(14.20 hodin)

Poslanec Ladislav Šustr: Na základě tohoto schválení konstatuji, že je nehlasovatelné E1 až E3.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, budeme tedy pokračovat dále.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat legislativně technickou úpravu k D1, kterou přednesl pan poslanec Vidím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: A nyní vidím, že se hlásí o slovo pan poslanec Gongol s připomínkou k tomuto průběhu hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, já nesouhlasím se závěrem, který předložil pan Šustr, a sice, že je E1 až E3 nehlasovatelné. To se jedná pouze o rozšíření tohoto návrhu, takže ten návrh podle mého soudu je hlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já si jenom dovolím upozornit na to, že v průběhu schvalování procedury byl přesně takto přednesen ten návrh, bylo i řečeno jasně, že návrhy A1 až 9 tvoří jeden celek, a pokud budou schváleny, je nehlasovatelné E1 až E3.

Nechám na panu zpravodaji, aby posoudil závažnost vaší námitky a navrhl nám další postup.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Ano, já jsem to v proceduře jasně oznámil, nicméně není problém, abychom o tom hlasovali, a bude to vyřešeno. Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Takže tedy se jedná o návrhy E1 až E3. Pan zpravodaj nedoporučuje. Prosím o stanovisko pana ministra. (Stanovisko ministra záporné.) Také nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 209, ve kterém rozhodneme o těchto návrzích. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 209 skončilo. Z přítomných 183 pro bylo 45, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali s touto připomínkou a můžeme pokračovat dále. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat o legislativně technické úpravě k D1 přednesené panem poslancem Vidímem, kde se vypouštějí ta dvě slovíčka "za smlouvy" - dostala se tam překlepem. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan ministr prosím? (Souhlasí.) Souhlas s touto legislativně technickou úpravou od zpravodaje i pana ministra.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 210. Zahajuji toto hlasování. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 184 pro se vyslovilo 183, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat dalším návrhem.

 

Poslanec Ladislav Šustr: A nyní budeme hlasovat právě o této D1. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan ministr, prosím stanovisko k D1. (Souhlasí.) Také souhlas.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 211. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti uvedenému návrhu?

Hlasování pořadové číslo 211 skončilo. Z přítomných 184 pro se vyslovilo 180, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat o H1 pana poslance Kladívka. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stanovisko pana ministra prosím. (Souhlasí.) Pan zpravodaj doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 212. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 184 pro se vyslovilo 179, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat o F1 až F4, a to současně, neboť je to komplexní pozměňující návrh a je třeba hlasovat najednou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Prosím stanoviska. (Zpravodaj doporučuje, ministr souhlasí.) Pan zpravodaj doporučuje, pan ministr souhlas.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 213. Zahájila jsem toto hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 213 z přítomných 182 pro se vyslovilo 84, proti bylo 91. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Domnívám se, že jsme hlasovali o všech pozměňujících návrzích a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, je tomu tak. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky, podle sněmovního tisku 216, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Kdo je pro tento návrh, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 214, které jsem zahájila. Ptám se tedy, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 214 z přítomných 184 pro se vyslovilo 179, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat, tak jak avizoval pan zpravodaj, o návrhu doprovodného usnesení a prosím zpravodaje, aby návrh přednesl. Prosím, pane zpravodaji.

Poprosím o klid. Pane ministře, prosím vás, abyste ještě věnoval pozornost doprovodnému usnesení.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Doprovodné usnesení přednesl pan kolega Beneš a zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu o pravidelné informace dvakrát ročně, a to k 30. 6. a k 31. 12. až do roku 2008, o nemovitém majetku resortu ministerstva obrany a vnitra, který byl zařazen do kategorie majetku nepotřebného, a o jeho převodech podle tohoto zákona nebo jinak.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Byl vznesen text doprovodného usnesení.

 

O tomto usnesení rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 215. Já zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh doprovodného usnesení. Kdo je proti uvedenému návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 184 pro bylo 91, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona ve třetím čtení a zaregistrovala jsem procedurální poznámku pana poslance Kalouska. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, promiňte prosím, že vás zdržuji, čas je drahý, ale myslím si, že postup v rozporu se zákonem a možnost nápravy tohoto postupu vždycky stojí za trochu času, a proto vás o něj prosím.

Při hlasování těsně před vyhlášením polední přestávky jsem vznesl námitku proti hlasování a hlasovalo se o tom, že hlasování o této námitce není hlasovatelné. To je zcela v rozporu s jednacím řádem, který v odst. 5 § 76 říká: "Každý poslanec může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne sněmovna bez rozpravy."

Sněmovna měla zajisté právo moji námitku shledat lehkou a zamítnout ji a já bych takové rozhodnutí pokorně přijal jako vůli sněmovny. Sněmovna neměla právo o mé námitce nehlasovat. Naopak hlasování o hlasovatelnosti bylo nehlasovatelné. Já vás velmi prosím, abyste kohokoli, nejenom mne, nekrátili v jeho ústavním právu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP