(15.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Proto si myslím, že by tento návrh zákona neměl být schválen, neměl by být postoupen do třetího čtení a že bychom ho měli v klidu, bez jakýchkoliv prestižních soubojů zamítnout.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji místopředsedovi Poslanecké sněmovny Ivanu Langerovi. Zeptám se, zda ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Petr Bratský. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bratský: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl v obecné rozpravě jenom upozornit na to, že pokud by nedošlo k navržení na zamítnutí nebo k vrácení k dopracování, potom budu muset v další rozpravě navrhnout doplnění o sportovní organizace v § 4, protože se na ně zapomnělo a sportovní prostředí je minimálně tak velké jako kulturní prostředí. Takže pana ministra pak poprosím, jestli by si to mohl osvojit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Neregistruji žádnou takovou a obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě padly dva návrhy. Prvním z nich byl návrh na zamítnutí předložené normy, druhým podmíněným návrhem byl návrh na vrácení výboru k opětovnému projednání. Nyní tedy budeme hlasovat v prvém hlasování - ale ještě předtím, než k němu přistoupíme, vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. První hlasování, které poté, co se zaregistrujete, proběhne, bude hlasování o zamítnutí zákona o České televizi, sněmovního tisku 275. Počkám ještě chvilku, aby se mohli dostavit do jednací síně všichni, kteří se chtějí zúčastnit hlasování.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 31. Táži se vás, kdo je pro návrh na zamítnutí uvedeného zákona. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 31 z přítomných 172 pro bylo 82, proti 76. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat druhým návrhem. Tímto návrhem je návrh na vrácení výboru k novému projednání. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 32, které jsem zahájila, a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 173 pro 84, proti 71. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku. Zároveň se hlásí zpravodaj pan poslanec Petr Pleva, vystoupí tedy jako první, dále své návrhy přednese paní poslankyně Nováková. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Takže můj pozměňovací návrh k tisku 275 zní:

1. Bod 3 se zrušuje.

Alternativa: Bod 3 zní:

§ 4, včetně poznámek pod čarou číslo 1c, 1d a 2, zní: § 4

Odstavec 1. Orgánem České televize, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, je Rada České televize (dále jen rada). Rada má 15 členů, kteří jsou voleni nebo jmenováni na funkční období 6 let, z nichž 5 členů rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu (dále jen Poslanecká sněmovna), 5 členů rady volí a odvolává Senát Parlamentu (dále jen Senát) a 5 členů rady jmenuje a odvolává předseda vlády.

Odstavec 2. Zaniká-li členu rady z jakéhokoliv důvodu členství v radě, nového člena rady volí nebo jmenuje orgán, který zvolil nebo jmenoval člena rady, jehož členství zaniklo. Zaniklo-li členu rady členství v radě v průběhu funkčního období, nový člen rady může být na uvolněné místo zvolen nebo jmenován pouze na dobu zbývající do konce funkčního období člena rady, jehož členství zaniklo.

Odstavec 3. Do funkce člena nemůže být zvolena nebo jmenována osoba, která již po dvě funkční období vykonávala funkci člena rady.

Odstavec 4. Poslanecká sněmovna volí členy rady z právnických osob představujících významné kulturní, regionální, zaměstnavatelské a náboženské zájmy a Senát z právnických osob představujících významné vědecké, odborové, národnostní, vzdělávací a ekologické zájmy. Určené právnické osoby předseda Poslanecké sněmovny nebo předseda Senátu podle příslušnosti vyzve, aby předložily návrh svého kandidáta způsobem stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny nebo usnesením Senátu.

Odstavec 5. Předseda vlády jmenuje členy rady na návrh poslaneckých klubů z poslanců Poslanecké sněmovny. Při jmenování je respektován princip poměrného zastoupení.

Odstavec 6. Oprávněná osoba může návrh svého kandidáta předložit ve lhůtě stanovené ve zveřejněné výzvě předsedy Poslanecké sněmovny nebo předsedy Senátu anebo předsedy vlády. Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení oprávněné osoby, že návrh téhož kandidáta souběžně nepředkládá jinému orgánu, který volí nebo jmenuje členy rady, a musí k němu být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí a že mu nejsou známy překážky členství v radě podle § 5, popřípadě že tyto překážky pominou ke dni volby členů rady, a že nedal souhlas k tomu, aby byl jako kandidát souběžně navržen jinou právnickou osobou. V prohlášení kandidáta dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, datum narození a doplní ho ověřenými kopiemi dokladů osvědčujících bezúhonnost podle odstavce 9 písmeno c).

Odstavec 7. Orgán, který potřebný počet členů rady nezvolí nebo nejmenuje z kandidátů navržených na základě zveřejněné výzvy, může výzvu opakovat, dokud nezvolí a nejmenuje všechny členy rady, k jejichž volbě nebo jmenování je příslušný.

Odstavec 8. Písemně odůvodněné návrhy kandidátů, kteří nebyli zvoleni nebo jmenováni členy rady, příslušný orgán vrátí oprávněným osobám se všemi přílohami.

Odstavec 9. Členem rady může být zvolen nebo jmenován občan České republiky /poznámka 1c/, který

a) je plně způsobilý k právním úkonům /poznámka 1d/,

b) má trvalý pobyt na území České republiky,

c) je bezúhonný. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se na něho podle zákona nehledí, jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo nesplňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním právním předpisem /poznámka č. 2/.

Odstavec 10. Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 4 místopředsedy.

Odstavec 11. Členové rady jsou ze své činnosti odpovědni orgánu, který je zvolil nebo jmenoval.

Poznámka pod čarou 1c, zákon číslo 40/93 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 1d, § 8 a následující občanského zákoníku.

Poznámka pod čarou 2, § 2 odstavec 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP