(14.20 hodin)
(pokračuje Talíř)

Ve druhé části se zabývala hospodařením, ze kterého vyplývá, že Česká tisková kancelář ve sledovaném období hospodařila se ziskem 13,3 mil. Kč, a ve třetí je uvedena zpráva Rady ČTK.

Výbor tuto zprávu zevrubně projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s Výroční zprávou o činnosti hospodaření ČTK v roce 2001.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí, končím ji a zahajuji podrobnou rozpravu. Opět se nikdo nehlásí, opět ji končím.

Prosím o návrh usnesení.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dovoluji si sněmovně předložit následující usnesení k tomuto bodu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s výroční zprávou o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2001."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 140. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 150 pro návrh 112, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

73.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002
/sněmovní tisk 64/

 

Zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 64 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny přednese v zastoupení předsedkyně petičního výboru paní kolegyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, Poslanecké sněmovně Parlamentu došlo za dobu od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002 celkem 82 petic. Petiční archy podepsalo celkem 64 532 občanů, kteří využili svého petičního práva a tímto způsobem se vyjádřili ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu.

Petice především reagovaly na činnost dolní parlamentní komory, na společenské dění a obsahovaly rovněž názory občanů na připravované zákony a jejich očekávané projednávání v zákonodárném sboru. Nejvíce petic - 48 s celkem 49 504 podpisy - směřovalo do resortu školství. Další počtem byla petice, která obsahovala 24 865 podpisů a patřila protestní akci proti zavedení školného na vysokých veřejných školách. Další velká podpisová kampaň s 23 046 podpisy byla organizována na podporu zvýšení mezd učitelům v nestátních školách. V tomto sledovaném pololetí kritizovalo 4037 občanů reformu územní veřejné správy.

Zpráva o peticích, sněmovní tisk č. 64, vám byla rozdána a já vás nyní seznámím s usnesením petičního výboru. Petiční výbor projednal předloženou zprávu a pověřil předsedkyni výboru, aby zprávu upravila podle připomínek poslanců a poté ji předložila k informaci Poslanecké sněmovně a doporučila Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, tak ji končím a současně otevírám podrobnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, tak ji končím.

Přikročíme k hlasování o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 141. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 147 pro návrh 121, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

74.
Změna časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

 

K tomuto bodu bylo rozdáno usnesení rozpočtového výboru č. 52 z jeho 4. schůze. Prosím zpravodaje a předsedu výboru pana kolegu Kalouska, aby toto usnesení uvedl.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, když jsme schvalovali zákon, který umožnil vládě předložit návrh státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny o měsíc později vzhledem k mimořádným situacím z letošního léta, měli jste jako informaci předloženu změnu harmonogramu, kterou by bylo potřeba schválit za předpokladu, že tento zákon bude přijat. Protože tento zákon byl přijat, předkládá vám rozpočtový výbor svým usnesením ten harmonogram, s kterým jste už byli seznámeni, ke schválení.

Dovolte mi upozornit na tři body vedle tohoto harmonogramu. Za prvé dle stanoviska legislativců je nezbytné vyhovět zákonu v tom smyslu, že mezi předložením návrhu zákona a jeho projednáváním musí uplynout lhůta deseti dnů, což znamená závazek pro vládu, aby předložila návrh zákona o státním rozpočtu o tři dny dříve, než jí zákon ukládá. Vláda je s touto potřebou srozuměna. Dále pak rozpočtový výbor si je vědom skutečnosti, že nelze jednotlivým výborům přikázat, aby zkrátily svoji zákonnou lhůtu 30 dnů na projednávání jednotlivých kapitol. Ale dovoluji si je požádat o to, aby tak učinily, protože za předpokladu, že výbory projednají během 14 dnů jednotlivé kapitoly, bude možno celý harmonogram v bodech 6 - 10 rovněž o 14 dnů zkrátit, což bude mít velmi pozitivní dopad na financování zejména obcí a krajů v onom kritickém popovodňovém roce. Domníváme se, že těch 14 dnů je velmi důležitých, a proto si dovolujeme tuto žádost formulovat tak, aby to byla žádost Poslanecké sněmovny vůči jednotlivým výborům.

Dovoluji si vás proto požádat o přijetí návrhu usnesení, tak jak je rozpočtovým výborem předloženo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a ani do ní se nikdo nehlásí, takže i tu končím.

Přikročíme k hlasování o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2003 podle usnesení rozpočtového výboru č. 52."

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, pane předsedající, pak jsou tam ještě body II a III, o kterých jsem hovořil. My je pokládáme za důležité.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, potom bude lepší: "a současně žádá příslušné výbory, aby v zájmu urychlení projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2002 ukončily projednávání přikázaných kapitol a okruhů již do 24. 11" a za třetí to, co je uvedeno v onom sněmovním tisku. Je námitka proti společnému hlasování? Není.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 142. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 148 pro návrh 122, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, přál bych vám mít takový čistý stůl před sebou, jako mám já, protože to neznamená nic jiného, než že dnes končíme. Přeji hezký víkend.

 

(Jednání skončilo ve 14.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP