Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pak pan poslanec Pelc navrhoval vyřadit číslo 7, to je také poslanecký návrh, ale týká se zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu číslo 7, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19. Přítomno 185, pro 81, proti 88, takže tento návrh přijat nebyl.

 

(V sále je velký hluk.)

 

Nyní jsme vyčerpali pana poslance Pelce a teď pan poslanec Hojda. Ten navrhoval zařadit nový bod - nový bod, který se týká žaloby majitelů domů u Evropského soudu pro lidská práva ve věci regulace nájemného v České republice. Navrhl ho zařadit jako bod 59, jako první bod bloku zpráv. Tak, jako první bod bloku zpráv.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit jako první bod bloku zpráv tuto žalobu? Kdo je proti zařazení tohoto nového bodu?

Hlasování má pořadové číslo 20. Přítomno 184, pro 100, proti 24, takže tento návrh byl přijat, návrh pana poslance Hojdy.

 

Pak tady vystoupil pan poslanec Krákora, který navrhl vyřazení bodu číslo 2, tabákové výrobky, a zároveň i 46, což je další čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodů 2 a 46 z programu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 21. Z přítomných 184 pro hlasovalo 181, proti 1. Návrh byl přijat.

 

(Poslanec Vlček se hlásí a přichází k řečništi.) Ještě něco, pane poslanče?

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, když jsme vyřadili bod číslo 6, sněmovní tisk 172, tak musíme vyřadit i bod 50, tj. třetí čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Budeme hlasovat tedy ještě o příslušném třetím čtení toho návrhu, bod číslo 50.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení i dalšího třetího čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22. Přítomno 184, pro hlasovalo 165, proti nula. Návrh na vyřazení bodu 50 byl přijat.

 

Ještě jsem byl upozorněn panem poslancem Vymětalem, že jsem nenechal hlasovat to, co jsem tady navrhl, aby ve čtvrtek jednání skončilo po projednání ústních interpelací v 16.15. Tak já pro klid v duši nechám hlasovat i toto.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tedy, ukončit jednání ve čtvrtek ústními interpelacemi a skončit v 16.15, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23. Přítomno 185, pro hlasovalo 141, proti 16. Návrh byl přijat, to znamená, že platí, že skončíme v 16.15 ve čtvrtek.

 

A nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 42. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a upraven právě schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro, přijmout tento návrh pořadu tak, jak jsme se k němu nyní dopracovali, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Stále velký hluk v sále.)

Hlasování pořadové číslo 24. Přítomno 185 poslanců, pro hlasovalo 119, proti 2. Konstatuji tedy, že pořad schůze byl schválen.

 

O slovo se hlásí předseda volebního výboru pan poslanec Pavel Hojda. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl upřesnit - nejsem předseda volebního výboru, ale předseda volební komise.

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna zařadila na své jednání volbu předsedy dozorčí rady a členů Státního zemědělského intervenčního fondu, vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů do zítřka do 17 hodin. Návrhy podávejte tajemníkovi volební komise. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, pane předsedo volební komise.

Máme před sebou program, který v té nejčerstvější podobě má jako první bod

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb.,
o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 824/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády by tento návrh zákona měla uvést ministryně zdravotnictví Milada Emmerová. Já prosím paní ministryni, aby se tedy ujala slova. Vás prosím o to, abyste se v případě, že nebudete sledovat tento úvod, aspoň nebavili ve sněmovně a rokovali ve foyer. Takže prosím o klid. (Zvoní zvoncem.) Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolte mi na úvod vašeho jednání o sněmovním tisku číslo 824 uvést několik podle mého názoru podstatných skutečností.

Již při prvním čtení jsem uvedla obsah návrhu zákona. Připomenu jen, že hlavním cílem je pokračovat v transpozici směrnic Evropských společenství v oblasti kosmetických prostředků, výrobků přicházejících do styku s potravinami, ochrany zdraví při práci a spolupráce členských států Evropské unie při zdolávání infekčních onemocnění.

Dále považuji za nutné se vyjádřit k otázce transpozice směrnice Evropské komise a Rady 2003/15/ES, která řeší zákaz provádění pokusů na zvířatech při zkoušení finálních kosmetických přípravků, stanoví podmínky přechodu na alternativní metody při zkoušení ingrediencí kosmetických prostředků a podmínky uvádění kosmetických prostředků zkoušených na zvířatech na trh. K této problematice byl uspořádán dne 15. února v budově Poslanecké sněmovny seminář, jehož se zúčastnili nejen zástupci Ministerstva zemědělství, kteří sněmovní tisk 824 podpořili. Mám za to, že na tomto semináři se podařilo objasnit všechny zásadní problémy a i z tohoto důvodu nebyl v této oblasti garančním výborem přijat žádný pozměňovací návrh.

Dovolte mi stručně připomenout některé souvislosti.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale není tady na to prostor a klid, chcete říct, paní ministryně. Takže já prosím, abyste opravdu nerokovali tady v síni. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Především platným právním stavem úplně zakazujícím pokusy na zvířatech pro zkoušení kosmetických prostředků bez naplnění článku 95 Smlouvy o založení Evropského společenství jsou v současné době porušeny závazky České republiky jako členského státu Evropské unie. Za to hrozí České republice žaloba u soudního dvora a uložení paušální pokuty nebo opakovaného penále.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP