(9.20 hodin)
(pokračuje Kučera)

Za tyto postoje jsme byli částí myslivecké lobby především kolem Českomoravské myslivecké jednoty pranýřováni a démonizováni zjednodušeně jako úhlavní nepřátelé naší myslivosti.

Novela zákona o myslivosti, kterou máme projednávat, byla předložena právě z důvodu odstranění těchto překážek v ustanovování honebních společenstev a to nám dává za pravdu. Znění předložené novely je tedy pro nás jakousi satisfakcí. Zjednodušení procesu ustanovování honebních společenstev a snížení finančních nákladů na tyto účely samozřejmě rádi podpoříme. Bohužel se již nacházíme v samotném běhu tohoto procesu tvorby honebních společenstev, a tak ti nejpilnější a nejpracovitější budou bohužel potrestáni, protože se jich po schválení této novely tato opatření už nedotknou.

Tolik o pozitivech předložené novely.

Bohužel se ale v této novele objevují i další pozměňovací návrhy, se kterými souhlasit nemohu. Jsou to především tato ustanovení.

V bodu 3 předloženého návrhu je ukryto umožnění usmrcování psů ovčáckých, slepeckých, zdravotnických, záchranářských a služebních. Věřím, že až si předloženou novelu přečtete, tak se mezi vámi nenajde nikdo, kdo by zákonem povolil střílení do něčeho, co střelec nedokáže přesně identifikovat, a ani zákonem neumožníte střelci beztrestnost za omyl v identifikaci cíle při použití střelné zbraně.

V bodu 8 a 9 předloženého návrhu je navržena možnost nesvolávat valnou hromadu honebního společenstva anebo ji svolat pouze zveřejněním pozvánky na veřejné desce. Tato ustanovení jsou z hlediska zodpovědnosti, kterou zavazuje zákon jednotlivé členy honebního společenstva, zcela nepřijatelná a mohla by vést k velkému zneužití pravomocí honebního starosty, ale pravděpodobně také k neochotě vlastníků pozemků do honebního společenstva vůbec vstupovat. Tady si pravděpodobně tvůrci předložené novely vůbec neuvědomili, že jedinou možností vlastníků pozemků, jak se bránit hrazení škod vzniklých špatným rozhodováním honebního starosty, by zůstalo pouze jejich právo požádat o prohlášení svých pozemků za nehonební se všemi důsledky pro znemožnění vzniku honiteb vůbec.

Dále v bodech 15 a 16 předloženého návrhu jsou opět obsaženy pokusy odepřít vlastníkům pozemků přednostní právo k výkonu práva myslivosti v honitbě, kde se jejich pozemky nacházejí. Bez všech emocí si dovolím říci, že je to požadavek za hranicí ústavnosti, bránící vlastníkovi věci věc samotnou užívat a mít z ní užitek.

Věřím, že nedojde k excesům, které by vedly k přijetí těchto nápadů, a donutilo by nás to k hledání patřičných kroků v nápravě takových omezení v celém současně platném zákoně. Pokud budou tyto tři oblasti z návrhu odstraněny, nebude nám nic bránit v tom, abychom pomohli zjednodušení a zlevnění procesu ustanovování a registrace honebních společenstev. Na jiné, rozsáhlejší úpravy vzhledem k procesu už probíhajícího ustanovování honebních společenstev stejně není vhodný čas.

Myslím si, že nám všem je jasné, že tvorba dobrého zákona o myslivosti, který by obstál v procesu harmonizace s právem zemí EU, je opravdu teprve před námi. Naším dnešním úkolem je pouhá dílčí pomoc vznikajícím honebním společenstvům tím, že odstraníme nadbytečné byrokratické a finanční zátěže v uložené nedávno schváleným zákonem o myslivosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Kučerovi a o slovo se hlásí zástupce předkladatelů pan kolega Skopal. Mám tomu rozumět tak, že je to do obecné rozpravy? Ano.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Chtěl bych stručně zareagovat jen na záležitosti, které byly v diskusi, aby zbytečně neprobíhala diskuse v tomto směru.

Pokud se týká bodu č. 3, nebráníme se tomu, aby tento bod byl vypuštěn. Řekli jsme, že je to pouze názor, a samozřejmě při rozeznávání psů, ať už jsou slepečtí nebo další, je to problém, ale pokud nebude konsensus, tento bod vypustíme.

Pokud se jedná o svolávání honebních společenstev, je to značný administrativně-technický problém při větších společenstvech a hlavně finančně ekonomický. Ale počítám s tím, jak už tady říkal i kolega Černý, že diskuse proběhne a budeme hledat lepší formu svolávání společenstev, než je pouze na veřejném prostranství, což znamená u obecních úřadů, na desce obecních úřadů s tím, že i v této cestě čekáme diskusi.

Pokud se týká vlastníků, samozřejmě vlastník může provozovat právo myslivosti v rámci honebního společenstva. Kdo ho chce provozovat, nikdo mu nebrání, aby právo myslivosti provozoval uvnitř tohoto honebního společenstva. Trochu problém je, pokud není členem honebního společenstva, aby měl přednostní právo myslivosti v rámci i svého pozemku, protože to může být pozemek 0,5 ha, ale i 300 ha. Tam asi bude problém, tam ta diskuse bude vedena, ale k tomuto bodu se já třeba kloním odmítavě a bude záležet na sněmovně, jak rozhodne a jak se k tomuto bodu postaví.

Jinak bych chtěl, a už jsem to avizoval v rámci své úvodní zprávy, požádat sněmovnu o zkrácení lhůty o 20 dnů z toho důvodu, abychom stihli časově do měsíce února projednat tuto novelizaci, která opravdu není komplexní, ale myslím, že na komplexní novelizaci ještě není čas, a kloním se k názoru přítele Kučery, kde doopravdy je potřeba tuto novelizaci posunout až na pozdější období v těch zásadnějších bodech.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Skopalovi. Žádnou jinou přihlášku do obecné rozpravy nemám, nikoho také nevidím, že se ještě do rozpravy hlásil, proto končím obecnou rozpravu a ptám se, jestli chtějí navrhovatel nebo zpravodaj mít závěrečné slovo. Ne. Kolega Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, jen bych shrnul rozpravu. Vystoupili tři poslanci, nikdo nenavrhl žádný návrh, to znamená, že můžeme přistoupit k přidělení tisku. Doporučuji, aby byl přidělen zemědělskému výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji. Je to tak, nebyl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali, než o přikázání výboru k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru, zpravodaj tohoto tisku také. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 151 poslanců v hlasování pořadové číslo 76 pro 119, nikdo proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Tento bod má ještě jedno hlasování, a to o zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů. Je to lhůta, kterou nemusíme nikde jinde komentovat, není k tomu potřeba jiného vyjádření. Tedy dávám hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP