(10.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Registruji vaši žádost na odhlášení, takže vás prosím, abyste se znovu zaregistrovali před závěrečným hlasováním.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 462 a táži se vás, kdo je pro návrh zákona. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 462 skončilo. Z přítomných 162 pro 107, proti 2. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu senátorovi Stodůlkovi, děkuji panu zpravodaji poslanci Křečkovi.

 

Budeme pokračovat bodem

 

126.
Návrh poslanců Pavla Svobody, Vladimíra Laštůvky, Libora Roučka
a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 337/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů je za navrhovatele Pavel Svoboda a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Stanislav Křeček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 337/5.

Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku a táži se, zda se někdo do rozpravy hlásí. Není tomu tak, proto rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda mají zájem vystoupit se závěrečným slovem. Nemají.

Můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté spolu s panem navrhovatelem dávali stanoviska k jednotlivým návrhům.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, k tomuto návrhu jednacího řádu je předloženo několik pozměňovacích návrhů. Jsou to především návrhy pod písmenem A na straně 2 a 3. To jsou pozměňovací návrhy přijaté výborem pro evropskou integraci. Pak pod písmenem B pozměňovací návrhy ústavně právního výboru, pod písmenem C jsou návrhy přijaté zahraničním výborem, které jsou shodné s pozměňovacími návrhy přijatými výborem pro evropskou integraci. Pod bodem D je pozměňovací návrh místopředsedy Ivana Langera, pod písmenem E na straně 4 jsou pozměňovací návrhy přednesené poslancem Davidem Šeichem, pod písmenem F jsou pozměňovací návrhy přednesené poslancem Exnerem a pod písmenem G na straně 6 je pozměňovací návrh můj, který souvisí s pozměňovacími návrhy poslance Šeicha E3.

Postup hlasování by měl být podle mého názoru tento. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích výboru pro evropskou integraci A1 až A7 jako o celku, pokud nikdo nebude požadovat oddělené hlasování. Pokud bychom schválili tento komplex, staly by se nehlasovatelnými pozměňovací návrhy B1, B2 a B3, to znamená návrhy ústavně právního výboru, a pak návrhy F2, F3, F6 a F8, to znamená pozměňovací návrhy poslance Exnera. Pak bychom hlasovali o B4, C by se stalo nehlasovatelným, protože je totožné s A. Pak bychom hlasovali o D, které není s ničím v rozporu, potom o E1 a E2 společně, potom o G, které je zpřesněním E3 - to je můj návrh proti návrhu poslance Šeicha - a F1. V případě, že nebude přijato A1 a A2, museli bychom hlasovat o F2. Pokud by A1 a A2 budou přijaty, nelze hlasovat o F2.

To by byl základní způsob. Jedno hlasování je podmíněno druhým, čili budeme hlasovat tak, jak budou návrhy přijaty, nebo nepřijaty.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Má někdo námitku proti takto navržené proceduře hlasování? Žádnou námitku nevidím.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 463 a táži se, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 463 z přítomných 167 pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme začít prvním hlasováním.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích pod body A1 až A7. Jsou to návrhy výboru pro evropskou integraci. Velmi doporučuji. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 464 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 229, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B4, to je účinnost zákona dnem vyhlášení. Tento návrh není v rozporu s žádným pozměňovacím návrhem. Doporučuji. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 465 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 146, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pozměňovací návrhy pod písmenem C zahraničního výboru jsou totožné s A, které byly schváleny. Jsou nehlasovatelné.

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D pana poslance Ivana Langera, který vkládá za slova "nároky na státní rozpočet" slova "za rozpočty krajů a obcí", čili rozšiřuje odůvodnění zákona nejen dopad na státní rozpočet, ale i na rozpočty obcí a krajů. Moje stanovisko je neutrální. (Stanovisko navrhovatele rovněž neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 466 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 100, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Nyní se hlásí pan poslanec Walter Bartoš. Máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, v hlasování číslo 464 jsem se zdržel hlasování, a mám na sjetině "ano". Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 467. Zahajuji toto hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 122, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování číslo 464. Prosím pana zpravodaje, aby upřesnil, o čem budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP