(11.10 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Proto jsme se dohodli, že budeme přes zimní měsíce zhruba do března příštího roku na zpřesňování věcí pracovat, v březnu pak bychom chtěli výsledek naší práce předložit vládě. Usilujeme tedy o vyjasnění formulací tak, aby vymezení povinností jednotlivých partnerů bylo jednoznačné. To se týká samozřejmě také ceny, o které jsem hovořil, kde chceme jasně vědět, jaká část těchto rezerv přináleží čerpání, které stanoví realizační dohoda při okolnostech, jež zakládají zvyšování ceny. Takovýchto formulačních nepřesností a nejasností obsahuje dohoda více, a proto je nezbytné je napravit, což chceme udělat.

Nestandardní postup, o kterém jsem hovořil, se netýká této zprávy, ale postupu přípravy na Ministerstvu dopravy a spojů. Já jsem tento nestandardní postup popsal tak, že běžný postup je takový, že se veškeré materiály, které projednává vláda, projednávají na poradě ministra. Zde při finálních pracích takovéto jednání neprobíhalo, proto jsem uložil odboru kontroly Ministerstva dopravy a spojů, aby předložil zprávu o tom, jak probíhalo projednávání těchto smluv a jak byly na ministerstvu připravovány. Vše, co se dále z tohoto mého stanoviska vyvozuje, je věcí hypotéz, a já tyto hypotézy nikterak neživím. Pokud dospěje tento nezávislý vyšetřovací orgán k nějakým nesrovnalostem, je jeho povinností obrátit se na orgány činné v trestním řízení. Proto bych rád vyzval v této oblasti k potřebnému vyčkání na stanovisko, které tento nezávislý orgán předloží, přičemž já toto stanovisko budu samozřejmě respektovat.

Myslím si, že jsem zhruba odpověděl na body, které byly vzneseny jako otázky, jež by mohly eventuálně bránit řádnému průběhu přípravy výstavby.

Možná, že jsem tu neřekl - a na hospodářském výboru to také zaznělo - že byla zintenzivněna příprava území, byl vytvořen projektový tým na přípravu dálnice D 47, a to na Ředitelství silnic a dálnic, přičemž tento projektový tým bude odpovědný za přípravu jednotlivých úseků a bude motivován i finančně k tomu, aby jeho práce byla mimořádně urychlena. Uvědomujeme si, že stát skutečně tím dlouhým vyjednáváním některé své povinnosti nestíhá plnit, takže tato náprava proběhla, a já věřím, že příprava území nebude naším problémem s výjimkou ovšem některých úseků, které nejsou právně dostupné, přičemž ovšem i tam hledáme cesty, jak tyto věci napravit.

Myslím, že jsou vytvořeny všechny předpoklady pro to, abychom s investorem H&C dospěli k uspokojivému řešení problémů, které realizační dohoda obsahuje, a já věřím, že další zpráva, kterou vám budu moci přednést nebo kterou přednesu na hospodářském výboru, bude už konstatovat, jak se věci pohnuly, a že bude obsahovat takové stanovisko, že je možné výstavbu zahájit, že je možné schválit smlouvy o financování tak, aby byl předpokládaný harmonogram výstavby dodržen a abychom v příštím roce zahájili první fázi obou dvou úseků a dokončili stavbu v plánovaném harmonogramu do roku 2009.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Nechce.

Uzavřela jsem tedy obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou, do níž nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se však hlásí pan poslanec Karel Vymětal. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl text usnesení, o kterém bychom mohli hlasovat po skončení podrobné rozpravy. Usnesení by znělo takto: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra dopravy a žádá hospodářský výbor, aby pravidelně vývoj výstavby dálnice D 47 sledoval, vyhodnocoval a přijímal potřebná opatření.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další do podrobné rozpravy se přihlásil pan poslanec Říman. Prosím.

 

Poslanec Martin Říman: Paní předsedající, dámy a pánové, já s dovolením zopakuji to, co jsem v omylu přednesl již v obecné rozpravě. Jde o návrh usnesení o třech samostatných bodech:

Za prvé. Poslanecká sněmovna konstatuje na základě informace předložené vládou ČR, že smlouva podepsaná mezi státem a firmou H&C je nevyvážená v neprospěch státu.

Za druhé. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby usilovala o změnu této smlouvy tak, aby plnění státu bylo adekvátní zvyklostem a dobrým mravům. V případě, že na tento požadavek nebude druhá strana ochotna přistoupit, jednat o ukončení kontraktu.

Za třetí. Poslanecká sněmovna doporučuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby podmínky smlouvy mezi státem a firmou H&C urychleně prošetřil.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych zopakoval svůj návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby urychlila přípravu výstavby dálnice D 47 včetně možných alternativ financování tak, aby nedocházelo k dalšímu zdržování stavby.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil do podrobné rozpravy, proto podrobnou rozpravu končím. Poprosím pana zpravodaje, aby se ujal své role a provedl nás hlasováním.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo celkem 19 poslanců, z toho čtyři dvakrát. Chtěl bych zdůraznit, že nikdo nezpochybnil význam komunikace D 47 na Ostravsko. Diskuse se odehrála spíše v oblasti financování a pohybovala se od bezpodmínečné podpory, např. u pana poslance Vymětala nebo u pana poslance Lachnita, až po zpochybnění realizační smlouvy, např. u poslanec Beneše.

Nyní jsem tedy připraven přečíst jednotlivé návrhy na usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Budeme o nich hlasovat tak, jak byly předneseny, pane zpravodaji, nebo navrhujete jiný postup?

 

Poslanec Karel Sehoř: Doporučuji hlasovat o návrzích usnesení v pořadí, v jakém byly předneseny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Hlásí se ještě pan poslanec Vymětal s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, chtěl bych se ohradit proti názoru pana zpravodaje. Já jsem ve svém vystoupení nikde neřekl, že bezvýhradně podporuji výstavbu dálnice D 47. - (Předsedající: Není rozprava, pane poslanče.) - Já se, paní předsedající, pouze ohrazuji proti sdělení pana zpravodaje.

 

Poslanec Karel Sehoř: Já se omlouvám panu poslanci Vymětalovi, zřejmě výstavbu D 47 nepodpořil.

Nyní bych přednesl usnesení.

Pan poslanec Vymětal navrhuje toto usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra dopravy a spojů a žádá hospodářský výbor, aby pravidelně vývoj výstavby dálnice D 47 sledoval, vyhodnocoval a přijímal potřebná opatření.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Myslím, že všem je zřejmé, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 86 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 z celkového počtu 175 poslanců hlasovalo pro 155, proti bylo 13 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Následující tři usnesení přečtu postupně. Jsou to návrhy na usnesení pana poslance Římana.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP