(14.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Předložený návrh uvede ministr obrany Jaroslav Tvrdík, kterého žádám, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám k vyslovení souhlasu Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování WEAO a zásadách její činnosti a řízení, který upravuje přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda, který byl podepsán dne 16. května 2002 v Římě. Uvedené memorandum je jedním z několika smluvních instrumentů upravujících spolupráci států v rámci Západoevropské skupiny pro vyzbrojování WEAG, jejímž členem se Česká republika stala dne 13. listopadu 2000. Vstupem tohoto dokumentu v platnost se Česká republika stane členem Západoevropské organizace pro vyzbrojování, která byla zřízena jako podpůrný orgán s úmyslem naplnění požadavků členských států WEAG v oblasti vyzbrojování. Tento orgán má v rámci ZEU organizační, administrativní, kontraktační, finanční a účetní nezávislost. Společně s námi se stanou členy WEAO rovněž Polsko, Finsko a Švédsko.

Hlavním cílem WEAO je podporovat a napomáhat posilování evropské spolupráce v oblasti vyzbrojování, budování evropské technologické základny v oblasti obrany a vytváření evropského trhu vybavení pro účel obrany, a to v souladu se zásadami dohodnutými v rámci WEAO.

Základní funkce, které WEAO plní, jsou aktivity v oblasti obranného výzkumu a technologie, obstarávání dodávek pro účely obrany, provádění studií a řízení zdrojů a zařízení.

V souvislosti s podpisem navrhovaného dokumentu byl rovněž předsedovi WEAG předán tzv. doprovodný dopis, kterým se Česká republika zavázala k aplikaci Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955, ve vztahu k aktivitám WEAO.

Vedle schválení návrhu na přístup k memorandu vás proto rovněž žádám o vyslovení souhlasu s tímto doprovodným dopisem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Tvrdíkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, kterým je pan poslanec Vilém Holáň. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, první z dokumentů, s nimiž máme souhlasit, se týká zdokonalení předpisů a pravidel, podle kterých se činnost této organizace řídi, tedy činnost Západoevropské organizace pro vyzbrojování. Druhá část je dohoda o právním postavení Západoevropské unie a zástupců států a mezinárodního personálu u nás.

Doporučuji, aby obě tyto části prošly do druhého čtení. Jsem jen na rozpacích, zda by o dohodě o právním postavení neměl také diskutovat ústavně právní výbor. Jestliže to zde nepřijmeme, doporučoval bych, aby si to vzal ze své vlastní iniciativy.

Doporučuji, aby tuto smlouvu projednal výbor zahraniční.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Nevidím ani žádnou přihlášku z místa. Proto obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan zpravodaj sice uváděl tu možnost, ale návrh nepodal. Jiný návrh nevidím.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 112 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 112 ze 107 přítomných 85 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Zároveň končím bod 43.

 

Dovolím si ještě zahájit bod

 

44.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. dubna 2002 v Mexico City
/sněmovní tisk 88/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr financí Bohuslav Sobotka, kterého žádám, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předkládám Poslanecké sněmovně návrh Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla sjednána dne 4. dubna 2002 v Mexico City.

Zatímco Česká republika uplatňovala při sjednávání dohody s Mexikem standardní model dohod o ochraně investic, obvykle používaný v rámci kontinentální Evropy, Mexiko naopak prosazovalo spíše principy zakotvené v Severoamerické dohodě o volném obchodu. S ohledem na význam Mexika jako silné investorské země Česká republika v některých článcích dohody přistoupila na kompromisní řešení, které bylo nezbytné k úspěšnému sjednání dohody. Odchylky obsažené v dohodě s Mexikem však nepředstavují zásadní porušení vzorové dohody, která byla schválena usnesením vlády č. 303/1999. Detailní popis všech jednotlivých odchylek podle vzorové dohody je obsažen v předkládací zprávě.

Platnost dohody byla sjednána na dobu deseti let. Poté zůstane dohoda v platnosti po dobu neurčitou s možností jednoroční výpovědní lhůty. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti dohody budou ustanovení dohody účinná po dobu dalších deseti let od data ukončení platnosti.

Záruky zakotvené v dohodě se vztahují na všechny budoucí investice a na investice existující v souladu s právním řádem obou smluvních stran. Dohoda se však nebude aplikovat na nároky vzniklé z událostí, které nastaly před vstupem dohody v platnost, nebo na nároky vyřešené před vstupem dohody v platnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Sobotkovi za úvodní slovo a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, pan poslanec David Šeich.

Pana poslance tu nevidím. Nevidím ani předsedu zahraničního výboru. Je tu některý z místopředsedů zahraničního výboru, abychom mohli návrh projednat? Vzhledem k tomu, že jde o ochranu investic, mohl by případně vystoupit některý ze zástupců výboru.

Vidím kolegu Kohlíčka. Vezme si zpravodajskou zprávu? Nikdo nic nenamítá. Pan kolega Kohlíček, který většinou čte každou mezinárodní smlouvu, je připraven i na tuto a jistě nahradí kolegu zpravodaje a přednese zpravodajskou zprávu pro první čtení.

Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážení kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych - jistě k vaší radosti - pronesl jen velmi krátkou zpravodajskou zprávu k této mezinárodní smlouvě. Protože jsem nenašel žádný důvod, proč by tato smlouva měla způsobit podobné problémy jako obdobná smlouva s USA, doporučuji, abychom tuto smlouvu přijali v prvním čtení a aby ji projednal zahraniční výbor na svém nejbližším zasedání. Nenašel jsem nic, co by bylo v rozporu s právem Evropské unie a co by nám případně mohlo činit takové problémy, které máme se smlouvou s USA.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Kohlíčkovi za přednesení zpravodajské zprávy a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Nevidím, že by se hlásil někdo z místa, proto obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, stejný návrh přednesl zástupce zpravodaje. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 113 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 110 hlasovalo 94 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Vzhledem k tomu, že nemám jistotu, že všichni ti, kteří měli mít zpravodajské zprávy, tušili, že dnes přece jen projednáme větší penzum práce, než jsme si naplánovali, a vzhledem k tomu, že respektuji ohlášení prvního místopředsedy sněmovny Kasala, že dnešní jednání ukončíme v 15 hodin, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za aktivitu při dnešním odpoledním jednání a přerušuji jednání do úterý do 14 hodin, kdy budeme pokračovat pevně zařazenými body a ostatními body programu.

Přeji vám hezký víkend, příjemnou sobotu a neděli. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 15.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP