(14.40 hodin)
(pokračuje Kohlíček)

Jsou to smlouvy, které vycházejí ze standardních podmínek, ovšem je zde věc, kterou byste měli vědět dříve, než přistoupíme k dalšímu projednávání.

Smlouvy se dost zásadně liší, protože smlouva s Quebekem vychází z toho, že je to smlouva se strukturní jednotkou druhého státu, což je velmi atypická záležitost vyplývající ze zvláštností kanadského sociálního zabezpečení. A navíc ta smlouva pokrývá ve shodě se smlouvou, která je uzavřena s Kanadou, pouze dávky plynoucí z tzv. kanadského důchodového programu, který v provincii Quebec je odlišný od ostatních provincií, zatímco smlouva s Rumunskem pokrývá prakticky podstatnou část jednotlivých sektorů sociálního zabezpečení. Proti standardním pravidlům v Evropské unii se v této smlouvě ovšem nárok odvozuje od pojištění pracovníka a rodinné dávky poskytuje instituce státu, v němž je příslušný občan zaměstnán. To je určitá odchylka od pravidel Evropské unie. Dále je zde odchylka v dávkách v nezaměstnanosti, které se poskytují podle vnitrostátních předpisů smluvních stran, čili nikoliv podle pravidel Evropské unie, kde jsou dávky vypláceny čtyři týdny ve státě, kde jsem naposledy o práci přišel, a potom tři měsíce kdekoliv v zemích Evropské unie. To jsou určité drobné, nicméně podstatné odchylky od standardních pravidel.

Domnívám se, že to bude zajímavý podklad pro projednání těchto dvou smluv v zahraničním výboru, stejně tak jako případné tvrdosti, které by vyplynuly z toho, že se tato smlouva aplikuje až od nějaké doby a že v některých případech starodůchodci by byli na tom biti tak, jak je to u smlouvy o sociálním zabezpečení se Slovenskem. Věřím, že to je vyřešitelné, tyto tvrdosti, a že to nebrání projednání těchto dvou smluv v zahraničním výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Kohlíčkovi. Umožnil mi, abych se nemusel dále zabývat tím, že jsme neučinili žádnou společnou rozpravu, a chápu jak navrhovatele, tak zpravodaje, že si jenom chtěli ušetřit čas a námahu s odůvodňováním dalšího bodu našeho programu. Jinou přihlášku do obecné rozpravy nemám.

Ptám se, jestli ještě má někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, a tak obecnou rozpravu končím s tím, že se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, stejně tak učinil organizační výbor. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 110 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 140 poslanců 95 pro, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh mezinárodní smlouvy je přikázání k projednání zahraničnímu výboru. Končím bod 41.

 

Zahajuji bod

 

42.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky
a vládou Quebeku, podepsaná dne 19. února 2002 v Quebeku
/sněmovní tisk 112/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede, jak už předeslal, pan ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, kolega Kohlíček už hovořil o některých aspektech této smlouvy. Jenom bych ještě upřesnil, že na základě kanadské ústavy platí v Quebeku samostatný důchodový program. V podmínkách nároku na dávky i v jejich rozsahu odpovídá federálnímu kanadskému programu. Jeho správa však náleží do pravomoci provincie. Ta má jistá oprávnění koordinovat tento svůj systém se systémy jiných zemí.

Po projednání v Parlamentu České republiky a po provedení příslušných ratifikačních opatření vstupuje dnem 1. ledna 2003 v platnost smlouva o sociálním zabezpečení s Kanadou. Jejím sjednáním dojde sice k propojení českého důchodového systému s kanadským programem, nikoliv však s quebeckým. Vytvoření vztahu mezi českým a quebeckým systémem je třeba sjednat samostatnou dohodou, jejíž uzavření předvídá i česko-kanadská smlouva.

Obsah smluvního dokumentu prezidentského typu navenek sjednávaného jako dohoda mezi vládami, jeho význam i určitá jeho zvláštnost vyplývající z postavení smluvních stran v mezinárodním právu jsou podrobně rozvedeny v předkládací zprávě materiálu. Za povšimnutí stojí skutečnost, že smlouvu o sociálním zabezpečení s Quebekem mají sjednány takřka všechny státy Evropské unie.

Na závěr bych se chtěl ještě zmínit o významném smluvním propojení mezi Českou republikou, Slovenskem, Kanadou a Quebekem. Rovněž Slovenská republika sjednává s Kanadou i s Quebekem dvoustranné smlouvy. Tyto smlouvy spolu se smlouvami sjednanými Českou republikou ve svém důsledku zajistí zhodnocení dob zaměstnání a pojištění v přiznávaných důchodech bez ohledu na to, ve které části Kanady či bývalého Československa byly získány.

Podobně jako u smlouvy s Rumunskem doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky propustit i tuto smlouvu s Quebekem do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí. Prosím, aby se znovu ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, kterým je opět pan poslanec kolega Jiří Karas.

 

Poslanec Jiří Karas: Děkuji, pane místopředsedo. Shledávám tento vládní návrh neproblematický a dovoluji si ho navrhnout postoupit do druhého čtení a přikázat k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Nevidím nikoho, takže obecnou rozpravu končím.

Na žádost některých z vás nás odhlásím a uděláme novou registraci svými hlasovacími kartami, o kterou vás žádám.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor a předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhli přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím. Žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 111 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 105 poslanců v hlasování pořadové číslo 111 pro 98, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím bod 42.

 

Můžeme přistoupit k projednávání bodu

 

43.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci
pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, podepsanému dne 19. listopadu 1996
v Ostende, který upravuje přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda,
podepsaný dne 16. května 2002 v Římě, a Doprovodný dopis České republiky,
týkající se aplikace Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států
a mezinárodního personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955
/sněmovní tisk 86/ - prvé čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP