(15.30 hodin)
(pokračuje Martínek)

Já si myslím, že je také důležité, že tento návrh nás přivádí mezi skutečně vyspělé země, které řeší krajní nouzi, to znamená krajní případ, kdy se střetne veřejný zájem se zájmem soukromým tak velmi citlivě. A právě nové podmínky, ať už cenové nebo možnost i výměny např. pozemku za pozemek, což přivítají např. zemědělci, kterým určitě nejde o peníze, ale jde jim o to, aby mohli provozovat svou živnost, je určitě norma, která je moderní a která nás přivádí někam úplně jinam, jakým způsobem se řešily tyto věci v stávající situaci.

Dámy a pánové, prosím vás proto, abyste pomohli tomuto zákonu tím, že přehlasujete veto prezidenta.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za stanovisko. Ptám se, jestli se k tomu chtějí vyjádřit ještě zpravodaj výboru pan poslanec Josef Vícha nebo zpravodajka ústavněprávního výboru Eva Dundáčková? Ano. V tom případě prosím paní poslankyni, aby si vzala slovo u pultu. Prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já bych se ráda přihlásila ještě do rozpravy, ale v tuto chvíli vystupuji zde jako zpravodajka ústavněprávního výboru, nebudu tedy zneužívat tohoto postavení k přednesení vlastního návrhu a ještě se přihlásím znova.

Pouze jako zpravodajka ústavněprávního výboru bych ráda poukázala na to, že ústavněprávní výbor nedoporučil, ani nemohl doporučit přijetí či nepřijetí tohoto návrhu zákona Poslanecké sněmovně, protože jej ve stanovené lhůtě ani neprojednal, a to s ohledem na to, že jednak požádal ministerstvo pro místní rozvoj a ministra, aby dal tento zákon do souladu se schvalovaným stavebním zákonem, a pak tedy odložil projednávání tohoto návrhu zákona do doby, než bude projednán nový stavební zákon. Ve stavebním zákonu předpokládal nezbytné změny, které omezí rozsah možných zásahů, které budou umožněny pomocí tohoto zákona o vyvlastnění. Poukazoval na střet některých jednotlivých zájmů, na to, kdo bude rozhodovat o tom, který zájem je vlastně veřejnější než ten jiný, a poukazoval právě také na ono nutné rozšíření možnosti zásahu do práv vlastníků.

Myslím, že jako zpravodajská zpráva je to dostatek. Jako zpravodajka ústavněprávního výboru vám nemohu doporučit nic jiného, než abyste hlasovali proti tomuto návrhu zákona, resp. nevyjádřili se ve svém závěrečném hlasování pro návrh.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byla zpráva. A nyní otevírám rozpravu. Kdo se hlásí? Jako první paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, já jsem proti tomuto návrhu zákona vystoupila v Poslanecké sněmovně mnohokrát, mnohokrát jsem varovala před jeho přijetím a poukazovala na to, že to není cesta kupředu, ale naopak cesta ke zneužití institutu vyvlastnění, a to v neprospěch občanů České republiky. Na konci schvalovacího procesu to byl i prezident republiky Václav Klaus, kdo vyjádřil své odmítavé stanovisko a využil svého ústavního práva veta k tomuto návrhu zákona.

Já myslím, že to veto si zaslouží, aby zde zazněla slova, zazněly námitky prezidenta republiky, protože já sama je považuji za zcela zásadní. Ony se týkají střetu tohoto návrhu zákona s Listinou základních práv a svobod. Nebudu citovat všechna ustanovení, pouze některé argumenty, které se ve stanovisku prezidenta republiky objevují.

Prezident poukazuje především na to, že je zákon paušálním vyvlastňovacím zákonem a formulace v něm jsou zneužitelné. Zákon nijak blíže nespecifikuje neurčitý právní pojem veřejný zájem, který by byl tím jediným, co by mohlo jeho samotné schválení ospravedlňovat, neboť se jedná o zásah do ústavou zaručeného vlastnického práva. Nic takového tento zákon neumožňuje.

Až dosud bylo možné na základě stavebního zákona vyvlastňovat pozemky za účelem veřejných staveb, podle nového zákona je možné pozemky vyvlastňovat i za účelem soukromé investice, což je další krok, který pan ministr považuje za krok kupředu, ale který je tak strašlivě zneužitelný, že se můžeme právem obávat, že nebude ničím jiným než vytvořením prostoru pro korupci.

Úředník - píše se v názoru prezidenta republiky - a nikoli demokratickou legitimitou disponující zastupitel bude arbitrem mezi dvěma zájmy soukromých subjektů, zájmem stávajícího soukromého vlastníka vyvlastňovaného pozemku a zájmem soukromého investora, který na něm chce postavit např. svou továrnu.

Toto postavení není přípustné, resp. není ničím jiným - a teď již tedy necituji ze slov prezidenta republiky - než otevřením obrovského prostoru pro korupci v České republice, proti které, pane ministře, chcete bojovat, jak opakovaně sdělujete.

Varuji Poslaneckou sněmovnu velmi důrazně před přijetím tohoto návrhu zákona. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do rozpravy? Do obecné rozpravy se hlásí pan ministr Radko Martínek, prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tu druhou výtku paní Dundáčkové jsem myslím už předem vyloučil konkrétní citací a konkrétním reálným stavem zákona.

Pokud se týká toho neustále opakovaného tvrzení, že tento zákon neurčuje, co to je veřejný zájem, tak já bych si dovolil všechny odkázat na usnesení jednak Ústavního soudu a jednak Nejvyššího správního soudu. Existují na to konkrétní judikáty a paní kolegyni Dundáčkové samozřejmě předám konkrétní čísla těch judikátů, ve kterém je jasně řečeno, jakým způsobem je potřeba k tomuto přistupovat - je to tzv. neurčitý právní pojem. Stanovují to obě tyto instituce, a my jsme samozřejmě nemohli a neměli možnost a také jsme nepostupovali proti těmto judikátům.

Já bych jenom znovu zdůraznil jednu a tu velmi podstatnou věc. Ta podstatná věc je, že konkrétně tento návrh zákona nic nevyvlastňuje, protože určuje pouze procesní normu, jakým způsobem v případě, že je stanoveno jiným zákonem, je možné vyvlastňovat.

A pokud se týká článku 11 Listiny základních práv a svobod, tak bych si dovolil přímo citovat. V tomto článku 11 Listiny základních práv a svobod se praví, že vlastnické právo lze vyvlastnit nebo omezit jen ve veřejném zájmu, a to za náhradu a na základě zákona. A toto znění článku 11 tento zákon zcela přesně kopíruje, protože on zcela jednoznačně říká, že jedině zákonem je možné určit, co je možné vyvlastnit. Tyto zákony nejsou v této právní normě, ale jsou v jiných právních normách, jako je např. stavební zákon panem prezidentem podepsaný nebo např. památkový zákon, energetické zákony a celá řada dalších.

Jinak jenom drobnou poznámku k vyvlastňování pro soukromé osoby. Jenom musím konstatovat, že toto se běžně děje už teď, protože např. u sítí - majiteli sítí, jak známo, jsou soukromé organizace a je naprosto běžné, že jak věcná břemena, tak vyvlastňování ve prospěch těchto probíhalo v minulosti a probíhá a ve své podstatě probíhat bude, protože je to běžná praxe všude v Evropě. Ale je naprosto nezbytné, aby všechny tyto věci byly řešeny prostřednictvím zákona.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do obecné rozpravy? Jestliže nikdo, pak obecnou rozpravu ukončíme.

Budeme postupovat podle článku 50 odst. 2 Ústavy České republiky, který stanoví, že pokud Poslanecké sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, pak se zákon vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP