Neautorizováno !


 

(Schůze zahájena ve 14.02 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Milé kolegyně a kolegové, přeji vám příjemné odpoledne a zahajuji 54. schůzi Poslanecké sněmovny.

Dne 23. února tohoto roku jsem z pověření organizačního výboru svolal 54. schůzi a stanovil její návrh pořadu. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 24. února.

Teď vás prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo z vás žádá o vydání karty náhradní. Prozatím ještě nikdo. (V sále panuje značný ruch.)

Dámy a pánové, prosím, posaďte se na místa. Žádám všechny, aby se posadili na místa, abychom mohli opravdu začít jednat.

Ještě totiž, než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, tak mi dovolte, abych umožnil našemu novému kolegovi složení poslaneckého slibu.

 

Slib poslance

 

Dámy a pánové, pan Josef Hojdar se notářským zápisem vzdal poslaneckého mandátu a tím jeho mandát zanikl. Já proto žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, představila nám nového poslance a pak přečetla ústavou předepsaný slib, který nový poslanec složí do mých rukou.

Prosím paní předsedkyni, aby se nyní ve ztichlé sněmovně ujala slova. (Zvoní na zklidnění atmosféry v síni.) Prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 28. února 2006 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Josefu Hojdarovi, a to podle ustanovení § 6 písmeno c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 33. schůzi dne 7. března 2006 přijal usnesení číslo 45, ve kterém konstatoval, že panu Josefu Hojdarovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Cyril Zapletal.

V souladu s ustanovením § 4 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslanec Cyril Zapletal poslanecký slib a obdrží z rukou předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

Žádám poslance Cyrila Zapletala, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. (Všichni poslanci v lavicích povstávají.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Slibuji. (Předseda Poslanecké sněmovny mu předává osvědčení. Poslanci tleskají a poté usedají do lavic.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, dovolte, abych ještě jednou uvítal nového poslance Cyrila Zapletala a popřál mu, ať se mu tady daří v tom krátkém čase do konce volebního období.

 

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Karla Šplíchala a poslance Miroslava Kalouska. Má prosím někdo jiný návrh? Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 1. Je v tuto chvíli přítomno ve sněmovně 132 poslanců. Pro hlasovalo 112, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 54. schůze určili poslance Karla Šplíchala a poslance Miroslava Kalouska.

Nyní bych vás informoval o omluvách. Do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání poslanci Ladislav Skopal, který je na veletrhu Salimy, Miroslav Váňa - na lékařském vyšetření. Nemocen je pan poslanec Oldřich Vojíř až do desátého tohoto měsíce a omlouvá se také paní poslankyně Miloslava Vostrá.

 

Omlouvají se ministři vlády a premiér. Jiří Paroubek je ještě v této chvíli na zahraniční cestě, kde je také Radko Martínek. Ministr Jan Mládek také na veletrhu v Brně. Omlouvá se také David Rath a na zahraniční cestě je také ministr Milan Urban, ten je v Srbsku a Černé Hoře. Tak to jsou omluvy.

 

A nyní, než přistoupíme ke stanovení pořadu 54. schůze, tak vám oznámím, že vláda vzala zpět tisk 1073, to je návrh zákona o regulaci prostituce, a také sněmovní tisk 1074, což jsou zákony související se zákonem o regulaci prostituce. Proto vás žádám, abyste si vyškrtli body 90 a 91 návrhu pořadu. O tomto návrhu není třeba hlasovat. Jménem předkladatelů vzal také zpět sněmovní tisk 1135 poslanec Michal Hašek. To je návrh zákona o převodu majetku státu na jiné osoby. Proto vás stejně žádám, abyste si škrtli bod 92 návrhu pořadu. - Takže škrtáme 90, 91 i 92.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP