(16.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Potom Poslanecká sněmovna zareaguje tím, že odvolá svoji třetinu členů, kteří paradoxně mohou svoji práci dělat dobře. Myslím si, že to je velmi "logický přístup", jak potrestat ty, kteří nepracují. Uvádím to jako riziko oslabování vazby pravomoci a odpovědnosti, jako riziko, kterému budeme podle mého přesvědčení čelit v případě, když tento mechanismus bude zvolen oproti mechanismu stávajícímu.

A znovu zde říkám, že ač vládní koalice podle mého přesvědčení zneužila své křehké většiny v Poslanecké sněmovně a dovolila si zbývající část Rady České televize výhradně a pouze podle svého klíče, podle svých 101 mandátů, přes to všechno si myslím, že to neznamená ještě a priori z pohledu člena opoziční politické strany, jejíž návrhy nebyly vzaty v potaz, že způsob takovéto volby je a priori špatný. Myslím si, že i přes to, jakým způsobem rada volena byla, v tuto chvíli se dá poměrně v klidu říci, že vcelku svoji roli zvládá. Znovu tedy otázka, proč měnit to, co doteď funguje.

Nyní třetí část mého vystoupení - návrhy na vypuštění některých bodů. Omlouvám se, ale skutečně při takovémto způsobu projednávání návrhu zákona není možné zachytit to, co vše předkládali mí předřečníci, a proto nevylučuji, že v některých pozměňovacích návrzích se mohu opakovat.

Navrhuji vypuštění bodu 1. Odůvodnění je velmi jednoduché. Bude-li přijat tento bod, končí veškeré snahy o digitalizaci vysílání v České republice, neboť tento bod ukládá České televizi a vymezuje České televizi dva celoplošné kanály, jejichž prostřednictvím bude Česká televize vysílat, a to prostřednictvím analogií zemských vysílačů v České televizi. Uvědomme si prosím jenom to jako další argument pro to, že tato norma se svým způsobem přežila. Není možné tedy uvolňovat kmitočty pro digitální vysílání, budou-li blokovány pro dva programy České televize.

Navrhuji vypustit bod 3.

Dále navrhuji vypustit bod 17.

Dále navrhuji vypustit z bodu 31 v § 6 písm. c) slova navazující na slova rady o odvolání z funkce, tedy slova "nepodal-li generální ředitel ve stanovené lhůtě…" atd. až do konce odstavce.

Navrhuji vypustit bod 43.

Čtvrtá část mého vystoupení, přestože jste někteří pochybovačně vrtěli hlavou, usmívali se a měli pocit, že nehovořím k věci, nebo že se zcela mýlím, přes to všechno, nebo možná právě proto, že já se naopak domnívám, že vaše úsměvy na rtech nejsou opodstatněné, navrhuji procedurální návrh, který by snad mohl alespoň trochu více zvýšit pravděpodobnost toho, že výsledná norma bude mít lidově řečeno hlavu a patu - vrátit tento návrh k novému projednání výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím pana poslance Petra Bratského a po něm bude hovořit paní poslankyně Ivana Levá.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pozměňovacích návrhů již padlo dosti. Pokusím se ještě jednu drobnou úpravu, doufám, že se svolením paní Novákové a pana Talíře, kteří předkládali svůj pozměňovací návrh.

Já bych v něm ještě rozšířil v § 4 odst. 4 ve druhém řádku za slovo "zaměstnavatelské" "a sportovní". A potom ve čtvrtém řádku samého odstavce opět za slovo "ekologické" vložit slovo "sportovní". Míním tím, že sportovní veřejnost, která je přes milion sportovců aktivně činných, i těch, kteří provozují sportování celoživotně také aktivně, ale nejsou třeba organizováni, myslím by měla mít právem zastoupení v tom, aby mohla navrhovat do rady své zástupce.

Takže tolik můj návrh. Předám ho předkladateli. Budu doufat, že se s ním ztotožní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Prosím paní poslankyni Ivanu Levou.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vývoj událostí mě donutil také, abych vystoupila, a to s tímto pozměňovacím návrhem.

Týká se § 3. Vkládá se bod D v tomto znění: Dbá na kultivovanost jazykového projevu. Hlasatelé, moderátoři i redaktoři zpravodajských a publicistických pořadů jsou povinni vyjadřovat se spisovným jazykem (kromě nezastupitelných citací). ČT plně zajišťuje rozvoj českého jazyka a vyzdvihuje jazykové dědictví. - Ostatní body přeznačit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Ještě do podrobné rozpravy pan poslanec Zdeněk Koudelka. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, navrhuji tyto dva pozměňovací návrhy.

Za prvé. V bodu 43 § 12 odst. 4 se číslovka "8" mění na číslovku "21".

Za druhé. V bodu 43 § 12 odst. 4 se na konci vkládá nová věta: "Tento rozsah se zvýší o 5 % za každé studio zřízené generálním ředitelem."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Zrekapituluji dosavadní průběh. Během podrobné rozpravy zazněly dva návrhy, o nichž budeme hlasovat. Prvním návrhem je návrh na vrácení výboru k novému projednání. Druhým návrhem je návrh na zamítnutí. Nejprve vás odhlásím. Prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali.

Můžeme přikročit k prvnímu hlasování a to je k hlasování o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Zahajuji hlasování pořadové číslo 33 a táži se vás...

Promiňte, ale já jsem zahájila hlasování. Pro tuto chvíli je tedy musím prohlásit za zmatečné. Ale nevím, co znamenala signalizace pana ministra Dostála. Nicméně hlasování, které bylo zahájeno, prohlašuji za zmatečné a budeme hlasovat o návrhu na vrácení této normy k novému projednání výboru v hlasování s pořadovým číslem... Nemohu zahájit hlasování, protože na displeji se mi ještě zobrazuje stále zbývající čas, což už určitě nemůže platit. Prosím techniku.

Můžeme zahájit.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 34 a táži se vás, kdo je pro vrácení tohoto zákona výboru k novému projednání. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 34. Z přítomných 171 pro 157, proti 8. Konstatuji, že tento návrh byl vrácen výboru k novému projednání.

 

Končím v tuto chvíli jeho projednávání. Končím projednávání bodu č. 16. Předám řízení a pokračovat bude pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, vážení členové vlády, budeme pokračovat schváleným bodem programu

 

17.
Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Tomáše Kvapila
a Jana Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 370/ - druhé čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP