(15.20 hodin)
(pokračuje Exner)

Jako variantu tohoto pozměňovacího návrhu navrhuji, aby v § 11 se za písm. c) doplnilo nové písm. d), které zní: přehled nájemného (§ 7 odst. 2). A současné písm. d) se označí jako písm. e). Zároveň je třeba změnit gramatiku, která se týká spojky a a čárky.

Dále navrhuji, aby se v § 10d, který je součástí části druhé návrhu, v odstavci třetím v písm. d) za slova "jejím členům" doplnila čárka a slova "společníkům nebo zaměstnancům". Celé písmeno d) včetně návětí pak bude znít: Poplatku za nepronajatý byt nepodléhá byt v domě ve vlastnictví právnické osoby, určený k pronájmu jen jejím členům, společníkům nebo zaměstnancům.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda se v tuto chvíli vedle pana poslance Evžena Snítilého, který se hlásí s faktickou poznámkou, hlásí ještě někdo do podrobné rozpravy. (Ministr Němec.) Pane ministře, dovolte nejdřív faktickou poznámku a poté vám samozřejmě dám ihned slovo.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já si myslím, že jestliže jsme nepřijali naším rozhodnutím návrhy pana poslance Beneše jako komplexní pozměňovací návrh, že těžko pan předřečník může uvést své vystoupení, že podává pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Já si myslím, že jsou to pouze další pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tuto poznámku. Nyní ale ještě s další faktickou poznámkou pan poslanec Vymětal. Pak se hlásí pan ministr Němec, poté vidím, že se chce ještě o slovo přihlásit pan poslanec Janeček. Nejprve pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl jenom procedurálně reagovat na to, co říkal kolega Snítilý. On mě sice neposlouchá, ale hluboce se mýlí. Poslanecká sněmovna nepřijala, že základem jednání bude komplexní pozměňovací návrh. Ale komplexní pozměňovací návrh byl přednesen, tudíž jako ke každému pozměňovacímu návrhu lze předkládat pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu. Takže se hluboce mýlí, je to všechno legitimně v pořádku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Bezpochyby máte pravdu. Nyní tedy prosím, aby se ujal slova pan ministr Pavel Němec. (Ve sněmovně je hlučno.)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona v podrobné rozpravě ve druhém čtení, a to z toho důvodu, že přestože předkladatelé byli jistě vedeni snahou přispět nějakým způsobem do diskuse k zákonu o nájemném, tak podle mého názoru tato předloha dostatečně nereaguje na rozhodnutí Ústavního soudu a tím, že předpokládá deregulaci takřka plíživou, blížící se nule, tak jsem přesvědčen, že není možné tento návrh přijmout tak, abychom učinili zadost rozhodnutí Ústavního soudu a měli jsme tuto věc vyřešenou.

Proto navrhuji zamítnutí ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy, prosím? Není tomu tak, proto končím podrobnou rozpravu.

Protože zazněl návrh na zamítnutí, zeptám se na případná závěrečná slova. Pan navrhovatel ano. Slovo má tedy pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Já jenom velmi krátce. Já jsem pochopil při projednávání tohoto návrhu zákona, co je to princip celoživotního vzdělávání, a za to vám děkuji. (Smích a potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Přistoupíme k návrhu na zamítnutí, který přednesl ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. A o tomto návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 30. Já toto hlasování zahajuji - ještě pardon, registruji vaši žádost o odhlášení, tedy vás odhlašuji a prosím vás, abyste se ještě jednou zaregistrovali. Musím ještě prohlásit hlasování pořadové číslo 30 za zmatečné. (Ve sněmovně je hluk.)

 

Nyní tedy zahajuji hlasování a táži se vás, kdo je pro zamítnutí uvedeného návrhu zákona. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 161 bylo pro 88, proti 38. Tento návrh byl přijat a předložený návrh zákona byl ve druhém čtení zamítnut. Tím končí jeho pouť Poslaneckou sněmovnou.

 

Děkuji panu předkladateli, děkuji panu zpravodaji a můžeme přistoupit k dalšímu bodu schváleného pořadu schůze.

 

Tímto bodem je bod číslo

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr kultury Pavel Dostál a já jej poprosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní místopředsedkyně, vážené a milé dámy -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já poprosím o klid v jednací síni. Zahájili jsme projednávání zákona o České televizi, úvodní slovo má ministr kultury České republiky. Prosím vás, dámy a pánové, abychom mu věnovali pozornost.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Já vás ve druhém čtení, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat úvodním slovem, protože vše podstatné jsem již řekl během uvádění novely zákona zde ve sněmovně i ve výboru pro kulturu i ve stálé komisi pro sdělovací prostředky. Jen bych chtěl zdůraznit hlavně pro poslance vládní koalice, že tento návrh je plně v intencích vládního prohlášení. Vychází z tohoto vládního prohlášení a je také - přiznávám - inspirován doporučením Rady Evropy týkajícím se zvýšení nezávislosti televizních a rozhlasových rad. (Hluk ve sněmovně.)

Jak dosáhnout zvýšení nezávislosti televizních a rozhlasových rad, je jistě otázkou diskuse, leč můj návrh, jak jistě víte, počítá se zavedením tzv. trojnožky, to znamená, že do Rady České televize jsou voleni jednak zástupci společenských organizací poslanci sněmovny - jedna třetina, druhá třetina je volena senátory druhé komory a třetí třetina je podle tohoto návrhu jmenována na základě opět doporučení společenských organizací premiérem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP