(16.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujali místo pan poslanec Janeček a zpravodaj Stanislav Grospič. Nyní žádám zástupce navrhovatelů, pana poslance Janečka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, moje informace bude velmi krátká, protože návrh zákona byl projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kde došlo k širokému konsensu jak mezi poslanci, tak mezi odpovídajícími resorty, to je Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem spravedlnosti, takže byl přijat komplexní pozměňující návrh, který původní návrh ještě rozšiřuje o některé aspekty. Předkladatelé pouze vítají návrh, tak jak je zpracován v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru vám byla rozdána jako sněmovní tisky 370/2 a 370/3. Prosím zpravodaje pana poslance Stanislava Grospiče, aby se ujal slova se svojí zpravodajskou zprávou.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 138 ze dne 4. 3. 2004 k návrhu poslanců Janečka, Holáně, Kvapila a Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 370.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, já vás na chvíli přeruším. Žádám všechny kolegy o klid, zejména zástupce navrhovatelů, předsedy klubů Unie svobody a KDU-ČSL, ale i kolegy na levici i pravici. Žádám, aby se uklidnili a nechali pana zpravodaje přednést zpravodajskou zprávu. Ještě chvíli počkáme. (Hluk v sále trvá.)

Prosím ještě kolegu Titze, jestli se může uklidnit. Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Janečka, Holáně, Kvapila a Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 370, a přijala jej ve znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. Komplexní pozměňovací návrh jste obdrželi spolu s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a myslím, že není třeba jej tady číst.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku a ani nevidím nikoho z místa. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu a konstatuji, že ani do podrobné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím i podrobnou rozpravu a končím druhé čtení bodu číslo 17. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji.

 

Dalším bodem jednání je

 

18.
Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších
na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se za navrhovatele usadil u stolku zpravodajů pan poslanec Jiří Hanuš a zároveň aby zaujal místo u stolku zpravodajů pan poslanec Jaromír Schling. Podotýkám, že tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Nyní žádám zástupce navrhovatelů, pana poslance Jiřího Hanuše, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, na úvod tohoto druhého čtení našeho návrhu bych si dovolil říci pár slov. Tento návrh zákona byl v prvním čtení projednán v prosinci minulého roku. V průběhu rozpravy zde byla vznesena řada kritických poznámek k tomuto návrhu. My jsme se spolu s dalšími předkladateli snažili některé připomínky eliminovat a z toho důvodu byl předložen komplexní pozměňovací návrh k tomuto zákonu, který je v současné době součástí usnesení hospodářského výboru.

Co vlastně bylo účelem tohoto celkového pozměňovacího návrhu, který doporučuji vzít za základ dalšího projednávání? Za prvé šlo o to, zachovat účel, obsah a strukturu navrženého zákona, dále doplnit návrh zákona o některá další ustanovení, která napomohou ke zrychlení procesu výstavby, dále upřesnit textaci usnesení návrhu zákona a přispět tak k legislativní kvalitě návrhu zákona. Nakonec šlo o to, odstranit některé záležitosti, které by mohly zakládat rozpor návrhu zákona -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, i vás přeruším. Žádám sněmovnu o klid! Jsem přesvědčen o tom, že je třeba sledovat výklad zástupce navrhovatelů a stejně tak zpravodaje, a to v klidu, protože už v tuto chvíli mám některé přihlášky do obecné i podrobné rozpravy. Není to věc, která by si nezasluhovala pozornost. Prosím opět všechny kolegy odleva doprava, aby se uklidnili a nechali zástupce navrhovatelů předložit jeho zprávu ve druhém čtení.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Já bych dokončil. Chtěli jsme odstranit některé záležitosti, které by mohly zakládat rozpory návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky nebo způsobit výkladové problémy při aplikaci zákona v praxi.

K tomu prvnímu, vymezení dálnic, rychlostních silnic, § 1 tohoto zákona: Chtěli jsme, aby byla jasná definice těchto věcí, a proto je tam také uveden odkaz na závaznou část územně plánovací dokumentace. Zákon se tak bude vztahovat na vyjmenované dálnice a rychlostní silnice, tak jak jsou vymezeny v závazné části územně plánovací dokumentace. Navrhuje se omezení možnosti, dále prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení ohledně výstavby dálnice nebo silnice nadřízeným orgánem. Dle současné úpravy správního řádu lze prodloužit bez omezení a my navrhujeme na trojnásobek lhůty. V případě přijetí tohoto omezení by lhůta stanovená správním řádem pro vydání rozhodnutí a po zkrácení podle tohoto návrhu činila maximálně 90 dní.

Dalším bodem je zpracování variantního řešení u EIA. Toto navrhované ustanovení odstraňuje možnost příslušného orgánu životního prostředí navrhnout při posuzování vlivu stavby dálnice nebo rychlostní silnice na životní prostředí zpracování variant řešení výstavby, které jsou odlišné od schválené územně plánovací dokumentace. Důvodem tohoto návrhu je nikoliv výjimečné navrhování zpracování variant řešení výstavby odlišných od schválené územně plánovací dokumentace, ale v praxi vedoucí k prodlužování procesu výstavby, protože při schvalování územně plánovací dokumentace se již správní orgány, životní prostředí a nejrůznější organizace ochrany přírody k územně plánovací dokumentaci vymezující dálnice a rychlostní silnice vyjadřují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP