(14.40 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Samozřejmě můžeme zde protestovat, můžeme říkat, že takovéto změny bez vnějšího připomínkového řízení jsou hanebné, ale bude nám to málo platné. Jediné, co si vysloužíme, je mlaskání paní poslankyně Novákové.

Nezbývá než znovu vzkázat našim občanům: zamkněte vrata, zavřete okenice, zachraň se, kdo můžeš, Poslanecká sněmovna zasedá!

Dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona a děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Byla jediná písemně přihlášená do obecné rozpravy k tisku 528. Táži se vás, zda se někdo chce ještě do této rozpravy nyní přihlásit. Takovou přihlášku nevidím, proto obecnou rozpravu končím.

Můžeme zahájit rozpravu… Pardon, pan zpravodaj mě jistě chce upozornit na návrh, který zde padl.

 

Poslanec Antonín Zralý: Paní místopředsedkyně, jelikož v tomto diskusním příspěvku nebo v této obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí, prosím, abyste nechala hlasovat o tomto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, já svolám naše kolegy, abychom mohli přistoupit k hlasování o návrhu, který v obecné rozpravě přednesla paní poslankyně Alena Páralová, a tímto návrhem je návrh na zamítnutí tisku 528. Domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 27. Táži se vás, kdo je pro návrh na zamítnutí. (Námitky ze sálu.)

Promiňte, já musím prohlásit toto hlasování za zmatečné, protože jsem zaregistrovala návrh na odhlášení. V tuto chvíli vás poprosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali, a budeme moci k hlasování o zamítnutí vládního návrhu zákona přistoupit nyní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 28. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 28 z přítomných 153 pro 41, proti 80. Tento návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které mám tři písemné přihlášky a také přihlášku pana zpravodaje poslance Zralého, který má přednost z titulu zpravodaje. Prosím, aby se ujal slova. Po něm bude mluvit paní poslankyně Páralová, dále pan poslanec Opálka a paní poslankyně Boháčková.

Prosím, nyní pan poslanec Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Děkuji. Paní místopředsedkyně, členové vlády, paní a pánové, předkládám pozměňovací návrhy do druhého čtení k tisku 528, novely některých zákonů souvisejících s přijetím zákona o zaměstnanosti, a to za prvé k čl. 21, novela zákona č. 586/92 Sb., o dani z příjmu. V čl. 21 se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní: 6. V § 35 odst. 4 se slova "zaměstnanců se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením". Dosavadní bod 6 čl. 21 se označuje jako bod 7.

Za druhé k čl. 48, novela zákona č. 218/2002 Sb., služební zákon. V čl. 48 se doplňuje bod 2, který zní: 2. V § 97 odst. 4 se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "kteří jsou osobami se zdravotním postižením".

Za třetí, vkládá se nová část a nový článek. Za část 50. se vkládá nová část 51. a nový článek 52., který zní: Část 51. Změna zákona o veřejných zakázkách.

Čl. 52. V zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v § 87 se slova "občanů se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením". Následující část a článek se přeznačí.

Odůvodnění. Ve všech třech případech se jedná o promítnutí nové terminologie do stávající právní úpravy.

Za další. Část 3. Změna zákoníku práce. K čl. 3, k bodům 3 a 8. Body 3 a 8 se zrušují, ostatní body se přečíslují.

Zdůvodnění. S ohledem na významná rizika mzdové a pracovní diskriminace nejen dočasně zapůjčených, ale i kmenových zaměstnanců firmy se pro občany České republiky a pro cizince v pracovním poměru k české firmě navrhuje zrušit agenturní zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání se navrhuje pouze umožnit ve vztahu k cizincům vysílaným k výkonu práce na teritorium České republiky zahraničními zaměstnavateli.

Za bod 17 se vkládá nový bod 17a, který zní: 17a. Za § 148 se vkládá nový § 148a, který zní: § 148a.

Odst. 1. Zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat absolventy středních škol, vyšších škol a vysokých škol nebo jiných škol, na kterých se podle právních předpisů provádí soustavná příprava pro povolání, a to po dobu dvou let po úspěšném ukončení studia.

Odst. 2. Vláda stanoví nařízením povinný podíl počtu absolventů na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci a okruh těchto zaměstnavatelů, jestliže to bude vyžadovat situace v umisťování absolventů. Povinný podíl nesmí být vyšší než 8 % zaměstnanců.

Zdůvodnění. Oproti současnosti vláda navrhuje poskytovat absolventům škol podporu v nezaměstnanosti pouze za podmínky, že v posledních třech letech jeden rok pracovali, přitom musí jít o řádný pracovní poměr, který zakládá povinnost plateb příspěvků na státní politiku zaměstnanosti. Po dobu studia je splnění této podmínky těžko možné, např. u středního stupně nepostačuje ani doba prázdnin. Navrhuje se proto zapracovat do zákoníku práce právo na první zaměstnání absolventům škol, které by vládou navrženou restrikci opodstatnilo. Režim státem garantovaného práva na první zaměstnání absolventů škol by byl stejně jako při zaměstnávání zdravotně postižených osob. To je v případě nezbytnosti na základě stanoveného limitu daňových zvýhodnění a při nesplnění limitu též sankčních odvodů. Nastavení daňového zvýhodnění a sankčních odvodů by bylo stejné jako při zaměstnávání zdravotně postižených osob. Pro případné stanovení povinného limitu zaměstnávání absolventů včetně okruhu povinných zaměstnavatelů se navrhuje zmocnit vládu České republiky.

Část 11. Změna zákona o sociální potřebnosti. K čl. 12. Za bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní: Za § 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

Sociální minimum. § 4a. Dávky sociální péče opakovaně poskytované déle než šest měsíců se zvyšují na 1,15násobek životního minima. Pod čarou pak § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 463/91 Sb., o životním minimu.

Zdůvodnění. Současné dávky životního minima, které jsou hlavní a v podstatě jedinou sociální dávkou pro dlouhodobě nezaměstnané a jejich rodiny, jsou nastaveny ke krátkodobému, nikoli k dlouhodobému přežití. Při dlouhodobějším propadu rodiny do stavu nouze tak chybějí prostředky na nákup ošacení, obuvi i základního vybavení domácnosti. Podhodnocený sociální systém devastuje cca 248 až 950 tisíc občanů České republiky, je hlavní příčinou rozpadu rodin, bezdomovství, ale též šedé ekonomiky a kriminality.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP