(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Chce se ke stanovisku prezidenta vyjádřit zpravodaj ústavněprávního výboru? Pan poslanec Stanislav Křeček nemá zájem se vyjádřit.

Otevírám tedy rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu tedy končím.

Opakuji, že budeme postupovat podle článku 50 odst. 2 Ústavy České republiky.

Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 533/4."

Potřebný počet hlasů 101 je nastaven.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 103. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 194 pro 101, proti 85. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen. Končím bod č. 53.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze a dalším bodem je

 

86.
Vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
/sněmovní tisk 682/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr obrany pan Karel Kühnl a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost poslanec Jan Vidím. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 682/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do této rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych pouze legislativně technicky upřesnila některé své pozměňovací návrhy vzhledem k tomu, že legislativa mě požádala, aby tyto návrhy byly upřesněny.

V pozměňovacím návrhu B3 doplnit po slově "následujícím" slova "měsíc po dni jeho svémocného vzdálení", které nahrazuje text za slovem "následující" podle tohoto zákona.

Dále při zápisu došlo ke zdvojení slova "rodné číslo". To se týká pozměňovacího návrhu B5. Proto prosím, aby se tam za slova "jméno nebo jména a příjmení" vložila slova "akademický titul".

Dále je to ne v § 4, ale v odst. 4. To je také u pozměňovacího návrhu B5. Tak to bylo míněno. Zřejmě došlo k nedorozumění buďto ve stenozáznamu, nebo v legislativě.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Podle § 95 odst. 2 jednacího řádu ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, písemných nebo tiskových. Tento návrh, který řekla paní poslankyně Kateřina Konečná, se sem vešel. Nemá o tom nikdo pochybnost? Děkuji.

Má někdo další zájem přihlásit se do rozpravy? Rozpravu končím. Ptám se, zda má zájem pan ministr obrany o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne.

Prosím tedy v tom případě zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko, na které se zeptám též pana ministra. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, paní a pánové, navrhuji následující postup projednávání vládního návrhu zákona o branné povinnosti takto. Nejprve bychom hlasovali o legislativních a technických upřesněních přednesených paní poslankyní Konečnou, poté bychom pokračovali hlasováním o pozměňovacím návrhu E1 uvedeném v tisku 682/2 a poté bychom postupovali v pořadí tak, jak jsou pozměňovací návrhy v tomto tisku uvedeny, tedy nejprve pozměňovací návrhy výboru pro obranu a bezpečnost, poté pozměňovací návrhy poslankyně Konečné a tak dále.

Pane předsedající, nevím, jestli je nezbytné tento postup nechat schválit Sněmovnou. Je docela jednoduchý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Všichni rozuměli postupu zpravodaje? Má někdo námitku? Žádnou námitku nevidím. Věřím, že podle tohoto postupu vzhledem k tomu, že není mnoho pozměňovacích návrhů, můžeme řídit hlasování.

Nyní tedy první pozměňovací návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Budeme hlasovat o legislativních a technických upřesněních přednesených poslankyní Konečnou. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuje.) Dvakrát doporučení.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 190 pro 182, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem E1. Zpravodaj doporučuje. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 105. Ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh E1. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 105 z přítomných 190 pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 ve znění právě schváleného pozměňovacího návrhu E1. Zpravodaj doporučuje. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 106 z přítomných 190 pro 184, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A2. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Rovněž doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 107. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 190 pro 184, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní hlasujeme o B1. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozdílná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 108. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 190 pro 91, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o B2. Zpravodaj doporučuje. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlasné doporučení.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 109. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 191 pro 187, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B3. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahajuji hlasování pořadové číslo 110. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 191 pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP