(14.20 hodin)
(pokračuje Melčák)

Protože jde o ustanovení výjimečné a přechodné, jsem přesvědčen, že tento pozměňovací návrh bude přijatelný jak pro předkladatele, tak i pro ctěnou sněmovnu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím paní poslankyni Vojtilovou. Další přihlášenou je paní poslankyně Jarmila Boháčková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dovolte mi, abych podala pozměňovací návrh k zákonu o zaměstnanosti, sněmovní tisk 527.

K § 81.

1. V § 81 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odst. 2 písm. c)."

2. Dosavadní body se přečíslují.

Krátké odůvodnění. Návrh klade důraz na morální povinnost těchto zaměstnavatelů, kteří jsou financováni ze státního rozpočtu a musí jít příkladem ostatním zaměstnavatelům. Podle analýz Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky významná většina těchto organizací plní povinný podíl přímým zaměstnáváním. Z povinného podílu 4 procent v roce 2003 bylo přibližně 3,5 procenta splněno způsobem podle písm. a). Aplikace odvodu podle písm. c), tedy odvodu státních prostředků, jimiž jsou tyto organizace financovány, zpět do státního rozpočtu, postrádá smysl.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Vojtilové. Prosím, aby předstoupila se svými návrhy paní poslankyně Jarmila Boháčková.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, pane ministře, vážení kolegové, dovolte, abych předložila dva pozměňovací návrhy k tisku č. 527 - vládní návrh zákona o zaměstnanosti.

V § 111 odst. 3 se poslední věta zrušuje.

Odůvodnění. Zaměstnavatelé v rámci investičních pobídek rekvalifikují a školí řadu zaměstnanců, kteří ale v důsledku přirozené fluktuace změní zaměstnání. Zaměstnavatel by nemohl rekvalifikovat nebo školit další zaměstnance, které přijme na toto uvolněné pracovní místo, což by znamenalo negativní dopady na zaměstnanost. Vzhledem k tomu, že úřady práce nehradí rekvalifikaci nebo školení v plné výši, ale pouze přispívají na částečnou úhradu nákladů 35 procent, resp. 60 procent z nákladů, lze zároveň konstatovat, že prostředky vynaložené na rekvalifikaci nebo školení jsou zhodnocené vyšší adaptabilitou pracovníků, kteří byli tímto způsobem rekvalifikováni nebo školeni na trhu práce.

Druhý pozměňovací návrh k tisku 527, vládní návrh zákona o zaměstnanosti, § 151. V § 151 se slovy "dne 1. května 2004" nahrazují slova "prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni vyhlášení".

Odůvodnění. Navrhovaná legislativa má položit základ dostatečnému prostoru pro zpracování programového vybavení úřadů práce a převedení stávajících databází do nového systému, aby nedošlo zejména k poškození práv a nároků uchazečů o zaměstnání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Boháčkové. Posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Stanislav Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych také předložil pozměňovací a doplňující návrhy k vládnímu návrhu zákona o zaměstnanosti, tisk 527. Týkají se § 20, který by měl znít:

Fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání. Vhodným zaměstnáním, pokud tento zákon nestanoví jinak, je zaměstnání, které

a) odpovídá zdravotnímu stavu a věku fyzické osoby, přiměřeně její kvalifikaci a schopnostem a pokud možno předchozí době ekonomické aktivity, dopravní dosažitelnosti zaměstnání nebo možnostem ubytování,

b) které je sjednáno na plný pracovní úvazek na dobu neurčitou,

c) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 25 odst. 5, když se za slova "§ 20" vkládá tečka a slova "a je zprostředkováno úřadem práce nejdéle na dobu tří měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu (dále jen krátkodobé zaměstnání)" se zrušují.

Třetí pozměňovací návrh se týká § 30, kde v odst. 4 se na konci věty slovo "šesti" nahrazuje slovem "tři".

Čtvrtý pozměňovací návrh se týká § 50, kde v odst. 3 se číslice 50 nahrazuje číslicí 60, číslice 45 číslicí 50, číslice 60 číslicí 70.

A konečně pátý pozměňovací návrh k § 81 odst. 1, kde se na konci druhé věty číslice 4 nahrazuje číslicí 4,5.

Nebudu číst zdůvodnění, protože ho máte v tisku, který byl rozmnožen a rozdán všem poslancům do lavic. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Grospičovi. Byl posledním přihlášeným do podrobné rozpravy k tisku 527. Ptám se vás, vážené kolegyně a kolegové, zda se někdo z místa hlásí do této podrobné rozpravy. Není tomu tak, proto podrobnou rozpravu končím.

Nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat? Ptám se ještě pana zpravodaje.

 

Poslanec Antonín Zralý: Žádné návrhy, paní místopředsedkyně, nebyly předloženy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto upřesnění, pane zpravodaji. Můžeme proto skončit druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP