(15.30 hodin)
(pokračuje Dostál)

Jelikož během projednávání tohoto zákona ve výboru a komisi pro stálé sdělovací prostředky občas docházelo k takovému nepřímému tvrzení, že premiér je tam proto, aby vládnoucí koalice se zmocnila sdělovacích prostředků, tímto sděluji, že předkladatel je ochoten přistoupit na kompromis, aby funkce premiéra byla nahrazena například funkcí ministra nebo funkcí prezidenta. Jinými slovy - chtěl bych zajistit takový režim, aby na vládní koalici nepadl ani stín podezření, nemluvě o tom, že tento zákon ve své podstatě bude platný plně až kolem roku 2008, kdy začne být převolována třetina stávající rady.

Tím chci říci zároveň kritikům tohoto zákona, že tento zákon nechce tedy vyměnit okamžitě stávající televizní radu, že se tato informace nezakládá na pravdě. Televizní rada, která byla již zvolena, skončí svou činnost podle regulí, podle nichž byla zvolena. Tento zákon v přechodných ustanoveních s tímto počítá.

Pokud budou podány pozměňovací návrhy týkající se úpravy soudní ochrany generálního ředitele a soudní ochrany členů rady, i tam jsem ochoten se bavit v případě pozměňovacích návrhů o kompromisu.

Děkuji, to je vše. Myslím si, že můžeme přistoupit k projednávání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Usnesení výboru a stálé komise byla rozdána jako sněmovní tisky 275/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru i stálé komise pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, budu velmi stručný. Oba orgány sněmovny, jak výbor, tak komise, navrhly Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zamítla.

Nebudu opakovat závažné vady, které tento zákon má, jen přidám jednu novu vadu. Nová vada vznikla ve chvíli, když jsme včera schválili zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokud si dobře vzpomínáte, schválili jsme tam povinnosti komerční televizi ve zpravodajských a publicistických pořadech hovořit správně česky. Když jsem kritizoval to, že tato povinnost je navržena pouze pro komerční televize, a nikoliv pro televizi veřejnoprávní, bylo mi sděleno, že veřejnoprávní televize má povinnost zakotvenou v kodexu. Kodex je sice podzákonná norma, ale je schvalován Poslaneckou sněmovnou, takže s velmi silnými výhradami se dá ještě na toto přistoupit. Jestliže však schválíme tento návrh zákona, který kodex jako podzákonnou normu vypouští, kodex už nebude schvalován Poslaneckou sněmovnou, ale pouze televizí, pak nic nebrání tomu, aby Česká televize neměla povinnost hovořit správně česky vůbec obsaženu. Jelikož tím, že kodex obsahuje povinnost mluvit správně česky, argumentoval pan ministr a na základě toho vyslovil souhlas s předloženým pozměňovacím návrhem, doufám, že také zreviduje svůj dosavadní vztah ke kodexu České televize.

Nyní mi dovolte, abych oficiálně předložil návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona. Pokud nebude tento návrh přijat, předkládám návrh na vrácení výboru k novému projednání, protože tato norma je velmi závažná a bez usnesení výboru může dopadnout velmi špatně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do této obecné rozpravy žádnou písemnou přihlášku. Registrovala jsem ale přihlášku ministra kultury Pavla Dostála, který má nyní slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Je nutno krátce reagovat na tvrzení pana poslance Plevy, kterak byl tento zákon jednoznačně zamítnut jak ve výboru, tak ve stálé komisi a jak je nutné v případě, že neprojde jeho návrh na zamítnutí, vrátit tento návrh do výboru, aby bylo možno učinit úpravy, o nichž mluvil.

Je pravda, že jak v komisi, tak ve výboru zákon neprošel jen díky tomu, že chyběl v obou případech jeden poslanec koalice. Byl bych rád, kdyby byli poslanci korektně informováni o hlavním důvodu, proč zákon neprošel.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Hlásí se zpravodaj Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, jen abych učinil formalitám zadost, oficiálně v rozpravě předkládám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona jménem výboru a stálé komise.

Prosím, abyste panu ministrovi vyřídila, že já, ani výbor a ani komise nemůžeme za to, že poslanci jeho vládní strany nechodí do práce.

Pokud návrh nebude přijat, předkládám podmíněný pozměňovací návrh na vrácení výboru k novému projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Nyní se hlásí do obecné rozpravy místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřil k předloženému návrhu zákona.

Je asi málo témat, která Poslaneckou sněmovnou hýbají tak často a tak mocně, jako je problematika médií, zejména veřejnoprávních. Je to zřejmě logické. Na této schůzi budeme projednávat zákon o koncesionářských poplatcích, který je předmětem velmi ostrého názorového střetu, kde se lišíme ve svých názorech na to, jakým způsobem mají být financována elektronická média, jakým způsobem a do jaké výše řešit problém výběru a platby koncesionářských poplatků. Osobně se domnívám, že je to přirozený střet, ve kterém by spíše mělo jít o kultivovaný spor a o maximální možnost předkládání racionálních argumentů z té či oné strany. Tak jako tak střet nad koncesionářskými poplatky je střetem aktuálním, který má své opodstatnění, neboť souvisí s koncepční diskusí na téma financování elektronických médií na jedné straně a současně na druhé straně s ekonomickou aktuální situací a procesy, které v České televizi probíhají.

Prosím, aby můj názor na předložený návrh zákona nebyl brán osobně a střetově. Proti tomu tento předložený návrh zákona vznikl v jakési době, reagoval na tehdy existující atmosféru v Poslanecké sněmovně. Odstupem času - a myslím si, že leckdy je dobré podívat se zpátky a racionálně v klidu, bez emocí zhodnotit určitou dobu, určité názory - se ukázalo, že tato změna, tento návrh zákona není potřebný, není opodstatněný, a tudíž by nic nebránilo, kdyby tento návrh zákona nebyl schválen a byl dokonce zamítnut. Jsem přesvědčen o tom, ať již dopadla volba Rady České televize prostřednictvím hlasů vládní koalice jakkoliv, ať si myslíme o fungování Rady České televize cokoliv, přesto jsem přesvědčen o tom, že stávající model volby Rady ČT se ve své podstatě osvědčil a že není třeba na něm nic měnit. Jsem dokonce přesvědčen, že jakákoliv změna v této oblasti může být už jen změnou k horšímu proti stávajícímu stavu.

Velmi bych apeloval na pana ministra, kdyby se pokusil nebrat nadcházející hlasování prestižně a osobně, protože se stává, že některé věci, které se ve své době jeví jako aktuální, potřebné, nezbytné a nutné, se s odstupem času ukáží jako zbytné a nepotřebné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP