(Jednání pokračovalo ve 14.15 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Skončila přestávka, která byla určená pro oběd a pro setkání některých poslaneckých klubů. Je 14.15 hodin a můžeme pokračovat v programu dnešní schůze.

Dovolte, abych na úvod přečetla ještě jednu omluvu. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvá paní poslankyně Eva Dundáčková z důvodu neodkladné návštěvy lékaře. Tolik tato formalita.

Jsme v projednávání bodu 11, sněmovní tisk 527, který byl přerušen po obecné rozpravě. Budeme pokračovat v rozpravě podrobné. Do této podrobné rozpravy mám zatím tyto přihlášky: pana poslance Zralého, pana poslance Melčáka, paní poslankyně Vojtilové, paní poslankyně Boháčkové, pana poslance Opálky a pana poslance Grospiče. V tomto pořadí jste se přihlásili do podrobné rozpravy k sněmovnímu tisku 527.

Ještě přivolávám naše kolegy.

Máme zde jak pana ministra, tak zpravodaje, můžeme zahájit podrobnou rozpravu. První se přihlásil zpravodaj pan poslanec Zralý. Prosím, aby se ujal slova. Dále bude hovořit pan poslanec Melčák.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, paní a pánové, k tisku 527, což je vládní návrh zákona o zaměstnanosti, navrhuji následující změny.

Navrhuji zrušit § 66. Zdůvodnění: Toto zaměstnávání umožnit pouze ve vztahu k cizincům vysílaným k výkonu práce na území ČR zahraničními zaměstnavateli. S tím souvisí i § 64, který rovněž navrhuji zrušit, neboť v případě přijetí návrhu na zrušení agenturního zaměstnávání je § 64 nadbytečný.

Další návrh je k § 81 odst. 3, který navrhuji rovněž zrušit, neboť terminologie použitá v tomto odstavci nemá oporu v právním řádu ČR. Odst. 3 je nejednoznačný, matoucí a může způsobovat nárůst administrativních nároků. V konečném důsledku způsobí soudní spory o výklad pojmů.

Poslední můj návrh je k návrhu našeho sociálního a zdravotního výboru, a to k § 39, kde navrhuji doplnit v odst. 2, kde je doplňován odst. 3 na základě usnesení příslušného výboru: nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá také uchazeč o zaměstnání, u něhož došlo ke skončení posledního zaměstnání z důvodu - zde prosím doplnit vsuvku - zvlášť hrubého, a pokračovat "zvlášť hrubého porušení pracovní kázně".

Ponechání této věty bez doplnění slov "zvlášť hrubého" by mohlo být zneužito v neprospěch zaměstnance třeba jen v důsledku animozity mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Tolik mé pozměňovací návrhy k tisku 527.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní, aby se slova ujal pan poslanec Miloš Melčák. Po něm bude hovořit paní poslankyně Jitka Vojtilová.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych k vládnímu návrhu zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk 527, podal pozměňovací návrh, který zní:

V § 148, což jsou přechodná ustanovení, se na konec odstavce 17 před tečku vkládá text: " ; pokud v té době prokáže, že v posledních 6 měsících před účinností tohoto zákona řádně uhradil pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, prodlužuje se doba k povinnosti požádat o povolení k zaměstnání na dobu 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona."

Pro zpravodaje předkládám úplné znění odstavce 17.

Dovolte, abych v krátkosti zdůvodnil tento návrh. Řada obchodních společností má ke dni účinnosti zákona řádně evidované společníky, cizí státní příslušníky. Domnívám se, že bude užitečné, ale i spravedlivé prodloužit dobu na podání žádosti na vydání povolení k zaměstnání ze tří na dvanáct měsíců pro ty cizince, kteří již dlouhou dobu řádně vykonávají běžné činnosti v obchodní společnosti, ale zejména řádně odvádějí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud tuto skutečnost prokáží v uvedené době tří měsíců. Okamžitým přerušením těchto plateb by došlo k nárazovému poklesu vybíraného pojistného a k právní nejistotě těchto cizích státních příslušníků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP