(14.10 hodin)
(pokračuje Vymětal)

Na hospodářském výboru jsme byli informováni, že vláda takto učinila. To znamená, že usnesení Poslanecké sněmovny bylo vyhověno a bylo splněno.

Jinak bych chtěl jenom podotknout, že díky volbám projednáváme tuto zprávu až nyní, a máme už v současné době tisky k dispozici, kde bude tato zpráva už projednávána za první pololetí roku 2002, což bude na příští schůzi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za vystoupení. Slovo má pan kolega Jiří Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, rozpočtový výbor svým usnesením č. 49 vzal na vědomí Informaci České exportní banky o zvýhodněném financování a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o zvýhodněném financování za rok 2001.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. - Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Opět se nikdo nehlásí, tedy ji též končím. Slovo dám panu kolegovi Vymětalovi, aby nám přednesl návrh usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. V zásadě je shodné usnesení rozpočtového výboru i hospodářského výboru, takže můžeme hlasovat o usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 2001.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Z toho je zjevné, že jste dal přednost svému hospodářskému výboru.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 137. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 153 pro návrh 93, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Dříve než zahájím další bod, prosím, aby zpravodaj k bodu 72, kterým je pan kolega Martin Kocourek, zvážil, zda chce projednávat tento bod i při nepřítomnosti guvernéra České národní banky pana Tůmy, který je služebně v zahraničí, a zda případně nechce ten bod přeřadit na někdy jindy. Nicméně to byla informace k bodu 72.

 

Nyní zahajuji projednávání bodu

 

69.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 2001)
/sněmovní tisk 15/

 

Podle stejného zákona jako Česká exportní banka je také Exportní, garanční a pojišťovací společnost, a. s., Praha, povinna podávat dvakrát ročně Poslanecké sněmovně informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik. Informace byla předložena. Hospodářský a rozpočtový výbor ji projednaly. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 15/1, respektive 2. Opět prosím pana kolegu Vymětala a poté pana kolegu Patočku, aby nás informovali o jednání svých výborů.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, je obdobná situace jako u předchozího bodu. Opět projednáváme informaci za rok 2001 díky volbám až teprve nyní. V současné době už také máme tisk, kdy je předložena Informace za první pololetí roku 2002 tohoto roku.

Hospodářský výbor se zabýval tímto tiskem. Konstatoval, že EGAP plní úkoly, které jsou mu dány zákonem a které požaduje jak Poslanecká sněmovna, tak i hospodářský a rozpočtový výbor. V jeho financování pojištění bylo dosaženo významných úspěchů, které snižují pojistné plnění. To znamená, že i po ekonomické stránce hospodaření a chování se EGAP je v naprostém pořádku. Taktéž pokud jde o teritoriální skladbu pojištění rizik, tak i skladbu co do podnikatelské sféry, ty trendy mají žádoucí trend.

Z toho důvodu hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně svým usnesením, aby předloženou informaci Exportní, garanční a pojišťovací společnosti vzala na vědomí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má kolega Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Rozpočtový výbor přijal své 50. usnesení a vzal na vědomí informaci Exportní, garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik. A doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. - Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. - Nikdo se nehlásí, také ji končím. A uděluji slovo zpravodaji.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, je zde předložen návrh opět shodný mezi rozpočtovým i hospodářským výborem společně, takže bychom hlasovali o usnesení, které zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci Exportní, garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2001.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 138. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 153 pro 110, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji. Dostal jsem informaci k bodu 72, že Zpráva České národní banky o měnovém vývoji může být projednávána výhradně a pouze za přítomnosti guvernéra České národní banky. Z tohoto důvodu tedy není na zpravodaji, aby posoudil, zda chce, či nechce tento bod projednávat, a proto podávám procedurální návrh přeřadit tento bod na příští týden s tím, že o přesném zařazení rozhodneme v úterý v úvodu našeho jednání.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 139. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 151 přítomných pro návrh 104, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem by měl být bod 71, neboť bod 70 jsme přeřadili, tedy

 

71.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2001
/sněmovní tisk 37/

 

Na návrh organizačního výboru zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 37/1. Prosím zpravodaje výboru, současně čerstvého předsedu mediální komise pana kolegu Talíře, aby nás informoval.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Náš výbor, tedy výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, se 8. října zabýval touto zprávou, která hovoří o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2001, na své schůzi. Tuto zprávu projednal. Konstatoval, že obsahuje kromě příloh tři části. První se zabývá činností České tiskové kanceláře, která je kromě Českého rozhlasu, České televize třetí veřejnoprávní institucí na poli trhu s informacemi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP