(9.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Kdo souhlasí se zkrácením lhůty o 20 dnů? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 153 poslanců pro 100, proti 27. Návrh byl přijat a lhůta k projednání tohoto tisku je zkrácena o 20 dnů.

 

Tím tento bod končím a děkuji zástupci navrhovatelů a zpravodaji.

 

Paní kolegyně Dundáčková má náhradní kartu č. 12.

 

Nyní přistoupíme k bodu

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
/sněmovní tisk 49/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, důvodů pro předložení relativně krátké novely zákona o trestním rejstříku je několik. Žádný se však netýká věcné podstaty a zaměření této evidence, všechny se týkají naopak otevření komunikace mezi Rejstříkem trestů a ostatními subjekty, ať to jsou orgány státní správy, nebo občané.

Prvním záměrem předložené novely je nutnost vytvořit legislativní předpoklady k vybudování komunikačního terminálu v Rejstříku trestů pro efektivní využívání informací z jiných informačních systémů veřejné správy, a to zejména z informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Přijetím zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, totiž ztratil Rejstřík trestů možnost získávat údaje z evidence obyvatel k doplnění chybějících nebo odstranění nesprávných údajů ve své evidenci, k vyloučení záměny osob a zamezení případného vydání výpisu nebo opisu s nesprávnými údaji.

Druhým, neméně významným motivem pro tuto novelizaci je záměr vybudovat moderní dálkový elektronický přístup, který by zcela odstranil dosavadní oběh papírových nosičů informací mezi Rejstříkem trestů a žadateli. Tento komunikační terminál bude nepřetržitě dostupný pro všechny orgány činné v trestním řízení. Kromě rychlosti a jednoduchosti vyřizování žádostí o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů bude dalším z pozitivních důsledků i podstatně vyšší stupeň ochrany. Nový způsob bude spočívat v uložení elektronického obrazu ověřené písemné žádosti a následném vydání výpisu nebo opisu na samostatné listině, která bude obsahovat ochranné prvky proti pozměňování a padělání. Současně se navrhuje i potřebná novelizace některých ustanovení v návaznosti na přijaté právní předpisy, právě např. na zmíněný zákon č. 101/2000, o ochraně osobních údajů.

Lze shrnout, že hlavním cílem předkládaného návrhu je zrychlení, zlevnění a zkvalitnění činnosti Rejstříku trestů, aniž by v důsledku této navrhované novely byly činěny jakékoli nároky na zvýšené prostředky ze státního rozpočtu. Naopak je pravděpodobné, že dojde k úsporám, a to v ostatních resortech veřejné správy nebo u jiných subjektů. Tyto úspory by samozřejmě nebylo asi korektní v tuto chvíli vyčíslovat konkrétní částkou. Je tedy nepochybné, že tato novela zákona představuje další zdokonalení oblasti, která je významná, protože je to oblast, která vlastně zahrnuje větší množství součinnosti různých orgánů veřejné správy i jednotlivců, kteří potřebují pro nejrůznější oblasti své činnosti, např. pro oblast živnostenského podnikání, mít dostatečné doklady.

Jsem přesvědčen, vážené dámy a pánové, že tuto novelu podpoříte a propustíte do druhého čtení. Za to vám předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení - paní poslankyně Eva Dundáčková. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vláda České republiky předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o tzv. Rejstříku trestů. Za zmínku jistě stojí skutečnost, že tento zákon od doby svého schválení, tedy v roce 1994, nebyl - světe div se! - ani jedenkrát novelizován. Tomuto návrhu zákona bylo přiděleno číslo tisku 49 a organizační výbor jej navrhl k projednání výboru ústavně právnímu.

Vláda v tomto návrhu předkládá celkem 14 novelizačních bodů. Já považuji za správné předeslat, že za stěžejní změnu považuji nový způsob vydávání výpisu z tohoto rejstříku a umožnění dálkového elektronického přístupu. Je to změna, která směřuje jednoznačně ke zvýšení komfortu pro občany, znamená zjednodušenou a zkrácenou cestu k výpisu z rejstříku trestů, který by již nadále fakticky měla vydávat na počkání jednotlivá kontaktní místa. To já považuji - a troufám si tvrdit, že se mnou budete pravděpodobně ve své většině souhlasit - za významný krok vpřed.

Na druhé straně návrh obsahuje i body, jejichž účelnost, neřku-li chvályhodnost již tak zřejmá není, ačkoliv tomu tak bezpochyby může býti.

Podle stávajícího znění § 2 odstavec 1 předmětného zákona totiž Rejstřík trestů vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení, dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z takové evidence pak slouží pro potřebu trestního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Návrh nově stanoví, že údaje z evidence mají sloužit také pro potřebu řízení občanskoprávního, aniž by důvodová zpráva jakkoli reflektovala pohnutky, které vládu k takovémuto rozšíření vedly.

Jistou souvislost je možné shledat se zněním § 12 a rozšířením okruhu orgánů, které mohou žádat o výpis pro potřeby jiného než trestního řízení. Jistě je představitelné, že také mohou být vážné důvody pro to, aby pro jiné než trestní řízení byl takovýto opis z evidence, resp. rejstříku trestů žádán. Nicméně které tyto případy jsou a jak moc velké rozšíření je, nikde řečeno není. Já se přiznám, že bych nejen jako zpravodaj, ale také jako poslankyně a zejména jako občan této republiky velmi stála o alespoň pravděpodobný výčet takových případů.

Většina dalších novelizačních bodů reaguje na změny v legislativě či mezinárodním postavení České republiky, resp. změnu v mezinárodním postavení České republiky, a je v předloženém znění akceptovatelná.

Diskutabilní zůstává bod č. 4 novely, který umožňuje Rejstříku trestů, resp. těžko si představit, že Rejstříku trestů, samotné evidenci, bezpochyby pracovníkům Rejstříku trestů, kteří spravují tento registr, oprávnění v rozsahu potřebném pro plnění úkolů uvedených v odstavci 2 zákona získávat informace z evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů, a to i způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP