(15.10 hodin)
(pokračuje F. Beneš)

Osud zákona o nájemném je všem znám. Nechci tedy dále protahovat úvodní slovo. Jen si dovolím připomenout, že dnes dopoledne vám byl rozdán na lavice komplexní pozměňovací návrh. Žádám, aby tento návrh byl vzat jako základ dalšího jednání.

Chci uvést, že nájemné je cena regulovaná, je to cena, která je regulována zákonem o cenách, a podle rozhodnutí Ústavního soudu takováto regulace musí být učiněna zákonem. Zákon o nájemném a jeho regulaci tedy nepochybně nezbytně potřebujeme. Potřebují ho obce, potřebují ho soukromí vlastníci bytových domů a potřebují ho také nájemníci.

Předložený komplexní pozměňovací návrh vychází z dosavadní praxe a z obsahu rozdělení plateb mezi nájemné a služby. Dává pravomoc obcím, aby obce určily regulativ neboli hranici místně obvyklého nájemného. Je to metoda, kterou § 3 zákona o cenách jako cenovou regulaci připouští. Tento návrh řeší také postup při zvyšování nájemného, stanoví povinnost získávat v obcích přehledy o bytech, které slouží k pronájmu, dává právo obcím na nový místní poplatek z nepronajatých bytů a přitom poskytuje dostatek volnosti a netrestá žádného majitele, pokud nepronajme byt, o který by nebyl zájem, a řeší také nájemní vztahy a nájemné v bytových družstvech.

Termíny jsou stanoveny tak, aby do jednoho roku poté, co by zákon vstoupil v platnost, měly obce všechny podklady pro to, aby vyhlásily místně příslušné nájemné.

Přehledy o nájemném v obcích jsou součástí programu boje proti šedé ekonomice. Přehledy o tom, kde kdo bydlí, jsou také tím nejjednodušším omezením občanských svobod například i v boji proti terorismu. Prosím, abyste prvky, které jsou v návrhu zákona obsaženy, takto přijali.

Návrh zákona považuji za únosný kompromis v době, kdy nejsou stanoveny standardy bydlení, a nelze tedy použít kategorie ekonomicky oprávněného nájemného, kterou předpokládal náš původní tisk. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tomáš Kvapil.

Já jsem se už v průběhu řeči pana zpravodaje dívala do příslušných lavic, ale pana poslance Kvapila jsem neviděla. Doufala jsem, že se dostaví. Prosím proto v tuto chvíli zástupce klubu KDU-ČSL nebo administrativy sněmovny, aby dali panu poslanci avízo, aby pokud možno okamžitě přišel do jednací síně Poslanecké sněmovny, aby se mohl ujmout své role zpravodaje.

(Předsedající chvíli čeká. K mikrofonu přistupuje poslanec Martínek.)

Já jsem vás právě chtěla požádat, pane předsedo, jestli byste nám nevypomohl pro tuto chvíli a nesplnil roli zpravodaje. Děkuji vám, že jste mě předběhl. Slovo má pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení páni ministři, já bych si dovolil zastoupit svého kolegu Kvapila, protože to zastupování bude velmi jednoduché. Výbor po rozsáhlém projednávání tohoto návrhu k němu nepřijal žádné usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám za tuto zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou.

Ještě předtím zde byl návrh pana navrhovatele poslance Beneše, aby všechny pozměňovací návrhy, které budou předneseny nyní v podrobné rozpravě, byly směřovány k jeho komplexnímu pozměňujícímu návrhu. Já jsem se mezitím pokoušela s ním dohodnout na možném principu, protože nevím, jak dále postupovat, neboť jedinou další písemně přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Nováková a nevím, zda má svůj návrh připravený tak, aby mohl splňovat tato kritéria.

(Poslankyně Eva Nováková poznamenává mimo mikrofon: Jsem přihlášena až do dalšího bodu.)

To byla chyba, která vznikla tím, že vaše přihláška byla přiřazena k tomuto bodu.

Vzhledem k tomu, že nemáme žádné přihlášky do podrobné rozpravy, ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pokud ano, nechala bych nejprve hlasovat o vašem návrhu, tudíž o tom, že by všechny návrhy byly směřovány k vašemu komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Vidím dvě přihlášky.

Nejprve budeme hlasovat o tom, aby další pozměňovací návrhy, které budou v rámci podrobné rozpravy k tisku 150, byly směrovány ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který nám byl dnes dopoledne předložen panem poslancem Benešem.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 29 a táži se, kdo je pro, abychom postupovali tak, že vezmeme za základ komplexní pozměňovací návrh pana poslance Beneše a k němu budeme předkládat pozměňující návrhy. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 162 se pro vyslovilo 74, proti 39 poslanců. Tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme přistoupit k podrobné rozpravě. Mám tu dvě přihlášky, pokud jsem se dívala dobře. Nejprve o slovo žádá pan poslanec Beneš, poté pan poslanec Exner.

 

Poslanec František Beneš: Dámy a pánové, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě vystoupil s tím, že znovu předkládám jako pozměňovací návrh ten návrh, který vám byl rozdán dnes dopoledne na vaše lavice. Doufám, že jej nemusím číst, protože má podle mého názoru všechny náležitosti, je podepsán a je náležitě označen.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tento pozměňovací návrh bude přijat, neboť splňuje všechny náležitosti. Dále se o slovo hlásil pan poslanec Exner do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi přednést následující pozměňující návrhy k pozměňovacímu návrhu, který byl jako komplexní přednesen panem poslancem Benešem.

V § 7 odst. 1 navrhuji vypustit za slovem "Praze" čárku. Tato čárka je tam nadbytečná. Jde o to, že ve statutárním městě a v hlavním městě Praze se za pojem obec berou městské části, popřípadě městské obvody.

Za druhé navrhuji, aby v § 7 odst. 2 byla vsunuta nová druhá věta, která zní: "Zveřejňuje ho na portálu veřejné správy."

Krátké zdůvodnění. Podle návrhu se požaduje zpracovat přehled nájemného Ministerstvem financí pro každou obec, ve které jsou pronajímány byty. Není však stanoveno, jakým způsobem Ministerstvo financí zveřejní tento přehled nájemného, případně ho sdělí jednotlivým obcím a občanům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP