(15.50 hodin)
(pokračuje Pleva)

V § 5 odst. 1 se slova "poslance nebo" zrušují.

Druhý pozměňovací návrh. V bodě 5 v § 5 odst. 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 3 znějí: "Člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo politických hnutích, vyjma člena rady, který je poslancem, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách apod., ani nesmí v jejich prospěch veřejně vystupovat nebo působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v radě. Dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v radě. Člen rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona." Odkaz pod čarou 2a.

"Odst. 3. Předpoklady pro výkon funkce člen rady nesplňuje, je-li osobou blízkou /poznámka pod čarou 3/ osobě, která v České televizi zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou činnost, popř. má od České televize jiné příjmy než příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků nebo zastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost rozhodování člena rady v radě."

Poznámka pod čarou 2a: Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Poznámka pod čarou 3: § 116 občanského zákoníku.

Pozměňovací návrh číslo 3. V bodu 6 se v § 6 odst. 1 písm. c) slova "nepodal-li člen rady ve stanovené lhůtě návrh soudu podle § 13a odst. 1 nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byl ve lhůtě podaný návrh soudu podle § 13a odst. 1 zamítnut, byl-li člen rady odvolán z funkce" zrušují.

Pozměňovací návrh 4. Bod 17 se zrušuje, ostatní body se přeznačí.

Pozměňovací návrh číslo 5. V bodech 24, 30 a 35 se slova "§ 4 odst. 10" nahrazují slovy "§ 4 odst. 9".

Za šesté, v bodu 29 se v § 8b odstavec 4 zrušuje. Ostatní odstavce se přeznačí.

Za sedmé, v bodu 31 se v § 9 odst. 6 písm. c) slova "nepodal-li generální ředitel ve stanovené lhůtě návrh soudu podle § 13a odst. 2 nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byl odvolán, ve lhůtě podaný návrh soudu podle § 13a odst. 2 zamítnut, byl-li generální ředitel odvolán z funkce" zrušují.

Za osmé, bod 43 se zrušuje, ostatní body se přeznačí.

Za deváté, bod 44 § 13a se zrušuje.

Za desáté, článek 2 zní: "Přechodná ustanovení. Odst. 1. Funkce členů Rady České televize, kteří byli zvoleni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikají uplynutím funkčního období. Při první volbě a jmenování členů Rady České televize podle zákona č. 483/91 Sb., o České televizi, ve znění tohoto zákona, Poslanecká sněmovna Parlamentu zvolí pět členů Rady České televize za ty členy Rady České televize, kterým uplynulo funkční období. Po uplynutí funkčního období dalším členům Rady České televize Senát Parlamentu zvolí pět členů Rady České televize. Po uplynutí funkčního období dalším členům Rady České televize předseda vlády jmenuje pět členů Rady České televize. O zvolení nebo jmenování každého člena Rady České televize informuje příslušný orgán generálního ředitele České televize.

Odst. 4. Pro účely určení výše odměny členů Rady České televize se v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 za průměrnou měsíční mzdu zaměstnanců podle § 8 odst. 1 zákona č. 483/91 Sb., ve znění tohoto zákona, považuje částka 21 326 Kč."

Další odstavec: "Česká televize je povinna přizpůsobit statut České televize zákonu č. 483/91 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději tři měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Za jedenácté, část 4 se zrušuje. Dosavadní část 5 se označuje jako část 4 a dosavadní článek 7 se označuje jako článek 6.

A poslední bod. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Plevovi. Nyní mám přihlášky paní poslankyně Novákové, poté pan místopředseda Filip, po něm pan místopředseda Ivan Langer, dále pan poslanec Bratský a paní poslankyně Levá. Nyní paní poslankyně Nováková, prosím.

 

Poslankyně Eva Nováková: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych podala pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/91 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Je to sněmovní tisk č. 275. Tento návrh vám byl rozdán na lavice, domnívám se, že má všechny náležitosti, a nebudu jej proto znovu číst.

Podáváme tento komplexní pozměňovací návrh, zdůrazňuji však, že s výjimkou bodů 9 a 12 - ty jako pozměňovací návrh nepodáváme.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto upřesnění. Váš návrh se stane součástí třetího čtení. Nyní prosím, aby své návrhy přednesl místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, já principiálně nesouhlasím s tím, aby se Česká televize mohla stát politickým nástrojem vládnoucí koalice. To je zakotveno v § 4. Zcela nesmyslný návrh, který je označován za trojnožku, jsem kritizoval už v době po televizní krizi a upozorňuji znovu na to, že tento návrh umožňuje, aby Poslanecká sněmovna ve většinovém hlasování zvolila zástupce pouze vládní koalice, Senát aby schválil zástupce pouze vládní koalice a vláda si jmenovala sobě pohodlné členy rady. Takový systém nemohu schválit a nebudu pro něj nikdy hlasovat.

Protože probíhá podrobná rozprava, nezbývá mi nic jiného než navrhnout změnu § 4. § 4 by v odst. 1 zněl tak, že orgánem České televize, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo společnosti na kontrolu činnosti České televize, je Rada České televize (dále jen rada). Rada má 15 členů, kteří jsou voleni nebo jmenováni na funkční období šesti let.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP