(14.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je bod číslo

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
/sněmovní tisk 528/ - druhé čtení

 

Poprosím, aby opět předložený návrh z pověření vlády uvedl ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, téměř současně s projednáváním návrhu zákona o zaměstnanosti se budete ve druhém čtení zabývat zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, takzvaný doprovodný zákon. Jedná se sice o více než 50 zákonů, ale většinou to jsou legislativně technické úpravy související se změnou terminologie v zákoně o zaměstnanosti. Nová právní úprava zaměstnanosti vyvolává potřebu změn právních předpisů uvedených právě v tomto zákoně, abychom sjednotili terminologii používanou v členských státech Evropské unie s naší právní úpravou.

Mezi zákony, které se navrhují novelizovat, je i zákoník práce. Navrhované změny v tomto zákoně, kromě jiného, reagují na nově zavedenou zprostředkovatelskou činnost, kterou by měly provádět agentury práce v souladu s úmluvou Mezinárodní organizace práce a navrhovanou směrnicí Evropského společenství. Jde o formu zprostředkování zaměstnání, formu zaměstnávání fyzických osob u agentury práce za účelem jejich dočasného zapůjčení k výkonu práce u jiné právnické nebo fyzické osoby. Tady bych chtěl jenom zdůraznit, že v podstatě jde o zákonnou úpravu činností, které už dlouhodobě v České republice probíhají, a vzhledem k tomu, že není agenturní zaměstnávání upraveno legislativně, je velmi složité kontrolovat nebo zajišťovat hladký průběh tohoto způsobu zaměstnávání.

V novele zákoníku práce se dále upravuje dětská práce, která patří mezi poslední oblasti sociálně právních předpisů, které je nutno harmonizovat s právem Evropského společenství.

Věřím, že stejně jako předchozí tisk, i tento propustíte do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 528/1 a prosím, aby nás s usnesením výboru seznámil zpravodaj pan poslanec Antonín Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, paní a pánové, opětovně, jako tiskem 527, i tiskem 528 se zabýval výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a po odůvodnění ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, zpravodajské zprávě mé a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti - sněmovní tisk číslo 528. Výbor přijal návrhy se změnami a doplňky, které jste obdrželi, a proto nebudu v tomto smyslu pokračovat, neboť všichni materiály máte.

Tolik ze zpravodajské zprávy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli jednu písemnou přihlášku, a to paní poslankyně Aleny Páralové, kterou prosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, návrh zákona, který pan ministr předložil, novelizuje více než 50 zákonů.

Podle vládního návrhu má například ze zákoníku práce bez náhrady zmizet možnost dočasného přidělení zaměstnance firmy k jinému zaměstnavateli, a to po jejich vzájemné dohodě. Má se tedy zrušit § 38 odstavec 4 a tím má zmizet jedno z mála liberálních ustanovení zákoníku práce, které podporuje rozvoj firem. Rušené ustanovení umožňuje firmám překlenout dobu, kdy mají nedostatek zakázek a nemají pro své zaměstnance práci. Pokud se ustanovení zruší, budou firmy nuceny přechodný nedostatek zakázek řešit rozvázáním pracovního poměru s nadbytečnými zaměstnanci, případně je napříště zaměstnávat pouze na dobu určitou.

Uvedu příklad dvou spolupracujících menších firem, a to stavební firmy a zahradnictví. Zatímco zahradnická firma zapůjčuje stavební firmě pracovníky na úpravu zeleně a další nárazové práce při dokončování stavby, naopak stavební firma zapůjčuje své zaměstnance do zahradnictví v době, kdy mrzne, kdy zahradnictví dodává zvýšenou produkci, v době před Svátkem zesnulých a před Vánocemi. Jde o řešení elegantní, administrativně nenáročné a hlavně levné, a asi proto musí z našeho práva zmizet.

Zastánci zrušení dočasného přidělení zaměstnanců používají nejrůznější argumenty, včetně vymlouvání se na Evropskou unii. Žádný z nich však neobstojí, a pokud ministerstvo vyslyšelo lobby agentur práce, nemělo by se schovávat za Evropskou unii.

Vláda tvrdí, že změna je nutná, protože Evropská unie připravuje novou směrnici. Vím o několika směrnicích Evropské unie, které jsou již mnoho let pouze připravovány a na které se ministerstvo při změnách zákonů neustále vymlouvá. Proč ale už nyní stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko! Přitom tato vládou navržená úprava nejenže zvýhodňuje pouze agentury práce a potlačuje flexibilitu firem, ale jde i proti názoru odborných institucí. Nedoporučila ji ani Legislativní rada vlády, nesouhlasí s ní veřejný ochránce práv, Ústav státu a práva, Akademie věd České republiky, Česká národní banka, Odborový svaz pracovníků ve zdravotnictví, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ani Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Zdá se, že vláda naslouchá více lobbistům než skutečným odborníkům a reprezentativním zástupcům veřejnosti.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přijal některé další pozměňovací návrhy, které uplatnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím poslanců ČSSD. Vláda tímto způsobem v poslední době v nepřiměřené míře obchází standardní metody práce. Obchází tak nejen Legislativní radu vlády, ale i připomínkové řízení, při němž se k novelám zákonů vyjadřují odborníci. Úroveň našeho právního řádu tím velmi trpí.

Typickým příkladem je pro praxi velice komplikované nové ustanovení týkající se čerpání dovolené. V tomto případě nebude napříště zaměstnavatel moci vyplatit zaměstnanci náhradu za nevybranou dovolenou - s výjimkou ukončení případů pracovního poměru. Pokud zaměstnanec nevyčerpá loňskou dovolenou, bude povinen nastoupit dovolenou v určitý den. Podle navrhované změny to bude k 1. listopadu. Je to další nepochopitelný útok proti zaměstnancům. Tak nekvalitně zpracované ustanovení by standardním připomínkovým řízením určitě nemohlo projít. Jedná se o úpravu § 108, 109 a 100b.

Trápím se velmi, když sleduji bezstarostné hrátky při předkládání a hlavně schvalování desítek pozměňovacích návrhů předložených v duchu "urob si sám". V poslední době se k nim přidávají pozměňovací návrhy podstrčené poslancům jednotlivými ministerstvy bez připomínkového řízení, bez Legislativní rady vlády, bez vyčíslení dopadů na státní rozpočet. Výsledek této legislativní smršti, jak sociální demokracie hrdě nazvala své konání, je smrtící koktejl.

Samozřejmě můžeme zde protestovat.

Vážená paní předsedající, dovoluji si vás požádat, abyste svým prostřednictvím poprosila paní poslankyni Novákovou, aby na mne přestala mlaskat. Děkuji. (Veselost v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já poprosím o klid v jednací síni a poprosím všechny kolegyně a kolegy, aby chtějí-li poslouchat toho, kdo mluví, jej poslouchali soustředěně, bez jakýchkoliv poznámek, ale nechtějí-li poslouchat, aby opustili jednací síň. Děkuji za pochopení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP