska nemám složitou situaci, protože oba předřečníci podpořili senátní verzi. Proto vás žádám rovněž o její podporu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane senátore. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1109/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1109/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 201. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 162 poslanců. Pro bylo 142, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat.

 

Gratuluji oběma protagonistům a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat je bod číslo

 

30.
Návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví
(zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
/sněmovní tisk 1110/3/ - vrácený Senátem

 

Vítám mezi námi paní senátorku Soňu Paukrtovou, a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil opět místopředseda vlády Zdeněk Škromach.

Pane ministře, musím vám říci, že jste vnímán jako naprosto univerzální, všestranný předkladatel, obhajovatel. Gratuluji vám k tomuto uznání. (Potlesk.)

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji, vážený pane předsedající, možná že by to byl námět na úsporu ve vládních řadách do budoucna. (Veselost v sále.)

Dovolte, abych v této chvíli v roli ministra průmyslu a obchodu zastoupil pana ministra Urbana a předložil návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP