(9.40 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Správci uvedených informačních systémů jsou povinni k tomu poskytnout potřebnou součinnost. Já jsem velice pozorně poslouchala předkládací zprávu místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti pana Pavla Rychetského a z jeho zprávy, z jeho otevření, jsem pochopila, že opravdu otevíráme komunikaci, která má umožnit efektivní využívání záznamů nejen pracovníků Rejstříku trestů směrem k pracovníkům spravujícím ostatní registry, ale také z druhé strany. A pokud by tomu tak bylo, tak se přiznám, že takovéto provázání několika registrů nepovažuji za šťastné a jako občan této republiky bych se velmi bála toho, aby volný vstup a provázání těchto registrů bylo možné.

Než se tedy rozhodneme pro to, zda tento zákon propustíme do druhého čtení a budeme se jím v celé šíři zabývat, velmi bych stála o to, aby pan ministr spravedlnosti odpověděl na otazníky, které pro mne nad touto novelou stojí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Dundáčkové za její zpravodajskou zprávu. Poprosil bych sněmovnu, aby se zklidnila, abychom se společně poslouchali. A otevřel bych obecnou rozpravu. Žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy nemám, tak se ptám poslanců a poslankyň, jestli mají zájem se přihlásit do obecné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku. Proto končím obecnou rozpravu a ptám se pana místopředsedy vlády Pavla Rychetského, jestli se chce na závěr vyjádřit.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Omlouvám se. Síla osobnosti paní zpravodajky odvedla mou pozornost. V jejím vystoupení byly zmíněny dvě skutečnosti, které velmi rád vysvětlím.

Opravdu dochází k rozšíření subjektů, kterým může sloužit rejstřík trestů a které potom mají volný přístup pro řízení před soudem nejen ve věcech trestních nebo správních jako doposud, ale i ve věcech občanskoprávních. A trochu mě mrzí, že není v důvodové zprávě vysvětleno toto rozšíření, i když musím říci, že patrně nebude velmi často frekventované, ale dovedu si představit, že například v řízení o rozvodu manželství namítne jeden z účastníků, že druhý účastník, odpůrce, na něm spáchal násilný trestný čin, a místo dlouhého dokazování si to může soud ověřit přímo.

Pokud se týká druhé zmínky k bodu 4 novely, chtěl bych říci, že se absolutně tímto zákonem s jedinou výjimkou, a to je právo státního zastupitelství na přístup do rejstříku trestů, nemění okruh subjektů oprávněných ke vstupu do evidence Rejstříku trestů a získávání výpisů nebo opisů. Ustanovení § 3 je doplněno o nový odst. 4, který však zakládá komunikaci jednosměrnou, nikoliv dvousměrnou, jednosměrnou ve prospěch Rejstříku trestů, aby v zájmu verifikace svých údajů si mohl zjistit u evidence obyvatel anebo občanských průkazů, zda skutečně ten, kdo je evidován v Rejstříku trestů, je totožnou osobou, zda nezměnil bydliště apod.

Chtěl bych tedy zdůraznit, že jde o technickou novelu, ve které hlavní podstata je v tom, že dosavadní, abych tak řekl málem středověký způsob komunikace mezi Rejstříkem trestů a ostatním okolím za pomoci manuálně podané písemné žádosti, okolkované, za pomoci korespondenčního styku se umožňuje nahradit za pomoci institutu elektronického podpisu komunikací elektronickou, to je rychlejší, ale také naprosto nepochybně komunikací, která zajišťuje mnohem vyšší stupeň spolehlivost než komunikace za pomoci, abych tak řekl, lidského faktoru a manuálního vyplňování různých dotazníků.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Protože v obecné rozpravě nebyl žádný přihlášený, nezazněl žádný návrh, nebudu tedy vyvolávat paní zpravodajku. Budeme se zabývat rovnou návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 78 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 165 poslanců pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Zároveň končím bod číslo 22.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho jednání, kterým je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 69/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Vláda předpokládá projednání podle § 90 odst. 2. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Proto jsem se s ním ani neloučil. Rozloučil jsem se zpravodajkou paní Evou Dundáčkovou. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, používání § 90 odst. 2 jednacího řádu by mělo být opravdu naprosto výjimečným institutem odůvodněným věcnou nebo časovou potřebou naléhavého řešení problému, který vznikne při aplikaci práva. Musím říci, že jsem přesvědčen, že před vás předstupuji s návrhem zákona, kde je odůvodněné použití citovaného ustanovení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože jsme z věcných i časových důvodů v situaci, kdy nebude-li předložený návrh zákona přijat a v účinnosti před 1. lednem příštího roku, to je vlastně během dvou a půl měsíce, ztratí význam a nebude vlastně mít smysl ho dále projednávat. O co běží.

V minulé Poslanecké sněmovně se počátkem tohoto roku podařilo přijmout základní právní úpravu, která v této zemi vlastně poprvé po roce 1948 zavádí plnohodnotné správní soudnictví s plnou jurisdikcí správních soudů. Znamená to, že od 1. ledna příštího roku za prvé bude zřízen Nejvyšší správní soud a za druhé na úrovni všech krajských soudů budou zřízeny specializované úseky správního soudnictví složené buďto ze senátu, nebo ze samosoudců, které již nebudou přezkoumávat na základě správních žalob pravomocná správní rozhodnutí pouze z hlediska legality, které již nebudou vázány tím, jak správní orgán zjistil skutkový stav, ale které budou samy moci znovu provádět dokazování, které budou moci samy přezkoumávat meritorně postup i rozhodnutí správního úřadu, a které tedy budou moci v tomto smyslu poskytnout to, co nám dosud velice schází v této oblasti výkonu veřejné správy - plnohodnotnou ochranu všem subjektům, ať už jde o osoby fyzické, nebo právnické, jichž se nějaké rozhodnutí orgánů veřejné správy dotkne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP