(15.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Vítám mezi námi Bedřicha Moldana za Senát a pochopil jsem, že místo Libora Ambrozka se k tomuto návrhu zákona vyjádří ministr Zdeněk Škromach, a doufám, že se tedy vyjádří i k pozměňovacím návrhům, které nám Senát poslal. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych v zastoupení ministra životního prostředí Libora Ambrozka předložil tento návrh k projednání.

Je tedy předkládán návrh zákona o integrované prevenci, a to po vrácení ze Senátu s pozměňovacími návrhy. Jedná se o vládní návrh, jehož hlavním cílem je jednak náprava nedostatků v praktickém výkonu agendy IPPC, plynoucí ze zcela nového a odlišného přístupu k ochraně životního prostředí v ČR, a jednak implementace požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003, o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES ve věci účasti veřejnosti a přístupu ke spravedlnosti.

Pokud jde o pozměňovací návrhy uplatněné Senátem, rád bych konstatoval, že se jedná spíše o legislativně technické úpravy, přičemž nejzávažnější z nich se týká přesunu kompetencí z finančních úřadů na celní úřady, který proběhl v rámci jiné novelizace v době, kdy návrh zákona byl již předložen Poslanecké sněmovně a bohužel nebyl v průběhu projednávání návrhu v Parlamentu ČR již v dřívější fázi zohledněn, nicméně z věcného a zejména systematického hlediska se jedná o změnu žádoucí. V tomto směru považuji tedy za vhodné přiklonit se s ohledem na požadavek jasnosti a čistoty právního řádu k senátním změnám, čili podpořit senátní verzi.

Schválení navrhované novely zákona o integrované prevenci je zásadní jednak s ohledem na transpoziční lhůtu směrnice 2003/35/ES - tato lhůta již vypršela a pozdní transformace je řešena s Evropskou komisí, a jednak s ohledem na aktuální požadavek zákona o integrované prevenci, aby provozovatelé stávajících zařízení spadajících pod IPPC získali od října 2007 integrované povolení a dále je provozovali v souladu s jeho závaznými podmínkami. Při nenaplnění tohoto požadavku bude nutno zastavit provoz těchto zařízení.

Navrhovaná novela přináší zjednodušení a zkrácení procesu vydání integrovaného povolení tak, aby provozovatelé stávajících zařízení byli schopni získat integrované povolení včas, přestože odložili plnění svých povinností na závěr přechodného období, které pro česká stávající IPPC zařízení běží od 1. ledna roku 2003.

Děkuji vám za pozornost, vážené paní poslankyně a poslanci, a znovu opakuji doporučení pro schválení senátní verze. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, porozuměli jsme myslím stanovisku vlády. A jenom se zeptám, jestli se pan poslanec Josef Vícha chce k tomu ještě vyjádřit. Ne, nemá to v úmyslu. Můžeme rovnou otevřít rozpravu. V tom případě se obrátím na pana senátora Bedřicha Moldana, jestli by chtěl ještě k tomuto návrhu něco dodat, i když jsme slyšeli z úst pana ministra, že v podstatě jsou přijímány pozměňovací návrhy Senátu. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Bedřich Moldan: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom znovu zopakovat, co už řekl pan ministr. Naše pozměňovací návrhy mají vysloveně legislativně technický charakter, směřují k tomu, aby bylo znění zákona co nejpřesnější. A jediný bod, který skutečně považujeme za závažný a nutný, je pozměňovací návrh číslo čtyři, o kterém se rovněž pan ministr zmínil, kde se mění kompetence z finančních úřadů na celní úřady v souladu s provedenou novelizací jiného zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane senátore. Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, což je dojem, který mám v této chvíli - tak je tady jediný, kdo se hlásí, a to je pan ministr Škromach, který chce, abych vás odhlásil, takže vás tedy odhlašuji. Rozpravu končím a budeme hlasovat podle paragrafu 97 odst. 4 našeho zákona o jednacím řádu, který nám říká, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Doufám, že už se všichni dostavili, a mohou tedy vyslechnout, jaký bude návrh, text, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1148/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1148/4." Toto je předmět našeho hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 169, přítomno je 156, pro hlasovalo 110, proti žádný. Návrh byl přijat a já mohu říci, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi a končím projednávání bodu číslo 21.

 

Dále je bod

 

125.
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
/sněmovní tisk 1015/6/ - vrácený prezidentem republiky

 

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním nesouhlasu vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1015/7. Táži se navrhovatele, ministra pro místní rozvoj Radko Martínka, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky. (Ano.)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi opravdu velmi líto a musím říct, jsem velmi překvapen, že pan prezident reagoval takto na zákon, který je procesní normou a který zcela jistě nemá ty nedostatky, které jsou uváděny ve stanovisku prezidenta. Navíc je to norma, která je spojena bezprostředně s prezidentem podepsanými normami, jako je stavební zákon a zákony související. Paradoxní také trochu je, že ve spolupráci se Senátem ČR jsme některé prvky tohoto zákona vložili do zákona o změně zákonů, který doprovázel návrh zákona stavebního, a tento zákon o změně zákonů prezident bez dalšího podepsal.

Já bych snad jenom jednu výtku, protože nechci příliš tu situaci dramatizovat, ale ona dramatická je, protože neexistence této normy by mohla vyvolat opravdu velmi nepříjemné důsledky v investiční činnosti u nás. Dovolil bych si jenom jeden příklad. Ve stanovisku pana prezidenta se uvádí - cituji: "Úředník, a nikoliv demokratickou legitimitou disponovaný zastupitel bude arbitrem mezi dvěma zájmy soukromých subjektů: zájmem stávajícího vlastníka vyvlastňovaného pozemku a investora, který na něm chce postavit například soukromou továrnu." Takový případ vůbec nemůže nastat, protože žádný platný zákon takový účel vyvlastnění nepřipouští. A to je jenom jedna z řady věcí, které jsou obsaženy v tomto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP