(9.10 hodin)
(pokračuje Mandík)

Nezabývá se už nedostatky zákona ve vztahu například ke státní správě myslivosti, která také musí se zákonem pracovat.

Zákon o myslivosti je v každém případě třeba upravit tak, aby jednotlivá ustanovení na sebe navazovala a byla vnitřní provázanost a funkčnost zákona o myslivosti. Odstranění těchto dalších problémů je možno provést v procesu projednávání. Z těchto důvodů jako zpravodaj doporučuji sněmovně propuštění zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, zaujměte své místo u stolku.

Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím dvě přihlášky. Jako první v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Pavel Hönig.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych se zde krátce zmínit o problémech, které přináší uplatnění současného zákona č. 449/2001 Sb. v praxi, to je hlavně při tvorbě honiteb a honebních společenstev. Pokládám na nejvýš nutné přijmout některé ustanovení předložené novely, protože z hlediska občanů, kteří podle stávajícího zákona postupují, se jeví některá ustanovení jako zcela zbytečná, nelogická a nanejvýš byrokratická.

Z vlastní praxe vám mohu říci, jak se pracuje s tak nesnadnou materií, jako je např. soulet (?) map o rozměru 2 x 3 metry. To je opravdu maličkost proti ostatním problémům, které současný zákon přináší. V honitbě, která má asi 15 000 parcel a 1100 vlastníků honebních pozemků, je již její vytvoření podle současného zákona, to je získání souhlasu většiny vlastníků, věc prakticky nemožná. Náklady spojené s touto činností, to je hlavně poštovní poplatky jak při tvoření honitby, tak při svolávání valné hromady, jsou do desetitisíců korun. Značnou položku také představují mapy a data katastrálních úřadů. Navíc jen velmi malá část vlastníků honebních pozemků má o tuto činnost skutečný zájem, drtivá většina o ní nemá ani ponětí a zájem naprosto žádný.

Předkládaná novela řeší některá technická opomenutí výše zmiňovaného zákona, která je nutno v co nejkratším čase odstranit, protože brání i podnikatelské činnosti spojené s výkonem práva myslivosti. Jsou to především ustanovení týkající se bažantnic, loveckých lístků pro cizince a jiné.

Na druhé straně se mi z vlastní praxe zdá omezení výkonu honebního společenstva jen na vlastníky pozemků bez možnosti, aby si sami vlastníci rozhodli kdo ano a kdo ne, jako příliš byrokratická a kontraproduktivní. Jsou honební společenstva, která tvoří takové množství pozemků a vlastníků, že prakticky nejde práci s jejím vytvořením a provozem zvládnout bez počítače. Bohužel je také skutečností, že se mezi stávajícími lidmi, kteří mají o tuto činnost zájem, nenajde někdy člověk administrativně schopný s potřebnou počítačovou gramotností. Proto se mi zdá bod 10 této novely nadbytečný.

I přes výhrady objevující se ve stanovisku vlády jsou některé úpravy, byť vládou nedoporučované, z hlediska vlastní praxe velmi potřebné. Myslím si, že novela nijak nezasahuje do filozofie stávajícího zákona, upravuje a zjednodušuje některé jeho vady, a doporučuji její postup do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hönigovi. Jako druhý je do obecné rozpravy přihlášen pan Karel Černý.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, patřím k těm poslancům, kteří o minulém volebním období podpořili poslední novelu zákona o myslivosti a v jádru nemám větší problém podpořit i novelu současnou.

Úvodem bych chtěl říci, že nejsem ani myslivec, ani vlastník honitby. Přijetí většiny pozměňovacích návrhů považuji za prospěšné. Nemohu to ale říci ve vztahu k § 22 odst. 2. Stávající úprava ukládá starostovi honebního společenstva zaslat pozvánku na valnou hromadu každému ze členů honebního společenstva. Je třeba uvést, že zaslat neznamená doručit, a lze tedy považovat za splněný požadavek zaslání formou vypravení pozvánky poštou, osobní donáškou, elektronickou poštou apod.

Navrhovaná úprava, která by nahradila zaslání oznámením na úřední desce, by zejména vzhledem k odstavci 4 § 22, kdy po hodině čekání od stanoveného začátku valné hromady se rozhoduje za jakéhokoli počtu hlasů přítomných členů, byla velmi riskantním krokem směřujícím k záměru komplikovat výkon práv členů honebního společenstva. Zjednodušení svolávání valné hromady honebního společenstva v kombinaci s ustanovením obsaženým v odst. 4 by velmi zkrátilo na právech zejména ty členy honebního společenstva, kteří nemají bydliště v sídle honebního společenstva. Takto pojatá novela § 22 je proto z pohledu vlastníka honebních pozemků, členů honebního společenstva nepřijatelná.

Skutečnost, že zákon nařizuje zaslání pozvánky, a nikoli její doručení, dává starostovi honebního společenstva dostatek možností, jak ulehčit a zjednodušit svolávání valné hromady honebního společenstva, a lze si představit kombinaci osobní roznášky pozvánek, zaslání pozvánek poštou a odeslání mailem. Myslím tedy, že není důvod stávající znění § 22 odst. 2 měnit a ohrozit tak základní práva členů honebního společenstva účastnit se valných hromad a rozhodovat na nich.

Kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Černému. Hlásí se ještě pan kolega Miloslav Kučera. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Pane předsedající, dámy a pánové, závěr minulého volebního období byl hodně poznamenán až vášnivým projednáváním zákona o myslivosti. Vášně na toto téma vřely nejen tady ve sněmovně, ale především v médiích a prakticky v celé společnosti. Byl jsem v tomto procesu přijímání novely zákona o myslivosti dosti aktivní. Snažil jsem se naše právní ukotvení výkonu práva myslivosti přiblížit normám a zvykům myslivosti vyspělých zemí, především zemí EU, kam směřujeme.

Myslím si, že hlavním nedostatkem platného zákona o myslivosti, který byl sněmovnou nakonec přijat, je nedostatečné respektování vlastnického práva, tedy práv vlastníků pozemků a vlastníků zemědělských kultur. Znamená to nerespektování jednoho z nejsilnějších práv, kterým je utvářena a charakterizována demokratická společnost. Jsem přesvědčen, že v této oblasti, ať se to komukoli líbí, nebo nelíbí, budeme muset učinit nápravu krátce po našem vstupu do EU, a to v rámci harmonizace našeho práva s právním řádem zemí EU.

Druhým důvodem, pro který jsem spolu s dalšími poslanci bojoval proti přijetí platného zákona o myslivosti, je řada ustanovení, která z procesu ustanovování honebního společenstva učinila téměř neuskutečnitelný, a pokud ano, tak velice nákladný proces.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP