(16.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Členy rady volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, a to 5 členů z politických stran zúčastněných na práci Poslanecké sněmovny, 2 členy z návrhů poslaneckých stran, které se nezúčastní na práci Poslanecké sněmovny a 8 členů z návrhů společenských, vzdělávacích a kulturních institucí, které tento návrh ve lhůtě předložily.

Odstavec 2: Zanikne-li členu rady z jakéhokoliv důvodu členství v radě, Poslanecká sněmovna je povinna na svou nejbližší schůzi zařadit bod Volba Rady České televize.

Odstavec 3 zůstává. Odstavec 4 se vypouští. Odstavec 5 se vypouští.

Pokud jde o nový odstavec 7, ten zní: Oprávněná osoba může návrh svého kandidáta předložit ve lhůtě stanovené ve zveřejněné výzvě předsedy Poslanecké sněmovny a musí k němu být předloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, že mu nejsou známy překážky členství v radě, popř. že překážky pominou ke dni volby členů rady a že nedal souhlas k tomu, aby byl jako kandidát navržen jinou oprávněnou osobou. V prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, datum narození a doplní ho ověřenými kopiemi dokladů osvědčujících bezúhonnost.

Pokud jde o další nutnou změnu, je to změna v § 4 odst. 8. Ten by zněl: Pokud Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky potřebný počet členů rady nezvolí z kandidátů navržených na základě zveřejněné výzvy, může výzvy opakovat, dokud nezvolí všechny členy rady.

Odstavec 9 v § 4: Návrhy kandidátů, kteří nebyli zvoleni členy rady, Poslanecká sněmovna vrátí oprávněným osobám se všemi přílohami.

Pak už zbývá změnit pouze § 5 odst. 2 s tím, že vycházím z principu, který jsem řekl, že právo podílet se na práci rady mají příslušníci politických stran, a to jak ti, kteří jsou zastoupeni v Poslanecké sněmovně, tak ti, kteří nedosáhli pětiprocentního minimálního kvora. To znamená, že člen rady nesmí působit v prospěch politických stran při výkonu své funkce v radě. Vyškrtává se "zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích ani nesmí v jejich prospěch veřejně vystupovat. Nesmí pouze v jejich prospěch působit v radě". Dávám to do uvozovek, protože to není text konkrétního ustanovení zákona.

Nakonec nám zbývá změnit příslušná ustanovení v § 6 odst. 1, a to písm. b): dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena rady předsedovi Poslanecké sněmovny. Ostatní se vyškrtává.

Potom v § 6 odst. 2 se vyškrtává věta: Senát odvolá z funkce člena rady, kterého zvolil, a předseda vlády odvolá z funkce člena rady, kterého jmenoval v souvislosti s ustanovením § 4.

V § 6 odst. 4 se vypouštějí slova "kteří byli zvoleni Poslaneckou sněmovnou a Senátem" a potom věta "noví členové rady jsou v tomto případě voleni podle § 4 odst. 2" se vypouští. Zůstává text: "Členství v radě zaniká podle odstavce 3 všem členům rady dnem bezprostředně následujícím po dni schválení v pořadí pozdějšího usnesení Poslanecké sněmovny, jímž byl Poslaneckou sněmovnou vysloven nesouhlas se stejnou výroční zprávou o činnosti České televize nebo se stejnou výroční zprávou o hospodaření České televize."

To jsou všechny změny, které souvisejí se změnou § 4. Předkládání výroční zprávy Senátu, vládě, to není nic, co by bylo na závadu tomuto pozměňovacímu návrhu. Pozměňovací návrh předložím později zpravodaji vzhledem k tomu, že jsem nepředpokládal, že neprojde zamítnutí.

V této souvislosti také oznamuji, že v příslušném hlasování o zamítnutí mám na výpisu z počítače, že jsem hlasoval proti zamítnutí, ač jsem hlasoval pro. Nezpochybňuji hlasování, jenom to oznamuji na stenozáznam - a navrhuji v podrobné rozpravě zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní prosím, aby se slova ujal místopředseda sněmovny Ivan Langer, poté pan poslanec Petr Bratský.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi v rámci podrobné rozpravy vyjádřit se ke čtyřem bodům. První je způsob projednávání tohoto návrhu zákona. Asi každý z nás, kdo sedí v této Poslanecké sněmovně, slyšel tisíc a jednu výtku od občanů k tomu, jak kvalitní právní normy tato Poslanecká sněmovna předkládá. Myslím si, že velkou mírou za kvalitu právního řádu je skutečně odpovědná Poslanecká sněmovna, resp. způsob projednávání některých návrhů zákonů. Jestli něco považuji za krajně nešťastné, tak je to způsob projednávání právě tohoto návrhu zákona, a to se stačí jenom podívat na způsob předkládání pozměňovacích návrhů, které předkládají předkladatelé včetně mě takřka na poslední chvíli, neboť oba dva gesční orgány Poslanecké sněmovny se vyjádřily zamítavě. Troufám si předvídat, že kvalita výsledné normy bude výrazným způsobem poznamenána tím, že pozměňovací návrhy jsou přednášeny až na plénu, že nejsou projednány v jednotlivých gesčních výborech. Pravda, mohlo k tomu dojít, a teď to neberte jako jízlivou poznámku, mohlo k tomu dojít, kdyby nebýval byl prošel návrh na zamítnutí z důvodu nepřítomnosti člena vládní koalice na jednání jednotlivých výborů. Ale jestli nepřítomnost jednoho vládního poslance má být příčinou nekvalitní normy, tím hůř pro tento zákon pro Českou televizi a tím horší vysvědčení si dává sama sobě vládní koalice.

Druhá poznámka k metodě volby. Nevím, jestli všichni kolegové, kteří hlasovali proti zamítnutí návrhu na zamítnutí, se seznámili s nově navrhovaným způsobem volby Rady České televize, s tím, že je zaváděna tzv. trojnožka v rámci toho, aby se zvýšila nezávislost Rady České televize. Moje řečnická otázka samozřejmě zní - nezávislost na kom má být zvýšena? Jestliže jsou i nadále politici vydáváni za téměř synonymum zločinu vůči veřejnoprávním médiím, potom trojnožka nemění nic na tom, že jednotlivé třetiny rady budou volit opět politici. To znamená, tato nezávislost (?), proti které se má bojovat, tady opět zůstává.

Problém takzvané nezávislosti ale vidím také v otázce pravomoci a odpovědnosti. Přece každá instituce včetně vlády, včetně Rady České televize a mohl bych jmenovat další, každá moc má obecně tendenci se zvrhnout, jestliže je oslabena její kontrola, jestliže sama cítí oslabení jakési kontroly. Já si kladu otázku, jakým způsobem budeme vymezovat odpovědnost vůči Radě České televize, která bude volena stylem trojnožky, a tato rada nebude fungovat správně, nebude fungovat dobře a bude fungovat špatně na základě např. nekvalitní práce jedné třetiny členů, která bude volena např. Senátem, když Senát odmítne tyto volené členy odvolat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP