Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Dále. V ČR se podle publikovaných údajů Ústřední komise pro ochranu zvířat již dva roky před přijetím úplného zákazu pokusů v této oblasti pokusy vůbec neprováděly.

Dále. Evropská komise směřuje k úplnému zákazu pokusů na zvířatech pro účely zkoušení ingrediencí kosmetických prostředků, a to cestou rozvoje alternativních metod vylučujících užití zvířat v pokusech. Dále, podle oficiálních materiálů Evropské komise pokusy na zvířatech jsou v této oblasti prováděny jen v případech podezření ze závažného ohrožení zdraví člověka a činí v celé EU 0,25 procenta všech pokusů na zvířatech.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že po vyslechnutí těchto informací se v této věci rozhodnete správně.

Na závěr bych chtěla k vystoupení pana zpravodaje v prvním čtení podotknout, že vysvětlení byla podána při jednání garančního výboru. Zřejmě byla přijata, protože pozměňovací návrhy týkající se jím uvedených oblastí nebyly ve výboru předloženy.

Dovolte mi tedy na závěr vyjádřit přesvědčení, že předloženou právní úpravu ve druhém i třetím čtení podpoříte. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. To usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 824/1. Nyní vidím, že se slova chce ujmout zpravodaj výboru pan poslanec Jozef Kochan. Prosím, aby nám podal informaci.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, vážení hosté, jak už bylo zmíněno paní ministryní, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se zabýval tímto sněmovním tiskem k návrhu zákona o veřejném zdraví dvakrát na své výborové schůzi a jednou byl uspořádán seminář, kterého se zúčastnili zástupci ministerstva zdravotnictví, zemědělství, Státní veterinární správy a Svobody zvířat.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na své poslední výborové schůzi 9. března 2005 přijal toto usnesení:

1. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a přijala návrh s těmito podmínkami. - Tyto podmínky jste všichni obdrželi na lavice, takže je máte k dispozici.

2. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře provedl příslušné legislativně technické úpravy.

To je všechno. Pak se hlásím do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane poslanče. Hlásíte se do podrobné, ale já teď ještě otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemné přihlášky. Mám tady přihlášku od paní poslankyně Vlasty Parkanové a Táni Fischerové. Další už jsou do podrobné. Prosím paní poslankyni Vlastu Parkanovou, která se přihlásila jako první do obecné rozpravy. Pak se do ní přihlásila paní poslankyně Táňa Fischerová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Já jsem zde již v prvním čtení upozornila na problematiku, která je v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, který zde projednáváme, problematikou spíše okrajovou, přesto se však domnívám, že problematikou důležitou.

Tak jak jsem před chvílí poslouchala paní ministryni, tak se mi zdá, že to, co já nazývám problematikou v rámci celého obsahu návrhu okrajovou a o čem ona vlastně v prvním čtení vůbec nevěděla, že je obsahem návrhu, který předkládá, tak ve druhém čtení se to pro ni stalo ústředním tématem. Je to poněkud zvláštní, ale já myslím, že mi další komentář nenáleží. Jenom bych si troufla ještě jednu větu k vystoupení paní ministryně - ono to na mě dělalo dojem, že co věta, to omyl.

Tento návrh je nově navrhovanou úpravou pokusů na zvířatech pro kosmetické účely a tato úprava má fakticky zrušit platný zákaz těchto pokusů a s odvoláním na evropskou směrnici umožnit pokusy na zvířatech při zkoušení ingrediencí nebo kombinací ingrediencí kosmetických prostředků.

Myslím, že se s paní ministryní shodneme na tom, že deklarovaným cílem příslušných evropských směrnic je upuštění od pokusů na zvířatech při zkoušení kosmetických prostředků a zákaz takových pokusů na území členských států EU.

Já v této chvíli chci upozornit na následující aspekt celé věci. Novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kterou bylo zakázáno provádět pokusy na zvířatech pro kosmetické účely, vstoupila v platnost 1. března 2004, tedy zhruba před rokem, a tedy měsíc před naším vstupem do EU. To nám jednoznačně umožňovalo, abychom podle odst. 4 čl. 95 Smlouvy o založení Evropského společenství oznámili Komisi, že si chceme ponechat v této věci vlastní úpravu. Ministerstvo zemědělství, které je resortním garantem ochrany zvířat, však nic takového neučinilo a podle mých informací naopak v rozporu s tehdy zcela čerstvým rozhodnutím tohoto Parlamentu drze ujistilo Brusel, že danou oblast budeme harmonizovat podle příslušných směrnic. Na tomto stanovisku setrvává Ministerstvo zemědělství i dnes, přestože možnost žádat o ponechání vlastní vnitrostátní úpravy není nikterak časově omezena, a lze ji tedy neustále využít.

V diskusi, která se rozpoutala po mém vystoupení v prvním čtení k tomuto návrhu zákona, jsem několikrát zaslechla, že pokud nechceme riskovat žalobu u Evropského soudního dvora, nemáme jinou možnost, než novou úpravu přijmout. Není to pravda. Rozhodnutí je výlučně na nás. Pokud si ponecháme stávající úpravu, nehrozí nám ani žaloba, ani pokuta. Stačí k tomu jediné - aby Ministerstvo zemědělství se přestalo chovat arogantně a začalo plnit vůli Parlamentu, který ji naplnil zákonem na ochranu zvířat, který vstoupil v účinnost v březnu 2004.

Všichni asi víme, že hranice mezi kosmetickým přípravkem a přípravkem léčebným je mnohdy nejednoznačná a těžko ji lze ostře vymezit. Když jsem podávala návrh na zákaz pokusů na zvířatech do zákona na ochranu zvířat, tedy v letech 2003 - 2004, kdy se tím tato Sněmovna zabývala, upozorňovala jsem na skutečnost, že v tomto případě je třeba vycházet nikoliv ze složení či ingrediencí daných přípravků, ale především z účelu, pro který je daný pokus prováděn. Je na kontrolních orgánech ochrany zvířat, aby při posuzování konkrétního případu vždy zvažovaly, zda navržený pokus má čistě komerční účely, nebo jej lze odůvodnit reálnou hrozbou ohrožení lidského zdraví. Při předcházení poškození lidského zdraví totiž platný zákon za stanovených podmínek pokusy na zvířatech umožňuje a je správné takovou úpravu ponechat.

Závěrem mi dovolte ještě jednu krátkou poznámku. Jedním z argumentů, kterým předkladatelé argumentovali během projednávání ve výboru pro návrat k pokusům na zvířatech pro kosmetické účely, bylo i konstatování, a paní ministryně to zde též zmiňovala, že za poslední dva roky u nás k žádným takovým pokusům nedošlo. To je jistě dobrá zpráva, ale vůbec z ní nikterak nevyplývá, že bychom tento zákaz měli zrušit a pokusy znovu povolit.

Já proto v podrobné rozpravě navrhnu vypuštění příslušných ustanovení v návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, paní poslankyně, za váš příspěvek. Další se přihlásila do obecné rozpravy paní poslankyně Táňa Fischerová a pak jsem obdržel přihlášku pana poslance Josefa Řiháka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP