(15.10 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. V návaznosti na to, co jsem řekl ve zpravodajské zprávě, i po návrhu pana kolegy Vlčka, který sice zpřesňuje tento návrh dluhopisového programu, bych chtěl jen připomenout, že se jedná přece jen o 80 mld. Kč refinancování státního dluhu, a podle mne takovýto objem peněz si zasluhuje podrobnější projednání. Proto dávám návrh na opětovné projednání tohoto návrhu zákona ve výboru. To je jeden procedurální návrh.

Na doplnění bych chtěl říci, že já jsem v prvním čtení poukazoval také na to, že Ministerstvo financí nám neukázalo, ze kterých dluhopisových programů tyto emise pocházejí, což by mě také velmi zajímalo. To znamená, že v důvodové zprávě postrádám názvy dluhopisových programů, od kterých jsou tyto emise odvozeny, protože tyto emise jen zčásti pocházejí z těchto dluhopisových programů. Proto považuji za důležité vědět, které dluhopisové programy a na jaké účely mají být tímto způsobem refinancovány. To je jeden z dalších důvodů, proč považuji za vhodné vrátit tento podklad i s návrhem kolegy Vlčka zpět do rozpočtového výboru a tam tyto nové návrhy důkladně prodiskutovat. Znovu opakuji, jedná se o 80 mld. Kč státního dluhu, což je podle mého názoru částka, která si zasluhuje hlubší pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo další se hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nemám, rozpravu končím. Předpokládám, že není třeba závěrečné slovo, a proto přikročíme k hlasování o návrhu, který zazněl v podrobné rozpravě, to je vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 32 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 145 poslanců pro 59, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 806/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, uvedeným vládním návrhem zákona dochází k úpravě výše započitatelných příjmů osob majících příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti pro účely státní sociální podpory. Navrhuje se, aby uvedeným osobám, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako činnost vedlejší, nebyla stanovena nejnižší hranice započitatelného příjmu ve výši 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Přestože u vedlejší samostatně výdělečné činnosti se bude vycházet ze skutečných příjmů, bylo nutné i u této skupiny zachovat fiktivní příjem ve výši 25 % průměrné měsíční mzdy v těch případech, kdy v předchozím kalendářním roce nebyla samostatná výdělečná činnost vykonávána, a tak není příjem, z něhož by bylo možné vycházet. 25 % průměrné měsíční mzdy činí 4200 Kč, což odpovídá částce životního minima.

Obdobná úprava započitatelného příjmu pro osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jako činnost vedlejší se navrhuje i pro oblast sociální potřebnosti, neboli sociální péče.

Návrh zákona byl 1. 12. 2004 projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Návrh byl v tomto výboru doplněn na základě návrhu poslance Karáska o změnu § 3 zákona o státní sociální podpoře. Doplnění se týká zápočtu doby žadatelství o udělení azylu pro účely získání podmínky pobytu na území České republiky pro nárok na dávky státní sociální podpory. S tímto návrhem lze souhlasit. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví předložený vládní návrh zákona po doplnění podle návrhu pana poslance Karáska schválil.

Pozměňovací návrh předložil ve výboru též zpravodaj výboru pan poslanec Tluchoř, který navrhoval, aby k navrhované úpravě započitatelného příjmu byla přijata změna znamenající návrat k původní právní úpravě, podle níž se osobám samostatně výdělečně činným stanovoval fiktivní minimální příjem ve výši životního minima. Návrh nebyl výborem přijat.

Vážené dámy a pánové, věřím, že tento zákon projde druhým a třetím čtením, protože určitě zjednoduší celý systém sociálních dávek. Ukazuje se, že na sociálních dávkách je závislých výrazně více lidí, kteří provozují podnikatelskou činnost, než se původně předpokládalo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 806/1. O jednání výboru nás bude informovat pan poslanec Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Pane místopředsedo, pane ministře, vážené dámy a pánové, předem děkuji panu ministrovi za to, že v podstatě zpravodajskou práci odvedl za mne.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se na své 31. schůzi, konané 1. listopadu, zabýval tímto vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 806. Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky a zpravodajské zprávě poslance Petra Tluchoře výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona a přijala pozměňovací návrh, který je obsažen ve sněmovní tisku 806/1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane místopředsedo, pane ministře, jak jsem uváděl v prvním čtení, tento vládní návrh zákona napravuje nejhorší křivdu, která nastala při přijetí zákona č. 117/1995, nebo přesněji při přijetí novely v loňském roce, kdy přes veto prezidenta vládní koalice protlačila tento zákon Sněmovnou a zavedla fiktivní příjem, podle našeho názoru i podle názoru prezidenta republiky diskriminační fiktivní příjem pro osoby samostatně výdělečně činné, kde se na živnostníky a priori pohlíží jako na podvodníky.

Tento návrh odstraňuje největší nespravedlnost, to znamená u osob, které se samostatnou výdělečnou činností zabývají pouze jako vedlejší činností, nikoliv však pro ty, kteří se podnikáním živí jako hlavní činností. Proto avizuji, že v podrobné rozpravě opět předložím pozměňovací návrh v tom smyslu, aby byla možnost odstranit tuto nespravedlnost i pro všechny ostatní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Jako prvnímu uděluji slovo panu poslanci Tomáši Kvapilovi, poté se připraví pan kolega Tluchoř.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil tento pozměňovací návrh.

Vkládá se nová část, která zní: Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. v § 57 odst. 1 se za písm. a) vkládá nové písm. b), které zní: "b) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná dalšími subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a které jsou oprávněny tuto činnost vykonávat v tuzemsku, nebo".

Dosavadní písm. b) se označuje jako písm. c).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP