(14.30 hodin)

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, zpravodaj pečlivě pročetl navrhovanou smlouvu a doporučuje, aby byla dále projednávána v dalším čtení. Skutečně ona navozuje situaci, která pro nás bude platit ve všech členských státech EU a kterou vlastně vyvolává volný pohyb osob, volný pohyb pracovní síly. Má-li být zabezpečen, tak samozřejmě musí být zajištěno i sociální zabezpečení, zdravotní zabezpečení atd. Tato smlouva tyto věci řeší ve smyslu, jak o nich mluvil ministr a které už opakovat nebudu.

Doporučuji, aby tato smlouva byla projednána ve výboru zahraničním. Přichází jistě v úvahu i výbor sociální, ale poznamenávám, že se to netýká změn v sociálním zabezpečení na české části, takže je to otázka spíš jen řešení rozhraní španělského a našeho sociálního systému.

Doporučuji tedy, aby prošel tento návrh do druhého čtení a aby byl přikázán výboru zahraničnímu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Vidím z místa přihlášku pana kolegy Kohlíčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych přičinit jednu poznámku k projednávané smlouvě o sociálním zabezpečení. Tato smlouva není úplně standardní podle standardů EU, protože se vztahuje pouze na občany dvou států, které uzavírají smlouvu. Nevztahuje se na všechny pracovníky, tak jak je to standardem v zemích EU. Já vím, že tento nedostatek bude překonán naším přístupem k Evropské unii a že španělská strana nechtěla uzavřít smlouvu, která by kryla všechny pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v obou zemích, ale je třeba tady říci, že je tady určité nestandardní ustanovení, které by mělo pominout právě případným přístupem k EU. Pokud by se tak nestalo, je to třeba samozřejmě řešit, protože jde o určitý rozpor proti standardům těchto smluv o sociálním zabezpečení. Domnívám se, že to není na závadu tomu, abychom mohli tuto smlouvu projednat v zahraničním výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem přihlásit se do rozpravy. Není tomu tak, proto obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zpravodaj i vystupující v obecné rozpravě se shodli, že stačí projednání v zahraničním výboru. Nevidím žádný návrh, a proto dám o něm hlasovat.

 

Zahajuji hlasování 109 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 137 poslanců 80 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím zároveň končím bod č. 40 a budeme se zabývat bodem č. 41, kterým je

 

41.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení,
podepsaná v Bukurešti dne 24. září 2002
/sněmovní tisk 111/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede pan ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, na začátek bych uvedl, že další tisk, který budeme projednávat, je obdobná dohoda s vládou Quebeku, proto by ta úvodní část byla společná a pak bych ji už nemusel opakovat při čtení dalšího tisku. Proto upozorňuji, že se vlastně bude týkat obou těchto tisků. Na pořad dnešní schůze Poslanecké sněmovny jsou zařazeny tyto dva návrhy.

Dovolte mi nejprve uvést několik slov k oběma smluvním dokumentům. Úkolem obou smluv je překonat omezení obsažená v národních právních předpisech smluvních států s cílem vzájemně usnadnit migraci osob a především pracovníků, vymezit přesná pravidla pro sociální nároky těchto osob, ať již z titulu dřívějšího, tak zejména budoucího pojištění. Přestože předkládané smlouvy se vzájemně liší z hlediska svého věcného rozsahu, obě vycházejí ze základních koordinačních principů sociálního zabezpečení, jimiž jsou rovnost nakládání s občany smluvních států, účast na pojištění pouze v jednom státě, sčítání dob pojištění pro přiznání nároku na dávky a konečně výplata dávek do ciziny.

Jak jsem již naznačil, obě smlouvy představují mezinárodní dokumenty, jejichž cílem je koordinovat národní systémy sociálního zabezpečení, nikoli zasahovat do jejich podstaty. Principy, na nichž jsou založeny, jsou stejné jako ty, na základě kterých byla zejména v nedávné minulosti sjednána řada jiných mezinárodních smluv, např. s Německem, Rakouskem, Lucemburskem, Kanadou apod. Těmito principy se řídí i vztahy mezi státy EU. Jinak řečeno, věcně se jedná o standardní mezinárodní úpravy, které v následující části doplním o bližší informace k jednotlivým smlouvám.

Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení je, jak už bylo uvedeno, standardním typem dvoustranné smlouvy. Přístup ke sjednání smlouvy byl na české i rumunské straně veden rovněž snahou zrušit dosud platnou úmluvu o spolupráci v sociálních otázkách z roku 1957, která již nevyhovuje současným potřebám. Smlouva se vztahuje na všechna zpravidla smluvně upravovaná odvětví sociálního zabezpečení, to je na zdravotní péči, peněžní dávky při nemoci a při pracovních úrazech, na důchody, dávky v nezaměstnanosti, pohřebné a přídavky na děti.

Zásadní změnu smlouvy přinášejí v oblasti důchodů a zdravotní péče. Důchod vypočtený na základě dob pojištění získaných pracovníkem v České republice i v Rumunsku dosud vyplácí na své vlastní náklady pouze ten stát, na jehož území osoba bydlí. Podle nové smlouvy bude důchod vyplácet každý ze států ve výši, která odpovídá době pojištění osoby na jeho území. Zdravotní péče občanů druhého státu již nebude poskytována bezplatně. Náklady nezbytné a neodkladné péče poskytnuté pojištěncům jednoho státu ve státě druhém ponese v budoucnu ta zdravotní pojišťovna, u které jsou pojištěni. Vzájemné vyúčtování nákladů si mezi sebou provedou pojišťovny prostřednictvím styčných míst.

Po obsahové i formální stránce je smlouva moderním dokumentem o koordinaci sociálního zabezpečení. Navrhuji proto Poslanecké sněmovně Parlamentu vyslovit s předloženým návrhem souhlas a propustit smlouvu do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan kolega poslanec Jiří Karas. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Karas: Pane místopředsedo, dámy a pánové, vystoupím podobným způsobem jako navrhovatel pan ministr Škromach, to je, budu coby zpravodaj komentovat oba vládní návrhy současně. Prostudoval jsem oba tisky, tisk č. 111 i tisk č. 112. Neshledal jsem žádné závady. Jedná se o neproblematické smlouvy, neproblematické vládní návrhy. Dovoluji si navrhnout postoupit je do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, kdo se chce přihlásit do obecné rozpravy, kterou zahajuji. Nemám žádné písemné přihlášky a ani neeviduji žádnou přihlášku. Eviduji přihlášku z místa, pan kolega Kohlíček.

Než pan kolega Kohlíček přijde, zeptám se pana kolegy Kocourka, jestli ještě dlouho bude hovořit se svými kolegyněmi. Děkuji.

Pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, milé kolegyně, i vy, které se právě bavíte, pardon, myslím kolegyni Páralovou, která tam diskutuje s kolegou Kocourkem.

Vážení kolegové, dovolte mi, abych souhlasil s předkladatelem těchto dvou smluv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP