(15.00 hodin)
(pokračuje Sehoř)

V § 95 se před bod 8 vkládá nový bod 9, který zní: "9. V oblasti ochrany některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti projednává správní delikty, vybírá a vymáhá pokuty." To je první návrh. To je vlastně úprava toho, co navrhl hospodářský výbor.

Ještě je tam doplnění poznámek pod čarou, které jsem dostal od Ministerstva kultury. Týká se to tří poznámek. K poznámce číslo 2 je třeba doplnit "ve znění pozdějších předpisů". Totéž se týká poznámky číslo 5, to znamená - celá poznámka platí, ale na konci se napíše "ve znění pozdějších předpisů". Poznámka číslo 3 - tam je vynecháno číslo zákona. Zákon je číslo 480, čili je to zákon 480/2004 Sb.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud ne, podrobnou rozpravu končím, a tedy definitivně končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

5.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006
/sněmovní tisk 782/ - druhé čtení

 

Prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl ve druhém čtení návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006.

Tento návrh zákona prošel prvním čtením a byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Při jeho projednávání v rozpočtovém výboru zástupci Ministerstva financí objasnili vznesené dotazy a rozpočtový výbor doporučil jeho postoupení do druhého čtení bez připomínek. Požadavek na doplnění návrhu nebyl podle informací, které jsem dostal od příslušného náměstka při jednání rozpočtového výboru, vznesen.

Při projednávání návrhu zákona 3. listopadu 2004 v Poslanecké sněmovně jsem přislíbil v návaznosti na připomínky zpravodaje poslance Kocourka určité upřesnění návrhu předloženého zákona s cílem přispět k jeho větší transparentnosti a jednoznačnosti. Chtěl bych říci, že mám připraven konkrétní návrh, který v tuto chvíli, pokud si ho osvojí některý z poslanců Poslanecké sněmovny, je možné doplnit, popř. ho mohu předložit sám v rámci podrobné rozpravy. Myslím, že tento návrh vychází vstříc připomínkám, které zazněly v rámci rozpravy v prvním čtení, a jednoznačnějším způsobem definuje problematiku identifikace jednotlivých jistin, které by měly být hrazeny.

Domnívám se, že by bylo možné v § 1 nově vložit odstavec 4, který by říkal "v roce 2005 budou uhrazeny jistiny státního dluhopisu 31. emise CZ 0001000707 vydaného v objemu 22 miliard korun, v roce 2006 jistiny státního dluhopisu 38. emise CZ 0001000780 v objemu 30 miliard korun a státního dluhopisu 37. emise CZ 0001000772 v objemu 28 miliard korun". Domnívám se, že takovéto zpřesnění by mohlo vyhovovat požadavkům, které zde zazněly.

Pokud jde o druhou připomínku zpravodaje, která se týkala nepřesně uvedeného data splatnosti jedné z tranší emise zveřejněné na internetových stránkách Ministerstva financí, tato drobná chyba byla neprodleně na základě mého pokynu z internetových stránek Ministerstva financí odstraněna.

Chtěl bych zdůraznit, že podstatným rysem změny emisní strategie financování a refinancování státu je mimo jiné snížení počtu emisí státních dluhopisů, prodloužení jejich splatnosti až na 15 let, zvýšení jejich cílových objemů až na 30 - 80 miliard korun. Tato změna vyžaduje dlouhodobé plánování emisní činnosti Ministerstva financí, které se promítá i do zákonných povolení vydávat státní dluhopisy. Tento přístup spočívá v tom, že splatné jistiny se budou uhrazovat z výnosů nových emisí, a povolení na tyto emise se tímto zákonem žádá. Jedním ze základních parametrů změny emisní strategie je snížení refinančního rizika a postupné nahrazení části portfolia státního dluhu financovaného dluhopisy s krátkými splatnostmi za dluhopisy s dlouhodobými splatnostmi.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 782/1. Prosím zpravodaje výboru kolegu Kocourka, aby nás informoval o závěrech jednání rozpočtového výboru.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás jako zpravodaj rozpočtového výboru k tisku 782, což je zmíněný vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006, informoval, že rozpočtový výbor se tímto tiskem zabýval na své 38. schůzi dne 1. prosince 2004, přijal usnesení číslo 479, kterým doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006, které máme v tisku 782, vyslovila souhlas bez připomínek.

K tomuto závěru a doporučení rozpočtového výboru bych chtěl říci, že jednání probíhalo více dramaticky, než vyplývá z tohoto usnesení. Zároveň zde pan ministr přiznal, že nebyl zcela naplněn slib Ministerstva financí, že připraví pozměňovací návrh v návaznosti na rozpravu v prvním čtení, takže v tomto ohledu jednání nebylo tak zcela jednoduché. Zároveň bych chtěl říci k úvodnímu slovu pana ministra zde ve druhém čtení, že sice vítám jeho ústní pozměňovací návrhy, nicméně si myslím, že záležitost státních dluhopisů a emisí není tak jednoduchá, abychom ji mohli vyslechnout a zvážit po přednesení v ústní podobě. Proto v obecné rozpravě navrhnu procedurální návrh na vrácení tohoto návrhu k projednání výboru na základě oněch ústních návrhů pana ministra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. O slovo se jako první přihlásil pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dovolte, abych předložil krátký pozměňovací návrh, a to v § 1 nově vložený odstavec 4: V roce 2005 budou uhrazeny jistiny státního dluhopisu 31. emise CZ 000100707 vydaného v objemu 22 miliard korun českých, v roce 2006 jistiny státního dluhopisu 38. emise CZ 000100780 v objemu 30 miliard korun českých, a státního dluhopisu 37. emise CZ 000100772 v objemu 28 miliard korun českých.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má nyní pan kolega Kocourek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP