(15.20 hodin)
(pokračuje Kvapil)

2. V paragrafu 57 odst. 3 se za slovo "daně" vkládají slova "podle odstavce 1 písm. a)".

3. V paragrafu 61 písm. b) zní: "b) poskytnutí služeb a dodání zboží veřejnoprávními subjekty nebo jinými právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud tyto služby nebo zboží úzce souvisejí s ochranou a výchovou dětí a mládeže,".

Současně je třeba provést příslušnou úpravu názvu zákona, a chtěl bych říci, že počítám samozřejmě s tím, že bude legislativou upraven do správné legislativně technické podoby.

Krátké zdůvodnění. Současný zákon o dani z přidané hodnoty se velmi vážně dotkl neziskových nevládních organizací v oblasti dětí a mládeže. Dosud byly jejich aktivity prováděné v rámci hlavní činnosti od daně zcela osvobozeny. Podle dnes platného zákona paušální osvobození neexistuje a hrozí, že jednotlivé činnosti budou posuzovány podle zákona, ať už jde o letní nebo zimní tábory, výpravy dětí, dětské dny, vydávání časopisů či platby za přespání na základnách. Tato úprava má tento dopad:

1. Růst nároků na daňovou evidenci a související administrativní agendu. Čtvrtletní evidence DPH, podávání daňových přiznání, vystavování daňových dokladů apod. V situaci, kdy veškerou agendu zpracovávají dobrovolníci, bude splnění těchto povinností více než náročné. Například jednodenní výprava dětského oddílu - dosud si vybrali poplatek 30 korun a vedoucí předal hospodáři střediska přehled o vybraných prostředcích a doklady na uhrazené náklady výpravy, podle nového zákona bude muset každý účastník obdržet daňový doklad.

2. Činnost nevládních neziskových organizací v oblasti dětí a mládeže byla ze strany finančních úřadů sledována zejména z pohledu řádného využívání dotací. Nyní by hospodaření těchto organizací podléhalo kontrole a činnost by se stala předmětem daně. Například chybně zaúčtovaná akce by se stala daňovým únikem.

3. Vlastní dopad dnes platného zákona o dani z přidané hodnoty - některé aktivity ve prospěch dětí a mladých lidí by se po zavedení daně zdražily: tábory, víkendové akce, výlety apod.

4. Specifikem pro velká sdružení dětí a mládeže by byla komplikace vnitřních vztahů, kdy některé organizační jednotky s právní subjektivitou by byly plátci DPH a jiné nikoliv. Rozhodující je totiž hranice jednoho milionu korun. Například pokud by celostátní akci pořádala jedna organizační jednotka, cena akce pro zúčastněné by se měnila podle toho, zda by úhradu poplatku prováděla jednotka-plátce, či jednotka-neplátce daně z přidané hodnoty.

Tento návrh podávám po konzultaci s ministrem financí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní přečtu pořadí přihlášených - pan kolega Tluchoř, Michalík, Martínek. Pan poslanec Tluchoř, připraví se pan kolega Michalík.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovoluji si předložit dva pozměňovací návrhy, přesněji dva variantní pozměňovací návrhy. Ty jsou obsaženy v materiálu, který vám byl rozdán do lavic, proto je nebudu načítat celé.

Varianta jedna je ta záležitost, o které mluvil již pan ministr, kdy se snažím vrátit legislativní stav zpět před přijetí předcházející novely, a tedy vrátit ty sociální dávky všem osobám samostatně výdělečně činným. Je to ta část, kde se upravují články jedna až čtyři zákona. Je to komplexní pozměňující návrh.

Pokud by tento nebyl přijat, tak předkládám ten druhý variantní návrh, který řeší situaci od 1. října 2004 do 1. ledna nebo do doby účinnosti této novely, protože přechodná ustanovení této novely se vztahují k datu účinnosti. Poslední čtvrtrok osoby samostatně výdělečné činné, které mají věc jako vedlejší činnost, nedostávají sociální dávky, a proto navrhuji i v tomto období znovu přezkoumat jejich situaci a přiznat tyto dávky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Omlouvám se panu kolegovi Krákorovi, budu zpytovat svědomí, proč jsem jej zaměnil s panem poslancem Michalíkem. V každém případě máte slovo. Připraví se pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, nevadí, že mi nemůžete přijít na jméno. Já chci jenom ke sněmovnímu tisku 806, o státní sociální podpoře, navrhnout zkrácení lhůty pro projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Radko Martínek jako zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážení páni ministři, já mám pozici ulehčenou, protože jsem vám svůj pozměňovací návrh rozdal do lavic. Je to obdobná záležitost, jakou tady řešil můj předřečník - pan kolega Kvapil.

Je to záležitost, která se tentokrát týká zákona o zadávání veřejných zakázek. Ta záležitost bohužel nesnese odkladu, takže po projednání s příslušnými ministry si dovoluji vám navrhnout tento návrh, který včetně zdůvodnění máte před sebou. Já bych proto jenom shrnul, že se týká paragrafu 5 zákona o zadávání veřejných zakázek, díky čemuž navrhuji změnit název zákona. V tom paragrafu 5 v prvním odstavci se mění za číslice písmena jednotlivých odstavců. Dále se doplňuje text druhého odstavce a mění číslice za písmena, doplňuje se třetí odstavec, čtvrtý odstavec, pátý odstavec, šestý odstavec, sedmý a osmý odstavec se přečíslovává, přičemž v osmém odstavci se mění číslovka na číslovku sedm. A potom se do paragrafu 17 vkládá nové písmeno m), které máte také v tom materiálu přesně popsáno.

Ten důvod je v podstatě ten, abychom urgentně doplnili stávající zákon o zadávání veřejných zakázek o implementaci článku 23 směrnice 2004/17/ES, což se týká toho paragrafu 5.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dříve než uzavřu podrobnou rozpravu, tak potřebuji, aby mi věnoval pozornost chvíli pan ministr Škromach, neboť dochází ke stejné situaci jako u zákona o elektronických komunikacích - návrh na zkrácení lhůty může předložit pouze navrhovatel, kterým při sebelepší dobré víře není ani jeden ze dvou předřečníků, ale pan ministr Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Pane předsedající, abychom splnili literu předpisů, navrhuji zkrácení lhůty na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením u tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak, teď jste uspokojil zákon. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo, podrobnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení, budeme hlasovat pouze o návrhu na zkrácení lhůty, neboť předpokládám, že ani pan ministr, ani pan zpravodaj nechtějí vystoupit se závěrečným slovem.

Přivolám kolegy z kuloárů, aby se mohli zúčastnit hlasování. Na žádost mnohých z vás jsem vás odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali hlasovacími kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP