(14.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Velmi vás prosím, abyste umožnili hlasování o mé námitce, tak jak předepisuje zákon České republiky č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, já se domnívám, že k tomuto vašemu postupu podal námitku pan poslanec Výborný. O této námitce sněmovna hlasovala. Věděli jsme dobře, v jakém bodě jednání se nacházíme, proti čemu byla první námitka vznesena a námitka proti této námitce vznesena. Sněmovna rozhodla svým hlasováním o svém dalším postupu. A domnívám se, že v tuto chvíli se dožadovat zvrácení tohoto rozhodování by znamenalo, že se ocitáme už mimo běžná pravidla i mimo pravidla, která jsou přijata jednacím řádem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já dávám námitku proti postupu předsedajícího. Nebude-li přijata, prosím ty, kteří souhlasí s mým výkladem, aby se připojili k mému podání Ústavnímu soudu, kde požádám Ústavní soud, aby zrušil usnesení sněmovny, které bylo přijato v rozporu se zákonem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce proti postupu předsedajícího dávám okamžitě bez prodlení hlasovat a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Je to v hlasování s pořadovým číslem…

(Dotazy z pléna, o čem přesně se hlasuje.)

Hlasujeme o námitce proti postupu předsedajícího, kdy jsem odmítla dát hlasovat o návrhu pana poslance Kalouska, který zde přednesl. Bude to o této jeho námitce vůči mému postupu.

 

Rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 216. Já toto hlasování zahajuji a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 184 se pro vyslovilo 74, proti bylo 88. Návrh nebyl přijat. Tato námitka tedy nebyla vyslyšena.

 

My budeme pokračovat ve schváleném pořadu schůze, bodem číslo 23, který jsme přerušili v obecné rozpravě. Připomenu, že se jedná o

 

23.
Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
a kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 218/ - prvé čtení

 

Jak jsem řekla, přerušili jsme tento bod v obecné rozpravě, která nebyla ukončena. Mezi přihlášenými, písemně přihlášenými, do této obecné rozpravy mám zatím pouze dvě přihlášky, a to pana poslance Kalouska a pana poslance Martínka. Žádám tedy, aby se slova ujal pan poslanec Kalousek jako první řádně přihlášený do této obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Teď už nikoliv o proceduře, teď už k věci. Děkuji ještě jednou za slovo. Paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, každá daň plní ve společnosti dvě úlohy. Tou první úlohou je nesporně plnění veřejných rozpočtů, kdy stát organizovaným násilím legálně loupí v peněženkách svých občanů, aby jimi plnil veřejné rozpočty a abychom ty prostředky ne vždy racionálně a ne vždy efektivně utráceli.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče, já se pokusím zjednat klid pro vaše vystoupení v Poslanecké sněmovně. Připomenu všem, že se zabýváme závažným návrhem zákona, a prosím, abychom slovům pana poslance Kalouska věnovali pozornost, jaká bezpochyby tomuto tématu náleží.

Prosím o klid v jednací síni. Kdo zde nemá co dělat, ať si to jde řešit mimo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tou druhou úlohou je úloha fiskálního nástroje, který by měl motivovat, nebo naopak demotivovat spotřebitele či investory k nějakému chování.

Prosím, zamysleme se teď nad tím, k čemu by motivovalo investory zrušení daně z nemovitostí ve stávajících podmínkách.

Má-li někdo přebytečné prostředky a nechce je zrovna uschovávat ve slamníku, může nakoupit nějaký produkt retailového bankovnictví, může investovat na kapitálovém trhu, může učinit přímou investici nebo může investovat do nemovitostí. To vše, podle toho, jak se rozhodl, je zdaněno. Buď zaplatí daň z úroku, nebo zaplatí daň z dividendy, nebo zaplatí daň ze zisku, nebo zaplatí daň z nemovitostí.

V okamžiku, kdy bychom zrušili daň z nemovitosti - a vezmeme-li v úvahu tu druhou úlohu, tu úlohu fiskálního nástroje, který motivuje či demotivuje - dáváme kolem sebe zprávu: Nespořte a neposilujte primární úvěrové zdroje české ekonomiky, neinvestujte do produktivity a tvorby pracovních míst. Kupujte nemovitosti, protože to je ta jediná investice, která nebude zdaněna. Nechejte je dlouho ležet, jejich cena poroste. Vy nebudete platit žádné daně, vyděláte.

Posíláte zprávu do zahraničí a říkáte: My tady sice máme investiční pobídky a průmyslové zóny, které nás stály nemalé prostředky, ale do těch neinvestujte, to není ono. Daleko výhodnější pro vás bude umrtvit svůj kapitál v našich pozemcích. Nebudete platit vůbec žádné daně a po nějakém čase můžete na tom velmi dobře vydělat, protože ceny těch pozemků porostou.

Takové chování investorů zcela jednoznačně bude zvyšovat ceny pozemků a tím se zmenší i tak poměrně velmi malá šance českých zemědělců nakoupit státní půdu pro svoje hospodaření.

Ze všech těchto aspektů budou dopady na českou ekonomiku výlučně negativní, protože motivují investory k tomu, aby umrtvovali svůj kapitál v nemovitostech, třeba i dlouhodobě, aby neinvestovali do produkce, aby neinvestovali do tvorby pracovních míst. Nevím, zda předkládaný návrh je z tohoto hlediska domyšlen. Možná že je velmi dobře myšlen, ale určitě není domyšlen z hlediska dopadu na chování investorů. Anebo je návrh domyšlen z hlediska dopadu na chování investorů. Pak ale nemůže být dobře myšlen. V každém případě je potřeba ho zamítnout, a proto dávám návrh na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Váš návrh jsem zaregistrovala. Jenom připomínám pro úplnost, že podobný návrh zazněl od pana poslance Gongola v první části projednávání tohoto zákona.

Dalším přihlášeným do této rozpravy je pan poslanec Martínek, kterého prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, návrh, který máme před sebou, je vpravdě mistrovský kousek demagogie a populismu. Ostatně jeho hlavní představitel je v tomto mistr, jak už nám mnohokrát v Poslanecké sněmovně předvedl. Nicméně nechci se tady zabývat touto ne nepodstatnou stránkou tohoto návrhu, ale budu se zabývat jednotlivými částmi tohoto návrhu a jeho dopady.

Ještě jako bývalý starosta si velmi dobře pamatuji, jak tehdejší vlády ODS a představitelé ODS tvrdili obcím a nabádali obce, aby prodávaly majetek, protože majetek a zdroje z podnikání s majetkem moci nejsou to správné, co by obce měly dělat. Nabádali obce, aby majetek prodaly, protože hlavním zdrojem příjmů do budoucna bude právě daň z nemovitostí, tak jak je to běžné ve Spojených státech amerických i v jiných zemích. Tudíž - že je potřeba prodat tedy majetek a že budeme vydělávat z daní z nemovitostí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP