(14.50 hodin)
(pokračuje Zralý)

Smyslem již potřetí mnou podávaného návrhu sněmovně je rozlišit dvě rozdílné situace sociální potřebnosti, a to krátkodobý dopad nebo propad do stavu hmotné nouze a dlouhodobé setrvání v hmotné nouzi. Pro řešení případu propadu rodin do dlouhodobé nouze je navrhováno rozšířit současnou záchrannou sociální síť o chybějící institut sociálního minima. Jeho navržená výše vychází z odborné diskuse a také z dlouhodobého testování a analýz minimálního spotřebního koše české rodiny. Při poskytování dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností déle než šest měsíců se proto navrhuje jejich automatické navýšení o 15 procentních bodů. Náklady poslaneckého návrhu odhaduji na cca na jednu až jednu a půl miliardy ročně, což je mnohonásobně méně, než činí společenský náklad na ošetření dlouhodobého sociálního vyloučení statisíců rodin a jednotlivců.

Část dvacátá - změna zákona o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů. K bodu 1. V § 24 odst. 2 písm. m) se za slova "z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením" vkládají slova "a absolventů škol". Poznámka pod čarou číslo 34 zní: § 134 zákoníku práce.

K bodu 2. V § 35 odst. 1 písm. a) se za slova "se zdravotním postižením" vkládají slova "nebo absolventů škol".

K bodu 4. V § 35 odst. 1 písm. c) se za slova "u nichž podíl zaměstnanců se zdravotním postižením" vkládají slova " nebo absolventů škol".

Obdobně k bodu 5. V § 35 odst. 2 opět se za slova "se zdravotním postižením" vkládají slova "nebo absolventů škol".

K § 39 písm. c) se za slova "u nichž podíl zaměstnanců se zdravotním postižením" vkládají slova "nebo absolventů škol".

Zdůvodnění. Vysoká míra nezaměstnanosti, devastující ekonomické a sociální prostředí včetně státního a veřejných rozpočtů přetrvává. Přes meziroční pokles je stále velmi vysoká nezaměstnanost u absolventů škol, kterých bylo v loňském roce 55 300. Jedním z doporučení OECD, která se osvědčila i v jiných zemích, jsou daňové úlevy pro podniky zaměstnávající absolventy škol. V souladu s tímto doporučením, které dle mého názoru měla vláda sama akceptovat, se navrhuje založit daňové úlevy firmám zaměstnávajícím absolventy škol též v České republice. Vlastní úroveň těchto úlev je totožná s daňovými úlevami zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Tolik mé pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní paní poslankyni Alenu Páralovou, aby přednesla své pozměňovací návrhy, a dál je přihlášen do podrobné rozpravy pan poslanec Miroslav Opálka. Nyní paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesla své pozměňovací návrhy k tisku 528.

K části třetí, novela zákoníku práce, článek 3. Zde předkládám dvě varianty. Varianta 1 - bod 7 se vypouští. Týká se to zrušení § 38 odst. 4, o kterém jsem hovořila v obecné rozpravě.

Nabízím i druhou variantu, protože tato varianta, zcela čistá, mi na výboru neprošla a obávám se, že nemá naději na to, že projde sněmovnou, takže se pokusím přednést ještě jednu úpravu, která by odstranila pochybnosti hlavně odborových organizací, které se snaží chránit zaměstnance, kteří by měli být zapůjčováni k jinému zaměstnavateli.

Varianta 2. V části třetí článek 3 bod 7 zní takto: V § 38 odst. 4 se ve větě první za slova "zaměstnanec v pracovním poměru" vkládají slova "po dobu minimálně tři měsíce" a za větu druhou se vkládá nová věta, která zní: Zaměstnavatel může dočasně přidělit k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě maximálně 50 % svých zaměstnanců.

K bodu 12 - v § 47 se odst. 2 vypouští a v odst. 3 se ve větě první vypouštějí slova "popřípadě mu je zajistit" a ve větě druhé se slova "tyto povinnosti zaměstnavatele zanikají" nahrazují slovy "tato povinnost zaměstnavatele zaniká".

Odůvodnění. Povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnanci při výpovědi z důvodu nadbytečnosti, který je samoživitelem, s dítětem do 15 let věku nebo osobou se změněnou pracovní schopností nezabezpečenou důchodem, nové pracovní místo s tím, že se event. prodlužuje výpovědní doba, a to až do splnění této povinnosti, je neodůvodnitelná. Nevyskytuje se v žádném jiném členském státě Evropské unie. Stát tím přenáší na zaměstnavatele svou povinnost zajistit nezaměstnaným naplnění jejich práva na zaměstnání. Jde o administrativní ochranu těchto osob, která demotivuje zaměstnavatele k jejich zaměstnávání. Zaměstnavatel těmto lidem dlouhodobě poskytuje náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, protože sám pro ně práci nemá, neboť jim dal výpověď z důvodu nadbytečnosti.

Další pozměňovací návrh se týká § 48. V § 48 odst. 1 písm. d) se slova "trvale pečují alespoň o jedno dítě mladší než 3 roky" nahrazují slovy "čerpají rodičovskou dovolenou".

Odůvodnění. V této záležitosti vynesl Nejvyšší soud 8. 4. 2003 rozsudek, z něhož vyplývá, že trvalá péče o dítě je jen taková péče, při níž zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou. Soud konstatoval, že trvalý a nepřerušený faktický výkon péče o dítě vylučuje sama o sobě skutečnost, že zaměstnanec, který nečerpá rodičovskou dovolenou, vykonává i po narození dítěte trvale ve stanovené pracovní době práce podle pracovní smlouvy. V této věci byly vyslovovány různé právní názory a panuje značná nejistota zaměstnavatelů. Jde o to, zda se zákaz výpovědi vztahuje i na muže s dítětem do tří let věku, který je v této době zaměstnán. Lze považovat za účelné, aby rozdílnost právních výkladů byla napravena v souladu s judikátem Nejvyššího soudu.

Můj poslední pozměňovací návrh směřuje k části 51. - Účinnost. Název části 51. zní: Závěrečná ustanovení. Dosavadní text se označuje jako bod 2 a vkládá se bod 1, který zní:

Bod 1: Zrušuje se vyhláška č. 172/1973 Sb., o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v ROH.

Odůvodnění. Vyhláška je nadbytečná, problematika uvolněných pracovníků odborových svazů je dostatečně upravena v zákoníku práce. Slovensko tuto vyhlášku zrušilo již v roce 2001. Rozumím tomu, že socialistická vláda nechce socialistickou vyhlášku zrušit. Domnívám se, že by to bylo vhodné. Jako důkaz cituji z této vyhlášky, která je platná: "Funkcionáři základních organizací mohou být dlouhodobě uvolněni na celou pracovní dobu, pokud mají potřebné odborářsko-politické znalosti a zkušenosti i morální vlastnosti a jsou oddáni věci socialismu."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP