(14.20 hodin)
(pokračuje Kohlíček)

Každý, kdo se pohybuje v zahraničním obchodě, zná formuláře, které s touto mezinárodní přepravou zboží při silniční přepravě souvisí.

Smlouva COTIF, která je uzavřena od roku 1980, navazuje na starší smlouvy, tedy inovuje smlouvu přes 50 let starou. Vychází ze zkušeností ze smlouvy se silniční přepravou. Je nová v tom, že umožňuje v podmínkách - jak zde říkal předkladatel - kdy infrastruktura, neboli dopravní cesta je oddělena od provozovatele, který provozuje dopravu na této infrastruktuře.

Protože se zde jedná o úpravy, které jsou odsouhlaseny po pětiletém jednání všeobecné komise všech států, které jsou ve smlouvě COTIF neboli ve smlouvě o železniční přepravě zapojeny, domnívám se, že nic nebrání tomu, aby sněmovna tuto smlouvu přijala, a to jak v prvním, tak ve druhém čtení. Protože ale jako každá smlouva by měla být probírána mezitím příslušným výborem, doporučuji, aby příslušným výborem v tomto případě byl zahraniční výbor.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku, ani neregistruji žádnou přihlášku z místa. Proto končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor a nakonec i zpravodaj předložili návrh, aby tato smlouva byla přikázána k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Ano, vidím pana kolegu Kapouna. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat vzhledem k tomu, že norma se samozřejmě zabývá především zlepšením a kontrolou zahraniční přepravy, a vzhledem k tomu, že je tam hodně technických otázek, technických norem, aby byla přidělena tato smlouva i hospodářskému výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Kapounovi. Máme tedy dva návrhy na přikázání. Nejdříve budeme rozhodovat o přikázání zahraničnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 106 z přítomných 137 poslanců bylo 92 pro, nikdo proti. Návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o druhém návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 137 poslanců bylo pro 75, proti 15. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento vládní návrh přikázali zahraničnímu a hospodářskému výboru. Zároveň končím bod 37.

Vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu ČSSD Milana Urbana. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil procedurální návrh, a to aby body 38 a 39 byly přesunuty na konec bloku smlouvy v prvním čtení, a to z toho důvodu, že ministr Pavel Dostál je řádně omluven na zbytek dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Chápu to jako procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh přeřadit body 38 a 39? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 139 poslanců pro 82, proti 8. Procedurální návrh byl schválen.

 

Můžeme tedy pokračovat bodem

 

40.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím, podepsaná ve Valencii dne 13. května 2002
/sněmovní tisk 84/ - prvé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, předložená smlouva byla podepsána ve Valencii dne 13. května 2002. Význam navázání smluvního vztahu se Španělskem spočívá zejména v tom, že se jedná o další z členských států Evropské unie s předpokladem dalšího rozvoje vzájemné hospodářské spolupráce, ale i v tom, že mezi oběma státy existuje značná migrace osob, nejen turistů, ale i pracovníků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším. Požádal bych sněmovnu o klid. Myslím, že jsme se dopoledne dohodli, jakým způsobem budeme pokračovat v jednání. Jsem přesvědčen, že půlhodinu klidu vydržíme, abychom projednali tyto mezinárodní smlouvy. Děkuji vám.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Postavení Španělska se tím blíží Itálii, s jejímž sjednáním vyslovil souhlas Parlament počátkem tohoto roku.

K samotné smlouvě lze říci. Jde o standardní typ dvoustranné smlouvy používaný v mezinárodní praxi. Respektuje základní principy obsažené v nařízeních Evropské unie, v mnohostranných konvencích i bilaterálních smlouvách, jako je např. rovnost nakládání s občany druhého státu, sčítání pojistných dob, vyloučení dvojího pojištění a výplata dávek do ciziny. Vztahuje se na všechna odvětví sociálního zabezpečení, jež jsou obvykle mezinárodními smlouvami koordinována, tj. např. zdravotní péče, peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody, dávky v nezaměstnanosti a přídavky na dětí. Úprava zdravotní péče ve smlouvě vychází z principu zachování nároku na její poskytnutí při pobytu na území druhého státu, ale v zásadě její poskytnutí omezuje na nezbytný rozsah.

Přestože vstupem České republiky do Evropské unie smysl dvoustranné smlouvy se Španělskem bude potlačen, její sjednání v současné době má velký význam. Nejen umožní řešit oprávněné nároky občanů, ale ještě před vstupem do Evropské unie začlení český systém do koordinační soustavy sociálních systémů západoevropských zemí.

Předkládaná smlouva je smluvním dokumentem odpovídajícím po věcné i formální stránce mezinárodně uznávaným požadavkům na koordinaci sociálního zabezpečení. Navrhuje se proto Poslanecké sněmovně vyslovit s jejím sjednáním souhlas.

Z finančního hlediska provádění smlouvy bude znamenat zvýšení nákladů na výplaty českých dílčích důchodů do Španělska asi 2 miliony korun ročně - čerpání z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Negativní dopad aplikace smlouvy pro české zdravotní pojišťovny je odhadován přibližně částkou 12 miliard korun. Rozbor odhadů nákladů byl na základě smlouvy správně.

Požádal bych vás o propuštění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je poslanec Vilém Holáň. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP