(15.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pokud není námitka proti tomu, že bylo hlasováno o všech návrzích, můžeme přistoupit k hlasování o celém zákonu. Přednesu nejprve návrh usnesení a prosím o klid v jednací síni.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1131, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 612. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 612 přítomno 161, pro 107, proti 38. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas.

 

Ještě je zde návrh doprovodného usnesení, a proto prosím pana zpravodaje, aby tento návrh uvedl.

 

Poslanec Ladislav Býček: Doprovodné usnesení je nezbytně nutné, protože jsme při schvalování schválili B1, B2, B3 na základě doporučení pana místopředsedy vlády pana Škromacha, který si myslí na rozdíl ode mě, že to byl dobrý pozměňovací návrh - já si nemyslím, že to byl dobrý pozměňovací návrh - a proto je třeba, abychom tady společně schválili doprovodné usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby připravila nový zákon o Celní správě, ve kterém by byly upraveny všechny hmotné, právní a procesněprávní působnosti Celní správy se zapracováním všech oprávnění ze speciálních zákonů netýkajících se celního dohledu." (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Toto je návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny, o němž musíme rozhodnout hlasováním.

 

Rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 613, které zahajuji, a táži se, kdo souhlasí s návrhem tohoto doprovodného usnesení, jak nás s ním seznámil pan zpravodaj. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 613 přítomno 159, pro 117, proti 1. Návrh byl přijat, návrh doprovodného usnesení Poslanecká sněmovna schválila.

 

Tím končí projednávání tohoto bodu. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji také panu zpravodajovi, končíme bod číslo 146, třetí pevně zařazený bod dnešního odpoledne.

 

Nyní budeme pokračovat dále. Pro vaši informaci jenom uvedu, že budeme pokračovat takto: bod číslo 149 je před námi, po něm bude následovat bod číslo 150, dále 153, 160 a bod číslo 8. To jsou zatím ty tisky, které mám připraveny k dalšímu projednávání.

 

Zahajuji tedy projednávání bodu číslo 149. Tímto bodem je

 

149.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákoníku práce
/sněmovní tisk 1154/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů bezpochyby co nejdříve zasedne opět místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Také prosím zpravodajku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyni Jitku Vojtilovou. Obdrželi jste sněmovní tisk 1154/2. Tento tisk obsahuje návrh na zamítnutí a dále také pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu, do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se tedy na přihlášky z místa. Upozorňuji, že je to prostor pro vznesení legislativně technických a gramatických úprav. Žádnou přihlášku neregistruji, rozpravu končím.

 

Je před námi hlasování o návrhu na zamítnutí. Já svolávám naše kolegy, aby se mohli tohoto hlasování účastnit.

 

O návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 614. Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 614 přítomno 157, pro 50, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy paní zpravodajku, aby nás seznámila s postupem hlasování a poté také přednášela svá stanoviska. Samozřejmě o totéž požádám místopředsedu vlády Zdeňka Škromacha.

Nejprve tedy procedura. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem A, což jsou pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a to po částech. Nejdříve bod A1 část 42 bod 7, A1 část 42 bod 1 až 6 a 8 až 10, A3 až A6 dohromady, A7, A8 část 55, A8 část 56 a 57. A2 bude nehlasovatelný v případě schválení F1 a A9 bude nehlasovatelný v případě přijetí D2.

Za druhé bychom hlasovali o písmenu D poslankyně Vojtilové ve dvou hlasováních. Za třetí písmeno F - poslanec Strnad - ve dvou hlasováních. Za čtvrté B - poslanec Krajíček - ve dvou hlasováních. Za páté písmeno C - poslanec Gongol - v jednom hlasování. Za šesté písmeno E - poslanec Grospič - v jednom hlasování. Za sedmé písmeno G - poslanec Kala - ve dvou hlasováních. Za osmé písmeno H - poslanec Zgarba - jedno hlasování. Za deváté písmeno I - poslankyně Páralová - v pěti hlasováních. A nakonec hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Slyšeli jsme návrh procedury. Zeptám se, zda s tímto návrhem má někdo problém či jej chce doplnit. Není tomu tak, o návrhu procedury budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 615. Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom postupovali dle této procedury. Kdo je proti?

V hlasování číslo 615 přítomno 157, pro 102, proti 1. Proceduru jsme si schválili.

 

Já požádám o přednesení prvního pozměňovacího návrhu.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Jako první hlasujeme bod A1 část 42 bod 7. Zpravodaj souhlasí. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 616. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 616 přítomno 157, pro 104, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Za druhé budeme hlasovat o bodu A1 část 42 bod 1 až 6 a bod 8 až 10 ve společném hlasování. Mé stanovisko je ano. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 617. Kdo je pro? Proti?

V hlasování číslo 617 přítomno 157, pro 125, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: V dalším hlasování budeme hlasovat společně body A3 až A6. Garant - ano. (Ministr doporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP