(17.50 hodin)
(pokračuje Škromach)

O nezbytnosti přijetí návrhu zákona zde již bylo hovořeno při jednotlivých čteních vládního návrhu zákona. Proto jenom připomenu, že schválením zákona bude do národního právního řádu transponována směrnice 2004/48/ES Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví. Členské státy jsou povinny uvést v platnost zákony, nařízení a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. dubna 2006 a neprodleně o nich uvědomit orgány Evropské unie.

V průběhu projednávání návrhu zákona v Senátu byly k jeho znění uplatněny pouze legislativně technické připomínky, které nic nemění na obsahu zákona, tak jak byl přijat Poslaneckou sněmovnou. Tyto návrhy však při podrobném přezkumu nejsou vylepšením návrhu, ale určitým způsobem mohou vytvářet interpretační potíže při jeho aplikaci, a proto nemohu souhlasit se senátním návrhem.

Jedná se například o ustanovení § 1. Při projednání stavu prací na implementaci směrnice v jednotlivých členských státech bylo orgány Evropské unie konstatováno, že úprava má být co nejširší, aby mohla postihnout případné změny v rozsahu chráněných průmyslových práv. Například v dohledné době by mohl přibýt nový institut vynálezů implementovaných počítačem, tzv. softpatenty. Z tohoto pohledu bylo Evropskou komisí naopak hodnoceno kladně, že není přesně vymezeno, kterých různých průmyslových práv se zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví zavedený režim bude dotýkat.

Rovněž upřesnění legislativní zkratky, kterou senátní návrh požaduje upravit v deseti případech, ačkoliv v úvahu připadá třicet úprav, není úpravou, se kterou se mohu jako předkladatel návrhu zákona ztotožnit.

Vážené dámy, vážení pánové, vážené paní poslankyně, páni poslanci, paní senátorko, jak jsem již uvedl, jakkoliv senátní pozměňovací návrhy nemění nic na obsahu návrhu zákona, jeví se znění, jež tato Sněmovna již jednou odsouhlasila, jako vhodnější pro budoucí aplikaci zákona. Proto doporučuji, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abyste opětovně vyslovili souhlas se zněním schváleným Poslaneckou sněmovnou, jak jste již jednou učinili, a to v únoru letošního roku. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře a místopředsedo. Ptám se, zdali hodlá vystoupit zpravodaj Karel Vymětal. Nehodlá v tuto chvíli vystoupit.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se samozřejmě přihlásila paní senátorka Soňa Paukrtová.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Pane předsedající, dámy a pánové, jak již bylo řečeno, Senát schválil celkem 17 pozměňovacích návrhů legislativně technické povahy. Senát zvážil, že navrhované řešení, které schválil, je řešením legislativně čistším. Mohla bych zmínit například otázku působnosti Městského soudu v Praze. Senátem bylo přistoupeno k legislativně čistšímu řešení, kdy úprava působnosti tohoto soudu v případě práv vyplývajících z průmyslového vlastnictví je začleněna přímo do novely zákona č. 6/2002 Sb.

Já vám za Senát doporučuji, abyste schválili senátní verzi návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní senátorko. O slovo se přihlásil pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, já jsem schválně nechtěl vystupovat se zpravodajskou zprávou. Počkal jsem, až vystoupí paní senátorka. Já si totiž nemohu pomoci. Plně souhlasím s tím, co řekl pan ministr Škromach.

Nemyslím si, že to, co Senát přijal, je právně čistší řešení. Já si myslím, že je to právě řešení nečistší. Jestliže mluvíme o ochraně průmyslových práv a směrnice Evropské unie i naše zákony říkají, co do toho patří, a nikdo nemůže odhadnout, které další obory do toho patřit budou, tak proto není vůbec vhodné, aby se tyto jednotlivé obory vyjmenovávaly v zákoně. A proto máme také ochranu průmyslových práv a odkazy na jednotlivé zákony s tím, že jakýkoliv obor bude v budoucnu, a ony budou další obory, zařazen do ochrany průmyslových práv, tak nebudeme muset měnit zákon. Jinak bychom ho vždycky museli měnit, když by cokoliv bylo přidáno do ochrany průmyslových práv. Takže to je podle mého názoru velmi špatné řešení. Stejně tak jako je nedůsledný Senát v tom, že jestliže chtěl vypustit legislativní zkratku, tak ji měl vypustit ve všech případech, a nikoliv v deseti případech ze třiceti. Opět špatné řešení.

Já si myslím, že o ostatních případech je možné diskutovat, a myslím si, že jsou přijatelné jak ve znění Senátu, tak ve znění Sněmovny. V tom problém nevidím.

Vzhledem k tomu, že Senát nepřijal skutečně vůbec žádnou věcnou změnu, tak to ve mně evokuje jakýsi názor, že v tomto případě se mi ani nechce vinit za návrh, který byl Senátem vrácen do Sněmovny, senátory, ale mám takový pocit, že tam velice silně působí lobby legislativního odboru Senátu. Možná že by bylo dobře, kdyby páni senátoři možná začali více v Senátu vládnout a trošičku legislativnímu odboru pro takovéto návrhy přistřihli křídla.

Já sám jako zpravodaj doporučuji, aby kdo má rozum, nehlasoval pro senátní znění, je to prostě špatné znění, a hlasoval pro sněmovní znění tak, jak jsme ho přijali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování.

Nejprve budeme hlasovat o senátní verzi: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, podle sněmovního tisku 1110/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1110/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 202. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, pro bylo 17, proti 52. Senátní verze nebyla přijata.

 

Pokud chceme přijmout verzi sněmovní, musíme získat nejméně 101 hlas pro usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1110/3."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 203. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, pro bylo 137, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji paní senátorce a panu ministrovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Posledním bodem, kterému se budeme věnovat, je bod

 

31.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1111/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení Senátu je k dispozici jako tisk 1111/4. Prosím, aby se k usnesení Senátu vyjádřil pan ministr kultury Vítězslav Jandák.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, k Senátem vrácenému návrhu novely autorského zákona si dovolím přičinit jen pár poznámek.

Tato předloha má především transponovat několik evropských směrnic. Byla vládou předložena již loňského září a Evropské komisi bylo tehdy realisticky přislíbeno nabytí účinnosti této normy 1. dubna tohoto roku. Ačkoliv komise byla průběžně informována, že legislativní proces zdárně, byť možná o něco pomaleji pokračuje, podala počátkem roku na Českou republiku žalobu k Evropskému soudnímu dvoru z důvodu dosud neúplné transpozice jedné z implementovaných směrnic. Minulý měsíc bylo dokonce zahájeno další řízení ohledně jiné směrnice transponované rovněž touto novelou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP