(14.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Otevírám rozpravu a uděluji slovo kolegyni Šojdrové.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: V podrobné rozpravě navrhuji vzít zprávu likvidátora za období do 31. května na vědomí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nikdo další se nehlásí, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování. Návrh usnesení je jasný, není třeba jej opakovat.

 

Rozhodneme o tom, zda vezmeme, či nevezmeme zprávu na vědomí.

Zahájil jsem hlasování číslo 133. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 148 pro 57, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Tento bod jsme přijali bez přijetí jakéhokoliv usnesení. Doufám, že se nad tím likvidátor zamyslí.

Slovo má paní kolegyně Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych zde přednesla jeden procedurální návrh. Chtěla bych požádat o přeřazení bodu č. 70. Jde o Výroční zprávu o hospodaření České televize za rok 2001. Žádám o přeřazení jako první bod pátečního jednání příští týden. Dovolte mi krátké zdůvodnění.

Dnes byl zvolen kolega Talíř předsedou mediální komise. Mediální komise může standardním způsobem zasedat a jednat. Jak bylo v minulém volebním období zvykem, projednávala veškeré zprávy týkající se médií a mediální legislativu. Chtěli bychom tuto zprávu projednat ve čtvrtek večer a standardním způsobem jak předseda mediální komise, tak zpravodaj výboru se touto zprávou zabývat na našem pátečním jednání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl také procedurální návrh k následujícímu bodu 67, Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2002, sněmovní tisk 13 - aby mohl být přítomen předseda regulačního úřadu Pavel Brychta.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Máme dva procedurální návrhy, a tudíž dvě hlasování. První je přeřazení bodu 70 jako první bod v pátek, druhý je o umožnění účasti předsedy Energetického regulačního úřadu na jednání sněmovny.

 

Nejprve k návrhu na přeřazení k bodu. Zahájil jsem hlasování číslo 134. Kdo je pro, kdo je proti?

Z přítomných 151 pro 115, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 135. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro 118, proti jeden. I tento návrh byl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

67.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2001
/sněmovní tisk 13/

 

Podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, tzv. energetický zákon, předkládá Energetický regulační úřad jednou ročně zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření Poslanecké sněmovně. Zprávu projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 13/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru kolega Tomáš Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal zprávu o činnosti Energetického regulačního úřadu s tím, že tato zpráva byla v podstatě velmi jednoduchá. Tento úřad vznikl dle příslušného energetického zákona k 1. 1. letošního roku. Znamená to, že během své dosavadní činnosti řešil pouze otázky organizační, tzn. zajištění místa činnosti - sídlem tohoto úřadu je dle rozhodnutí Poslanecké sněmovny Jihlava, řešil otázky personální, tzn. nábor příslušných pracovníků, řešil otázky technické, tzn. opatření příslušného technického zařízení. V tuto chvíli více v této zprávě být ani nemohlo.

Snad se jen sluší podotknout, zejména z hlediska budoucího fungování tohoto úřadu, že jeho celý význam se plně projeví teprve od 1. 1. 2005, tedy data, ke kterému Poslanecká sněmovna prostřednictvím již zmiňovaného energetického zákona schválila plnou regulaci trhu s energiemi v České republice.

Tolik z mé strany zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. - Nikdo se nehlásí, tuto rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Není třeba opakovat usnesení výboru, je-li součástí sněmovního tisku. - Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o následujícím usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Energetického a regulačního úřadu za rok 2001."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 136. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 154 pro návrh hlasovalo 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pane předsedo, takovou dlouhou cestu z Jihlavy jste jel, a bylo to tak hladké.

 

Dalším bodem je

68.
Informace o zvýhodněném financování za rok 2001
/sněmovní tisk 14/

 

Podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, je povinna Česká exportní banka, a. s., Praha, podávat dvakrát ročně Poslanecké sněmovně informaci o zvýhodněném financování. Informaci projednal hospodářský a rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 14/1, respektive prosím, aby se nejprve ujal slova zpravodaj Karel Vymětal a připravil se jeho kolega Jiří Patočka.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jak bylo již předesláno, hospodářský výbor se předloženou informací o zvýhodněném financování za rok 2001 zabýval velice podrobně, rozebral celou situaci, jak probíhala v roce 2001. Konstatoval, že tendence, které byly založeny v dřívějších letech, pokračuji, tzn. jak podpora exportérům, tak i podpora předvýrobním etapám, podpora ve výrobě určené pro export a také podpora malého a středního podnikání. Hospodářský výbor na základě toho doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala předloženou zprávu na vědomí.

V této souvislosti mi dovolte ještě jednu poznámku. Myslím, že je správné, abychom se vždycky vraceli k usnesením Poslanecké sněmovny, která přijala k minulým zprávám. Při projednávání této zprávy za I. pololetí 2001 jsme požádali vládu, aby zvážila zrušení usnesení vlády ještě ČSFR č. 289 z 8. května 1991 o poskytování přímých dotací na úhradu úrokových rozdílů u dodavatelských úvěrů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP