(17.30 hodin)
(pokračuje M. Pelc)

Současně se navrhovaný text formulačně upřesňuje. Pojem "základní lidská práva a svobody" se nahrazuje obecně užívaným pojmem "lidská práva a základní svobody". A povinnost zkoumat závažnost porušení lidských práv se vypouští, protože toto hodnoticí kritérium není vhodné v kategorii lidských práv nastolovat.

Pokud jde o dozor nad usneseními, rozhodnutími nebo jinými opatřeními orgánů obce v samostatné a přenesené působnosti, zakotvují pozměňovací návrhy možnost pozastavit jejich platnost, respektive zrušit je bez předchozí výzvy k nápravě v případě zřejmého a závažného rozporu se zákonem. Nastolovat pro dané případy posuzování rozporů výlučně lidskými právy a svobodami se nejeví jako vhodný a účelný dozorový prostředek.

Pozměňovací návrh číslo 12. Jeho podstatou je legislativní upřesnění textu přechodného ustavení k novele zákona o obcích, které se týká pravomocně rozhodnutých a dosud nerealizovaných případů vzniku nových obcí na základě oddělení od obce původní.

Návrhy 13 až 16 - už budu končit - to je obdobné jako návrhy 8 až 11, pouze se týkají krajů.

Návrhy 17 až 20, zase obdoba, ale týkají se pouze hlavního města Prahy.

Pozměňovací návrh předposlední, 21. Z navrhované novely zákona o Ústavním soudu se vypouští oprávnění věcně příslušného ministerstva podávat k Ústavnímu soudu žalobu na zrušení nařízení obce. Toto oprávnění se stalo bezpředmětným s ohledem na skutečnost, že po změnách původní vládní předlohy má dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obce napříště příslušet pouze krajskému úřadu.

Pozměňovací návrh 22 je poslední. Odstraňuje snadnou zneužitelnost spočívající v převedení úředníka územně samosprávného celku na jinou práci z důvodu zahájení trestního stíhání.

Děkuji vám za trpělivost a pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátorovi Miloslavu Pelcovi. Ptám se, zdali se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 987/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 987/5."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 198. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 168 poslanců, pro bylo 114, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, panu senátorovi. Přistoupíme k projednávání bodu

 

27.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1066/3/ - vrácený Senátem

 

Poprosil bych všechny, kteří mají radost, že byl přijat minulý zákon, aby tuto radost dávali najevo pokud možno jinde než ve sněmovní síni. Aby se radovali srdcem, a ne ústy. (Hluk v sále.) Takže počkáme… Chce klub ODS přestávku…?

Děkuji a prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, novela zákona 111 o silniční dopravě reaguje na nařízení Evropské unie, které zavádí systém digitálních tachografů, které nahradí dosavadní analogová záznamová zařízení. Tato novela zákona potom upravuje především vydávání paměťových karet a novelizuje celkem další tři zákony v resortu dopravy.

Důvod, proč navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala senátní verzi zákona je ten, tato novela zákona byla předložena do Sněmovny loni v létě a způsob jejího projednávání a stálé odsouvání vedly k tomu, že obce, které mají zavést tento systém nového vydávání paměťových karet, mají na přípravu už jen jeden a půl nebo dva měsíce. Od 1. července by měl platit tento nový systém. Proto Senát navrhl odložení účinnosti tohoto zákona o jeden rok. Ubezpečuji vás, že se vůbec nic nepřihodí, bude dál vydávat sdružení provozovatelů automobilové dopravy ČESMAD, kde tento systém zavedli už od loňského 15. srpna a je to naprosto v pořádku. Takže doporučuji podpořit senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám pane ministře. Táži se pana zpravodaje Jaromíra Schlinga, zdali chce vystoupit. Není tomu tak. Ze Senátu nikdo nepřišel.

Otevírám tedy rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Odhlásil jsem vás, poprosím o novou registraci.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo zákon číslo 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona číslo 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona číslo 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1066/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1066/4."

Připomínám, že jsem vás odhlásil, tak si zkontrolujte, zdali jste přihlášeni, zdali vám funguje hlasovací zařízení.

 

Věřím, že je všechno v pořádku a že mohu zahájit hlasování pořadové číslo 199. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 151 poslanců, pro bylo 99, proti 27, takže návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu a budeme se věnovat bodu

 

28.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1069/3/ - vrácený Senátem

 

Pozměňovací zákony jsou ve sněmovním tisku 1069/4. Opět vítám mezi námi pana senátora Jiřího Nedomu a dávám slovo panu ministru dopravy Milanu Šimonovskému.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, další zákon, který budu doporučovat v senátní verzi, je zákon 49 o civilním letectví. Přestože ve Sněmovně a v hospodářském výboru byl velmi podrobně a pečlivě připraven, přesto se nám podařilo v poslaneckém pozměňovacím návrhu neobjevit chybu, na kterou Senát upozornil. Je to chyba, která by skutečně velmi znepříjemnila ověřování spolehlivosti u citlivých činností, které se vykonávají na letištích. Proto doporučuji také, aby byla přijata senátní verze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Milanu Šimonovskému. Ptám se pana poslance Pavla Hojdy, zdali hodlá vystoupit. Nehodlá.

Otevírám rozpravu a slovo dávám panu senátorovi Jiřímu Nedomovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP