(11.20 hodin)
(pokračuje Sehoř)

Poslanecká sněmovna konstatuje na základě informace předložené vládou České republiky, že smlouva podepsaná mezi státem a firmou Housing and Construction je nevyvážená v neprospěch státu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, mohu nechat hlasovat? Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 174 poslanců 51 hlasovalo pro návrh, 55 proti návrhu. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Přečtu druhý návrh usnesení od pana poslance Římana: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby usilovala o změnu této smlouvy tak, aby plnění státu bylo adekvátní zvyklostem a dobrým mravům. V případě, že na tento požadavek nebude druhá strana ochotna přistoupit, jednat o ukončení kontraktu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan předseda poslaneckého klubu Unie svobody se hlásí o slovo. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, pokud by navrhovatel nic nenamítal, tak bych navrhl, aby se obě věty tohoto usnesení hlasovaly zvlášť. Jsou to vlastně dva body návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan navrhovatel souhlasí, ale já bych v tom případě poprosila, abychom vždy přečetli tu jednu větu zvlášť před hlasováním. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Sehoř: Takže v tom případě první věta zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby usilovala o změnu této smlouvy tak, aby plnění státu bylo adekvátní zvyklostem a dobrým mravům.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 88 ze 175 přítomných poslanců 79 hlasovalo pro návrh, 41 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Sehoř: Paní místopředsedkyně, pokud tento návrh nebyl přijat, pak nemá význam hlasovat o druhé větě a musí se hlasovat o obou větách dohromady. (Dohadování v lavicích.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Chtěla jsem říci, že se domnívám, že tento postup je v rozporu s naším předchozím postupem, protože pan navrhovatel souhlasil s odděleným hlasováním a my bychom asi zřejmě museli tento spor rozhodnout hlasováním sněmovny, pokud by pan zpravodaj trval na svém navrženém postupu.

 

Poslanec Karel Sehoř: Přistupuji na vaše stanovisko, předpokládám, že by asi získal stejný počet hlasů jako ten předtím, takže nemá význam hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Domníváte se tedy, že o té druhé větě nebudeme hlasovat. Je nehlasovatelná. Prosím o přednesení dalšího návrhu.

 

Poslanec Karel Sehoř: Navrhnu třetí část usnesení pana poslance Římana: Poslanecká sněmovna doporučuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby podmínky smlouvy mezi státem a firmou Housing and Construction prošetřil.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování, prosím, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 89 z 175 přítomných poslanců 71 hlasovalo pro návrh, 53 bylo proti návrhu. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní mám poslední návrh na usnesení, pokud se nemýlím, a ten je můj a zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby urychlila přípravu výstavby dálnice D 47 včetně možných alternativ financování tak, aby nedocházelo k dalšímu zdržování této stavby.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 90 ze 174 přítomných poslanců 95 hlasovalo pro návrh, proti návrhu 36. Návrh byl přijat.

 

Domnívám se, pane zpravodaji, že bychom měli hlasovat o návrhu usnesení jako celku, protože byla přijata dvě usnesení. I když je to možná nadbytečné.

 

Poslanec Karel Sehoř: Takže prosím paní předsedající, aby dala hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování o usnesení jako celku. Prosím, kdo souhlasí s tímto usnesením jako celkem, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 175 poslanců 114 hlasovalo pro návrh, proti návrhu dva. Návrh byl přijat.

 

Končím tento bod.

 

Jako druhý bod dnešního dopoledního jednání budeme projednávat

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 121/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Pavel Rychetský. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, z pověření vlády České republiky vám předkládám návrh zákona, kterým se snažíme řešit jednu jedinou situaci, a to je situaci, kterou bych stručně nazval zabezpečení prezidenta republiky po skončení výkonu funkce.

Jak víte, současná právní úprava, která je předmětem zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, nezná kromě institutu odchodného žádný institut tohoto druhu, který by tedy upravoval platové či obdobné poměry ústavních činitelů po skončení výkonu jejich funkce. Vláda se rozhodla tento návrh předložit s ohledem na to, že považuje funkci prezidenta republiky, tj. hlavy státu, za funkci naprosto výjimečnou, a i s ohledem na to, že podíváme-li se po evropských zemích, jsme již v tuto chvíli prakticky osamělou zemí, která pro hlavu státu podobnou zákonnou úpravu nemá. Vedle nás podobnou úpravu má pouze Rakousko, jinými slovy prezident Rakouské republiky skutečně nemá zákonnou úpravu svého zabezpečení. Pikantní ovšem je, že na druhé straně v Rakouské republice všichni členové vlády, poté co skončí výkon své funkce, mají právo na to, ministerský plat pobírat až do konce svého života. S takovým návrhem - zdůrazňuji - nepřichází vláda České republiky.

Vycházíme z toho, že v demokratických zemích - a Česká republika mezi ně nepochybně patří - zůstávají prezidenti i po skončení svého funkčního období významnými politickými a společenskými osobnostmi, které představují potenciál další služby ve prospěch své vlastní země.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP