(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, budeme pokračovat. Přestávka na poradu klubu KSČM skončila. Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat o novele trestního zákona se dostaví do Sněmovny.

(Předsedající chvíli čeká.)

Budeme pokračovat. Jestli si dobře pamatuji, tak jsem před vyhlášením přestávky neukončil rozpravu, ale konstatuji, že jsem po Pavlu Kováčikovi neměl žádného dalšího přihlášeného do rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí.

Pan poslanec Kováčik ještě jednou do rozpravy.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já si myslím, pane předsedající, paní a pánové, pokud nebude nikdo dále chtít vystupovat, že by mohlo moje následující vystoupení být bráno jako určitý postoj, ke kterému na svém jednání, které před chvílí skončilo, dospěl poslanecký klub KSČM. Záměrně nehovořím o stanovisku poslaneckého klubu, žádné takové ve smyslu jednotného stanoviska, které by formálně bylo odhlasováno, samozřejmě přijato nebylo.

My jsme vedli právě na základě motivace, kterou jsem tady objasnil, když jsem si přestávku bral, velmi podrobnou nejen politickou, ale i věcnou diskusi o našem přístupu k posuzované normě. Ano, patří k jedněm z těch - a teď myslím eurozatykač, resp. norma, o které teď budeme hlasovat - které mohou hýbat dějinami, které mohou posouvat hranice demokracie, když jsou špatně uchopeny. Proto tolik pozornosti i mediální a proto jsme tolik pozornosti tomu věnovali i my v poslaneckém koubu.

Velmi dobře chápeme - a ostatně troufám si říci, že neexistuje jiná politická strana, která by měla přísnější vztah k ústavě ve smyslu tom, že ji chceme ctít - velmi dobře tedy chápeme argumenty těch, kteří hovořili o tom, že ústava je svatá, je nepřekročitelná, není cárem papíru, se kterým lze zacházet jak kdo momentálně chce nebo potřebuje, protože my se tak chováme vždycky. My ctíme ústavu, já sám i z tohoto místa jsem několikrát při příležitostech, které se zabývaly případnými vstupy do ústavy, také použil rčení, že ústava prostě není cárem papíru, který se dá použít jakkoli, a kdykoli to nějak účelově někomu vyhovuje, že změny ústavy musí proběhnout na základě co nejširšího konsensu a co nejpodrobnějšího prodiskutování všech možných dopadů a důsledků.

Z druhé strany dobře vnímáme i ty výklady právníků, ústavních odborníků, kteří hovoří poněkud jinak, kteří v tom až tak velký problém porušení ústavy nevidí, velmi dobře vnímáme i argumenty veřejnosti, která je čím dále tím více znervózněna vzrůstající závažnou kriminalitou, která čím dále tím více požaduje taková opatření, která by skutečně účinně pomáhala zločince nejen dopadnout, ale také odsoudit, nejen trest uložit, ale také ho vymáhat, nejen náhradu škody vysoudit, ale také ji obdržet.

Tato stránka názoru veřejnosti a odborníků nás přivedla k tomu, že své usnesení - teď myslím nás, poslanecký klub KSČM - z minulého projednávání tohoto zákona, kdy jsme umožnili některým našim členům aktivně podpořit eurozatykač, dnes měnit nebudeme.

Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím.

Článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Budeme tedy hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 514/3."

Potřebný počet hlasů 101 je nastaven. Odhlásím vás a žádám o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 102 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 192 poslanců pro 105, proti 80. Zákon byl přijat. Poslanecká sněmovna setrvala na zákonu tak, aby mohl být vyhlášen.

 

Končím bod 52.

 

Dalším bodem je

 

53.
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 533/4/ - vrácený prezidentem republiky

 

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 533/5.

Nejdříve se táži zástupce navrhovatele, místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Pavla Němce, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta. Je tomu tak. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, i v tomto případě prezident republiky využil svého ústavního práva a vrátil návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že text návrhu zákona v tomto okamžiku není možné měnit, odkazuji se na vyjádření svého předchůdce v závěrečném hlasování Poslanecké sněmovny ve třetím čtení a i v tomto případě navrhuji, aby Poslanecká sněmovna setrvala na souhlasu s návrhem zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP